Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2002. - 295 с.

Вступ.....7
Розділ І. СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....11
Глава 1. Наука як сфера людської діяльності.....11
1.1. Поняття про науку.....11
1.2. Наукова комунікація. Наукова школа.....18
1.3. Науково-дослідницька діяльність студентів....24
1.4. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів.....29
1.4.1. Докторантура. Аспірантура.....30
1.4.2. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою....34
Глава 2. Психологія і технологія наукової творчості.....39
2.1. Організація творчої діяльності.....39
2.2. Психологія наукової творчості.....44
2.3. Робочий день науковця....44
2.4. Робоче місце науковця....46
2.5. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності.....48
2.6. Ділове спілкування.....49
2.7. Ділове листування.....50
2.8. Ділова розмова по телефону....51
2.9. Особистий архів (бібліотека) здобувача.....52
Розділ II. ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ....54
Глава 3. Методологія та методи наукового дослідження 54
3.1. Методологія дослідження....56
3.2. Фундаментальна, або філософська, методологія.....57
3.3. Загальнонаукова методологія....59
3.4. Конкретно-наукова методологія....63
3.5. Методи і техніка дослідження.....64
3.6. Використовування методів наукового пізнання.....66
3.6.1. Методи, що застосовуються на емпіричному
та теоретичному рівнях досліджень....70
3.6.2. Методи теоретичних досліджень.....72
3.7. Застосування логічних законів і правил.....73
Глава 4. Організація і проведення соціологічних досліджень.....80
4.1. Етапи соціологічного дослідження.....81
4.2. Розробка програми дослідження.....84
4.3. Характеристика окремих видів досліджень....87
4.3.1. Спостереження.....87
4.3.2. Опитування....89
4.3.3. Експеримент.....91
4.4. Формування вибіркової сукупності.....96
4.5. Підготовка даних до обробки.....101
4.6. Методика обробки одержаної інформації.....106
4.6.1. Ручна обробка інформації.....106
4.6.2. Введення інформації в ЕОМ та її обробка.....108
4.7. Аналіз та інтерпретація одержаних даних.....113
4.8. Форми звітності про соціологічне дослідження.....114
Розділ III. КУРСОВА, ДИПЛОМНА, МАГІСТЕРСЬКА РОБОТИ: НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ.....117
Глава 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження.....117
5.1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика.....117
5.2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи.....119
5.3. Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною) роботою.....121
5.4. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи.....124
5.5. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою.....127
6.6. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи.....133
5.7. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування.....136
5.8. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження.....138
Розділ IV. КАНДИДАТСЬКА, ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЇ: НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ.....142
Глава 6. Підготовка до написання дисертації та накопичення наукової інформації.....142
6.1. Дисертація: визначення поняття, основні види.....142
6.2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук: загальна характеристика.....144
6.3. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук: загальна характеристика.....146
6.4. Загальна схема наукового дослідження.....148
6.5. Вибір і затвердження теми. Формулювання назви дисертації.....149
6.6. Складання пояснювальної записки до вибору теми дисертації. Затвердження теми.....153
6.7. Складання індивідуального і робочого планів.....155
Глава 7. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.....158
7.1. Підсистема інформації про об'єкт дослідження.....158
7.2. Пошук вторинної документної інформації з теми.....160
7.3. Аналіз наукової літератури з теми.....163
7.4. Отримання та аналіз первинної інформації.....170
Глава 8. Вимоги до змісту і структури дисертації.....173
8.1. Загальні вимоги до дисертації.....173
8.2. Структура дисертації.....173
8.3. Зміст.....176
8.4. Вступ, його композиція.....177
8.5. Актуальність дослідження 177
8.6. Мета і завдання дослідження.....180
8.7. Об'єкт і предмет дослідження.....181
8.8. Наукова новизна одержаних результатів.....183
8.9. Практичне значення одержаних результатів.....185
8.10. Особистий внесок здобувача.....187
8.11. Апробація результатів дисертації.....188
8.12. Основна частина дисертації.....189
8.13. Висновки.....194
8.14. Список використаних джерел.....195
8.15. Додатки.....197
Глава 9. Оформлення дисертаційної роботи.....199
9.1. Мова і стиль дисертаційної роботи.....199
9.2. Загальні вимоги до оформлення дисертації....205
9.3. Нумерація....207
9.4. Подання текстового матеріалу.....209
9.5. Ілюстрації.....213
9.6. Таблиці.....214
9.7. Формули.....215
9.8. Посилання.....216
9.9. Список використаних джерел.....218
9.10. Додатки.....221
Глава 10. Вимоги до автореферату дисертації....223
10.1. Загальні вимоги до автореферату....223
10.2. Структура автореферату.....223
10.3. Анотація.....229
10.4. Оформлення автореферату.....230
10.5. Видання автореферату.....232
10.6. Електронний варіант автореферату дисертації.....232
Глава 11. Порядок захисту дисертації.....234
11.1. Попередня експертиза дисертації (передзахист).....234
11.2. Подання дисертації для попереднього розгляду в спеціалізованій вченій раді.....240
11.3. Друкування і розсилання автореферату.....246
11.4. Підготовка здобувача до захисту дисертації.....249
11.5. Процедура прилюдного захисту дисертації.....251
11.6. Оформлення документів атестаційної комісії.....257
Розділ V. ПІДГОТОВКА ПУБЛІКАЦІЙ, РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ....263
Глава 12. Робота над публікаціями, рефератами і доповідями.....263
12.1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.....264
12.2. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача.....267
12.3. Наукова монографія.....273
12.4. Наукова стаття.....276
12.5. Тези наукової доповіді (повідомлення).....278
12.6. Методика підготовки та оформлення публікації.....279
12.7. Техніка написання тексту.....281
12.8. Реферат.....287
12.9. Доповідь (повідомлення).....289
Висновки....292
Література.....294

Одержати книгу
"Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

МНЕНИЕ - способ мыслить.Мнение характеризует собой субъективное чувство, основанное на ненаучном познании вещей. Мнение основывается просто на том...
Гнозис - (от греч. gnosis - знание, познание) - то же, что гностика, гностицизм - проникновение в мир сверхчувственного путем созерцания Бога. Гно...
АРХЕТИП - понятие, широко использовавшееся в аналитической психологии К. Г. Юнга. Юнг различает личностное бессознательное и коллективное бессоз...
ФУЛЬДА - бенедиктинское аббатство близ Франкфурта-на-Майне, основанное в 744 Вииифредом Бонифацием. В наст. вр. Ф. -епископство, здесь у "гроба...
НОУ-ХАУ - это 1) полностью или частично конфиденциальные знания,включающие сведения  технического,  экономического, административного, финансового...
ШАМБАЛА - в буддизме и ряде мистических учений - легендарная страна, располагающаяся к северу от реки Тарим (Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи), либо в велик...
МЕДИАЦИЯ - развитая логическая клеточка мышления, смыслообрадовения, воспроизводственной деятельности, социальных отношений. М. совместно с инв...
ПРИЧИНА - 1) событие, порождающее в качестве своего следствия другое событие; то, что необратимо вызывает изменение вещи, определяет собой сле...
Факт - (от лат. factum - сделанное) - 1) событие, явление; твердо установленное знание, данное в опыте, достоверность которого доказана; 2) дейс...
ДУША - (греч. psyche, лат. anima): 1. В религии под Д. понимается данная Богом бессмертная, духовная, бестелесная и независимая от тела сущност...
СИНОНИМИЯ - одно из важнейших понятий логической семантики, выражающее тождество значений языковых выражений. Два выражения считаются синоним...
ЛОКАЛИЗМ - скрытая ценность, связанная с существованием в большом обществе вечевого и соборного идеалов, характеризуется абсолютизацией роли и...
СОФИЗМ - внешне правильное и убедительное доказательство какой-либо ложной мысли (идеи) с помощью преднамеренного нарушения логических законов...
ЕЗДРА - (Евр.) Еврейский жрец и книжник, который приблизительно в 450-ом г. до Р.Х. составил Пятикнижие (если только он действительно не был е...
ТАВАФ - ритуал поклонения Черному камню, совершаемый мусульманскими паломниками в начале и по завершении всех обрядов хаджа. Для выполнения тава...