Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. - К.: Лібра, 1998. - 248 с.

Передмова.....5
Вступ.....7
Частина І. Загальна екологія.....13
Розділ 1. Екологія як загальнобіологічна та гуманітарна наука.....15
1.1. Розвиток екологічних знань та їх роль у становленні цивілізації. 1.2. Ідея системності в екології. 1.3. Соціальні аспекти екології. 1.4. Об'єкти вивчення в екології. 1.5. Методи екологічних досліджень. 1.6. Метод моделювання в екології. 1.7. Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа. 1.8. Екологія на межі XX та XXI століть
Розділ 2. Біосфера.....31
2.1. Поняття біосфери. 2.2. Структура біосфери. 2.3. Потік енергії на Земній Кулі. 2.4. Біогеохімічні цикли. 2.5. Місце людини в біосфері. 2.6. Поняття середовища.
2.7. Людська цивілізація як новий фактор в існуванні біосфери
Розділ 3. Екосистеми.....52
3.1. Екосистеми - основні структурні одиниці біосфери. 3.2. Абіотичні компоненти біосфери. Ресурси та умови існування 3.3. Ґрунт як біокосний елемент екосистем. 3.4. Живі організми в екосистемах Біоценози. 3.5. Життя в ґрунті. 3.6. Трофічні ланцюги та трофічні піраміди. 3.7. Концентрація речовин у трофічних ланцюгах. 3.8. Розвиток та еволюція екосистем. 3.9. Сукцесії. 3.10. Штучні екосистеми - екосфери
Розділ 4 Екосистеми світу та України.....77
4.1. Різноманіття екосистем. 4.2. Тундри. 4.3. Лісові екосистеми помірного поясу. 4.4. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. 4.5. Степи. 4.6. Пустелі. 4.7. Екосистеми луків.
4.8. Болота. 4.9. Прісноводні екосистеми. 4.10. Принципи екологічного районування
Розділ 5. Популяції.....95
5.1. Поняття популяції. 5.2. Особливості популяцій рослин та тварин. 5.3. Екологічні ніші. 5.4. Співіснування популяцій - норма їх існування. 5.5. Стратегії життя рослин та тварин. 5.6. Розмір популяції. 5.7. Просторова структура популяції. 5.8. Внутрішньопопуляційна структура. 5.9. Динаміка популяцій. 5.10. Популяції як об'єкт використання, моніторингу та управління
Розділ 6. Біологічна продуктивність.....112
6.1. Автотрофне та гетеротрофне живлення. 6.2. Особливості живлення мікроорганізмів, рослин, тварин та харчування людини. 6.3. Продукційний процес. Продуценти, консументи і редуценти. 6.4. Генетичні фактори продуктивності. 6.5. Екологічний контроль продуктивності. 6.6. Ценотичний контроль продуктивності. Біопродукція в різних біомах. 6.7. Принципи лімітування біопродукції. Управління продукційним процесом
Розділ 7. Біологічна та екологічна рівновага.....131
7.1. Біологічне різноманіття - основа стійкого існування екосистем. 7.2. Загальні принципи стабільності та стійкості біосистем та екосистем. 7.3. Адаптація. 7.4. Стійкість організмів, популяцій та екосистем
Розділ 8. Антропогенна деградація біосфери.....139
8.1. Науково-технічний прогрес та проблеми екології. 8.2. Джерела екологічної кризи XX століття та її вплив на біосферу. 8.3. Форми та механізми деградації біосфери. Роль промислового та сільськогосподарського виробництв. 8.3.1. Забруднення атмосфери. 8.3.2. Забруднення та деградація ґрунту. 8.3.3. Забруднення Світового океану та континентальних вод. 8.3.4. Фізичні фактори забруднення середовища. 8.3.5. Радіоактивне забруднення навколишнього середовища. 8.4. Вплив людини на глобальні біосферні процеси. 8.5. Живі організми в умовах антропогенного стресу. Трансформація та деградація біоти Земної Кулі. 8.6. Військові аспекти деградації біосфери. 8.7. Територіальні аспекти антропогенного забруднення навколишнього середовища. Стан навколишнього середовища України
Частина II. Спеціальні аспекти екології.....167
Розділ 1. Агроекосистеми.....169
1.1. Забезпечення населення продуктами харчування. 1.2. Агроекосистеми. 1.3. Ресурси в агроекосистемах. 1.4. Сільськогосподарські рослини та тварини - продукт добору та генетичного конструювання. 1.5. Енергетичний аналіз агроекосистем. 1.6. Співжиття в агроекосистемах. Бур'яни, хвороби та шкідники. 1.7. Фактори стабілізації агро-систем. Сівозміни. Меліорація. 1.8. Інтенсифікація сільського господарства. 1.9. Відходи сільськогосподарського виробництва. Забруднення природного середовища. 1.10. Стратегія сільськогосподарського користування на межі XXI століття. Адаптивне рослинництво та альтернативне землеробство
Розділ 2. Промислові екосистеми.....188
2.1. Типи промислового виробництва. 2.2. Енергетика. 2.3. Географія промислового виробництва. Транспортні системи. 2.4. Науково-технічний прогрес та екологія.
2.5. Конфліктні ситуації промислового природокористування. 2.6. Вплив промислового виробництва на біосферу
Розділ 3. Міські екосистеми.....196
3.1. Інфраструктура міст. 3.2. Міські споруди. Будівельні матеріали та водозабезпечення. 3.3. Енергетичні системи міст. 3.4. Екологія міського транспорту. 3.5. Екологічне середовище в містах. Мезо- та мікроклімат. 3.6. Рослини та тварини в місті. 3.7. Людина в міському середовищі. Медична екологія 3.8. Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди. 3.9. Міста майбутнього
Розділ 4. Перспективи екологічної конверсії промислового та сільськогосподарського виробництв.....210
4.1. Екологічна конверсія - актуальна проблема цивілізованого людства. 4.2. Демографічні фактори. 4.3. Соціальна екологія. 4.4. Роль громадського екологічного руху в екологічній оптимізації виробництва. 4.5. Екологічна експертиза та екологічні паспорти.
4.6. Екологічна конверсія в промисловості. 4.7. Екологічна конверсія в сільському господарстві. 4.8 Екологізація енергетики. 4.9. Програма екологічної конверсії промисловості та сільського господарства України
Розділ 5. Принципи раціонального природокористування та охорони природи.....224
5.1. Екологія та моральність. Цивілізоване використання природних угідь 5.2. Природоохоронні концепції. 5.3. Охорона генофонду. Червона книга України. 5.4. Охорона ценофонду. Зелена книга України. 5.5. Охорона екосистем. Національні парки, заповідники, заказники, пам'ятники природи, екологічні стежки 5.6 Моніторинг. Методи та VІ форми контролю стану екосистем. 5.7. Екологічне нормування антропогенних навантажень. 5.8. Соціально-організаційні та правові основи охорони природи. 5.9. Економічні критерії в екології. 5.10. Екологічна політика. Охорона природи на державному та міждержавному рівнях
Післямова.....239
Предметний показник основних понять та термінів.....241
Література.....243

Одержати книгу
"Злобін Ю.А. Основи екології"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЛАЭРТ - Отец Одиссея, внук Кефала. Согласно "Одиссее", после отплытия сына для участия в Троянской войне Л. жил с небольшим числом рабов в...
ДАОСИЗМ - учение о дао, или пути (вещей), возникшее в Китае в 6-5 вв. до н.э. Основатель даосизма - древнекитайский философ Лао-цзы. Его основные...
ПОСТНИКИ - одно из мистич. течений христововеров. Возникло в перв. четв. 19 в. на Тамбовщине. Основатель - крепост. крестьянин Аввакум Копылов, к...
КРАСОТА - одна из универсальных форм бытия материального мира в человеческом сознании, раскрывающая эстетический смысл явлений, их внешние и (ил...
БИБЛИЯ - (треч. biblia - книги) -свод книг, составляющих св. писание христ., а в своей первой части (Ветхий завет) - также и иуд. религии. Всего...
Частица - это нечто локализованное в пространстве. Движение частицы характеризуется траекторией; они не могут огибать препятствия. Простейший об...
АСТИКА - (санскр., от асти - он есть, существует), в Др. Индии обозначение религ.-филос. систем (см. Даршана) и отд. людей, верящих в существовани...
СЕМЬЯ - основанная на браке или кровном родстве ма­лая группа, члены к-рой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопо...
Группа - (в математике) абстрактное множество элементов называется группой, если: 1) для пары его элементов определено их произведение, ассоциат...
ТОЖДЕСТВО - отношение между предметами (реальными или абстрактными), которое позволяет говорить о них как о неотличимых друг от друга, в како...
СИНТЕЗ - (греч. synthesis - соединение) - объединение научного, философского и религиозного знания для достижения полноты понимания реальности...
Нация - исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического ск...
Философия - форма духовной деятельности, направленная на выработку технологий формирования и анализа базовых, универсальных понятий, прин...
ТИАМАТ - в вавилоно-ассир. мифологии - существо, олицетворяющее первозданный хаос. Изображалась в виде чудовищного дракона. Т. - прародительниц...
Меламп, Мелампод - (греч.)  - легендарный прорицатель, брат Бианта, считавшийся основателем жреческого рода Меламподов. Он первым нача...