Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С Фурдуй. - 2-е вид., зі змінами. К.: Либідь, 1995. - 368 с.

Передмова.....3
Вступ.....6
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ.....9
1.1. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища.....10
1.2. Структура природного середовища (М. П. Падун)
1.2.1. Природне середовище.....18
1.2.2. Атмосфера.....19
1.2.3. Літосфера.....20
1.2.4. Гідросфера.....22
1.2.5. Природні ресурси.....24
1.3. Біосфера (Р. С. Фурдуй)
1.3.1. Загальні властивості біосфери.....25
1.3.2. Склад і функціонування біосфери.....28
1.3.3. Проблема походження життя на Землі.....32
1.3.4. Еволюція біосфери.....35
1.3.5. Еволюція людини.....44
1.3.6. Ноосфера.....56
1.3.7. «Біосфера-2».....64
1.4. Кругообіг речовин та енергії в біосфері (Р. С. Фурдуй)
1.4.1. Організми та середовище.....67
1.4.2. Великий кругообіг речовин й енергії.....68
1.4.3. Вплив антропогенного фактора на кругообіг.....71
1.5. Природні ресурси Землі (P. C. Фурдуй)
1.5.1. Біологічні ресурси.....72
1.5.2. Мінеральні й енергетичні ресурси.....75
1.5.3. Кліматичні ресурси.....75
1.5.4. Життєвий простір.....76
1.5.5. Генетичний фонд.....77
1.8. Структура сучасної екології (Г. О. Білявський, М. М. Падун)
1.6.1. Предмет екології.....82
1.6.2. Основні екологічні поняття й терміни.....89
1.6.3. Основні екологічні закони.....86
1.7. Екологічні катастрофи (Р. С. Фурдуй)
1.7.1. Еволюція чи катастрофа?.....102
1.7.2. Зміни магнітного поля Землі,....,. 104
1.7.3. Спалахи наднових зірок.....105
1.7.4. Метеоритні вибухи.....106
1.7.5. Урагани.....110
1.7.6. Повені.....110
1.7.7. Землетруси та вулканічні виверження.....111
1.7.8 Екологічні катастрофи, викликані людиною.....112
1.8. Основи економіки природокористування (Г. О. Білявський).....116
2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГИ.....129
2.1. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища (Г. О. Білявський)
2.1.1. Характер забруднення.....130
2.1.2. Види забруднювачів.....138
2.1.3. Методи визначення якості та обсягу забруднень.....149
2.1.4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення.....155
2.2. Охорона повітряного середовища (Р. С. Фурдуй)
2.2.1. Атмосфера Землі.....161
2.2.2. Парниковий ефект.....164
2.2.3, Ядерна ніч і ядерна зима.....168
2.2.4. Озонова діра в атмосфері.....170
2.2.5. Кислотні дощі.....173
2.2.6. Заходи боротьби з забрудненням атмосфери.....176
2.7. Тютюновий дим.....177
2.2.8. Стан повітряного середовища України.....179
2.3. Охорона водного середовища (Р. С Фурдуй, М. М. Падун)
2.3.1. Водні ресурси планети.....181
2.3.2. Споживачі прісної води.....183
2.3.3. Забруднення води.....185
2.3.4. Проблема стічних вод.....190
2.3.5. Охорона підземних вод України.....193
2.3.6. Охорона вод Світового океану.....194
2.3.7. Антропогенні катастрофи на акваторіях.....198
2.3.8. Стан водних басейнів України.....202
2 А. Охорона літосфери (Г. О. Білявський)
2.4.1. Охорона ґрунтів.....209
2.4.2. Охорона земної поверхні.....216
2.4.3. Охорона земних надр....., 221
2.4.4. Рекультивація порушених земель.....229
2.5. Охорона тваринного та рослинного світу (Г. О. Білявський)
2.5.1. Охорона флори.....232
2.5.2. Ліси.....236
2.5.3. Степи.....239
2.5.4. Болота та агроценози.....240
2.5.5. Бактерії, гриби та лишайники.....241
2.5.6. Перспективи використання пестицидів.....243
2.5.7. Охорона фауни.....246
2.5.8. Заповідна справа.....259
2.5.9. Природоохоронні проблеми, пов'язані з тваринницькими комплексами.....254
2.5.10 Програма ЮНЕСКО «Людина й біосфера» 257
2.6. Енергетика та екологія (Р. С Фурдуй)
2.6.1. Паливно-енергетичний комплекс.....258
2.6.2. Добування енергії за рахунок спалювання мінерального палива.....260
2.6.3. Екологічний вплив ТЕС.....263
2.6.4. Відчуження земель під лінії електропередачі.....267
2.6.5. Екологічний вплив АЕС.....269
2.6.6. Екологічний вплив ГЕС.....276
2,67. Альтернативні джерела енергії.....279
2.6.8. Енергозбереження.....290
2.7. Новітні галузі екології (Г. О. Білявський, P. C. Фурдуй)
2.7.1. Урбоекологія.....293
2.7.2. Мілітаристична екологія.....297
2.7.3. Екологія Космосу.....304
2.7.4. Радіоекологія.....308
2.7.5. Екологія, право, політика.....319
2.7.6. Найновіші екологічні напрями досліджень.....326
2.7.7. Проблема утилізації відходів.....336
2.7.8. Міжнародна торгівля відходами.....337
2.8. Стратегія й тактика виживання людства (Г. О. Білявський)
Словник термінів (Р. С. Фурдуй, Г. О. Білявський).....347
Список рекомендованої літератури.....354
Найбільш екологічно небезпечні об'єкти України.....355
Додаток.....362

Одержати книгу
"Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Плотин - (205-270), философ и мистик, последователь Платона, основатель неоплатонизма, который после его смерти окончательно превратится в религию...
ИСТОРИЯ - движение общества во времени, предмет изучения историографии и философии И. Непосредственно И. предстает как прошлое человеческого общ...
Микромир - объем пространства, в котором практически не наблюдаются процессы энтропии, именно там возникли информационные системы (зародилась жиз...
САНКХЬЯ - одна из шести классических (ортодоксальных) систем инд. философии; санкхья - мистический и пессимистически-дуалистический реализм, исх...
МАКАРИЙ - (1482-1563) - митрополит московский и всея Руси (с 1542), видный церк. и политич. деятель. На церк. соборах 1547 и 1549 предпринял канон...
ЗАВИСТЬ - порок, который состоит в том, что человек испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать имуществом, способностями, успехом пр...
Модель - (лат. мера, образец) - 1) образец (эталон, стандарт) для массового изготовления изделия или конструкции; тип, марка изделия. 2) Изделие...
ДИСКУССИЯ - (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - обсуждение к.-л. вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с на...
СМЕРТЬ - прекращение жизнедеятельности организма, в результате чего заканчивается его индивид. существование. Релит, представления о С. носят а...
КАНОН - (от гр.-образец, правило): идеальный образец, которого следует придерживаться. У Канта - комплекс априорных принципов, управляющих позна...
Гекатонхейры - (греч.) - "сторукие" - пятидесятиглавые и сторукие великаны, могучие сыновья Урана и Геи - Бриарей, Котт и Гиес. В...
КЛАССЫ - это большие группы людей, которые характеризуются четырьмя социально-экономическими признаками: местом в исторически определенной сист...
ПРЕТА - (пали) - духи умерших людей. Как отмечается в будд. текстах, они очень уродливы: тонкие конечности, огромный живот, длинный язык, крошечн...
РАЗРЫВ - 1) Понятие постмодернизма, выражающее в своем содержании феномен процессуального бытия ризоморфной целостности посредством нарушения ц...
НОРМА - понятие, обозначающее границы, в которых вещи, явления, природные и общественные системы, виды человеческой деятельности и общения сох...