Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - 328 с.

Передмова.....11
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО НАУКОВУ Й АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНУ ОБРОБКУ ДОКУМЕНТІВ, її СУТЬ І ВИДИ.....13
1.1. Суть і значення наукової обробки документів.....13
1.2. Поняття "згортання інформації".....15
1.3. Види наукової (аналітико-синтетичної) обробки документів.....16
1.4. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу.....21
1.5. Використання наукової обробки документів.....24
Розділ 2. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ.....28
2.1. Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього.....28
2.2. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису.....32
2.2.1. Розвиток книгоопису з давнини до XVIII ст.....32
2.2.2. Розвиток книгоопису в XIX ст.....35
2.2.3. Розвиток теорії та практики бібліографічного опису в XX ст.....37
2.2.3.1. Теорія і практика бібліографічного опису в першій половині XX ст.....37
2.2.3.2. Бібліографічний опис у другій половині XX ст. Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису.....44
2.3. Методика складання бібліографічного опису.....47
2.3.1. Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису.....47
2.3.2. Види бібліографічних описів. Загальні правила складання бібліографічних описів.....48
2.3.3. Зони й елементи бібліографічного опису. Загальні правила наведення їх.....49
2.3.4. Процес складання бібліографічного опису.....53
2.3.5. Спеціальна методика складання бібліографічних описів.....58
2.3.5.1. Складання бібліографічних описів документів, що мають індивідуальних авторів.....58
2.3.5.2. Складання бібліографічних описів без авторських творів.....60
2.3.5.3. Складання бібліографічних описів збірників.....61
2.3.5.4. Складання бібліографічних описів відомчих видань.....63
2.3.5.5. Складання аналітичного бібліографічного опису 69
2.3.5.6. Складання зведеного бібліографічного опису.....73
2.3.5.7. Складання бібліографічних описів нормативно-технічних і технічних документів, неопублікованих документів.....81
2.3.5.8. Складання бібліографічних описів нотних видань.....86
2.3.5.9. Складання бібліографічних описів образотворчих видань.....89
2.3.5.10. Складання бібліографічних описів картографічних видань.....92
2.3.5.11. Складання бібліографічних описів аудіовізуальних і електронних документів.....96
Розділ 3. ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ.....105
3.1. Суть індексування документів.....105
3.2. Поняття документних класифікацій.....106
3.3. Вимоги до документних класифікацій.....108
3.4. Види документних класифікацій.....109
3.5. Предметизація документів.....110
3.5.1. Поняття предмет у предметизації.....110
3.5.2. Інформаційно-пошукова мова предметизації.....112
3.5.2.1. Поняття мови предметних рубрик.....112
3.5.2.2. Функції предметної рубрики. Види предметних рубрик.....113
3.5.2.3. Прийоми формалізації мови предметних рубрик.....116
3.5.2.4. Основні етапи розвитку теорії та методики предметизації.....119
3.5.3. Методика предметизації документів.....124
3.5.3.1. Поняття загальної і спеціальної методики предметизації.....124
3.5.3.2. Загальні положення формулювання предметних рубрик.....126
3.5.3.3. Суть і послідовність процесу предметизації документів.....131
3.5.3.4. Предметизація видань з окремих галузей знання і деяких видів документів.....135
3.6. Систематизація документів.....152
3.6.1. Систематичні документні класифікації.....152
3.6.1.1. Систематичні класифікації та класифікація наук.....152
3.6.1.2. Типи систематичних документних класифікацій.....155
3.6.1.3. Таблиці класифікації.....157
3.6.1.4. Індексація.....160
3.6.2. Основні етапи розвитку систематичних класифікацій.....162
3.6.2.1. Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини XIX ст.....162
3.6.2.2. Розвиток класифікаційних систем наприкінці XIX - у XX ст.....167
3.6.3. Документні систематичні класифікації, які використовуються в Україні.....178
3.6.3.1. Універсальна десяткова класифікація (УДК).....178
3.6.3.2. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК).....183
3.6.3.3. Державний рубрикатор НТІ.....189
3.6.3.4. Міжнародна патентна класифікація.....190
3.6.3.5. Класифікатор "Стандарти і технічні умови".....192
3.6.4. Методика систематизації документів.....193
3.6.4.1. Поняття загальної і спеціальної методики систематизації. Основні принципи систематизації.....193
3.6.4.2. Загальні правила і методи систематизації.....195
3.6.4.3. Особливості систематизації залежно від її мети і призначення.....201
3.6.4.4. Зміст і послідовність процесу систематизації.....203
Розділ 4. АНОТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ.....210
4.1. Поняття про анотації, їхні функції, види.....210
4.1.1. Суть і призначення анотацій.....210
4.1.2. Функції анотацій. Вимоги до анотацій.....211
4.1.3. Класифікація анотацій.....213
4.2. Основні етапи розвитку теорії та методики анотування.....216
4.3. Методика анотування документів.....223
4.3.1. Основні положення методики анотування.....223
4.3.2. Складання анотацій різних типів для бібліографічних покажчиків.....229
4.3.3. Особливості складання видавничих та книготорговельних анотацій.....234
Розділ 5. РЕФЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ.....238
5.1. Реферат: поняття, призначення, функції.....238
5.1.1. Суть і функції реферату.....238
5.1.2. Класифікація рефератів.....240
5.2. Основні етапи розвитку реферування.....244
5.3. Методика реферування документів.....252
5.3.1. Процес реферування.....252
5.3.2. Методи відбору і надання інформації.....256
5.3.2.1. Методи відбору інформації.....257
5.3.2.2. Методи надання інформації.....266
5.3.3. Особливості реферування документів різних видів.....268
Розділ 6. ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ.....275
6.1. Наукова обробка документів як складова інформаційної діяльності.....275
6.2. Інформаційний продукт (продукція) як результат інформаційної діяльності.....279
6.3. Основні види інформаційних документів: загальна характеристика.....281
6.3.1. Співвідношення первинних і вторинних документів.....284
6.4. Загальна методика створення інформаційного документа.....287
6.5. Види і різновиди вторинних документів. Часткова методика створення їх.....295
6.5.1. Бібліографічний документ.....296
6.5.2. Реферативний документ.....298
6.5.3. Загальна характеристика оглядово-аналітичних документів.....306
6.5.4. Оглядовий документ.....308
6.5.5. Аналітичний документ.....314
Список основної літератури.....324

Одержати книгу
"Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Условие - то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния, процесса, в отличие от причины, которая...
СИНЕРГИЯ - (от греческого sin (совместно) - ergos (действующий) ) - новая в классификации форма материи,  совместно действующая с материей привыч...
КУРУ - (Санскр.) или Кауравы. Враги Пандавов в "Бхагават-Гите" на поле Курукшетры. Это поле находится всего лишь в нескольких милях от Дели...
ПРАЛАЯ - (санскр. pralaya - растворение) - в индийских космогонических учениях период разрушения (или перехода в непроявленное состояние) всего, ч...
ДЖАЙНИЗМ - 10.0. Название джайнизм происходит от слова Джина ("Победитель")  - прозвища, полученного основателем религии. 10.1. Исто...
Я И ОНО - произведение Фрейда (1923). Фрейд указывает на методологические и мировоззренческие трудности, связанные с делением психики на сознани...
Эстетика - наука об эстетическом преобразовании действительного мира человеком, о канонах красоты и гармонии в искусстве и быту, о приобщении к...
Трофоний и Агамед - (греч.)  - сыновья орхоменского царя Эр-гина, легендарные строители, которым приписывают постройку храма Аполлона в...
БАРДО - (санс.-Промежуточный Мрак): промежуточное состояние между жизнью и смертью. Теория Бардо подробно разработана в тибетских тантрах и, оче...
ЭКЛЕКТИКА - соединение разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов, идей, концепций, стилей и т. д. Для Э. характ...
СОРИТ - (греч. soros - куча) - цепь силлогизмов, в к-рых заключение предыдущего силлогизма является одной из посылок следующего за ним, а одна и...
СМЕРТЬ - естественный конец жизни живого организма, тело которого после этого подвержено действию только законов неорганической природы. После...
МОЛОТОК - наряду с гвоздями является инструментом Страстей Господних и атрибутом матери Константина Великого Елены (ок. 255-330) - христианской...
СХЕМА - (греч. schema - наружный вид) - фигура; форма, набросок, образец, обобщенный образ. В философии Канта схема - метод, необходимый для тог...
РЕИЗМ - (от лат. res - вещь) - 1) (в широком смысле) - абсолютизация вещественного, телесного в рассуждении о чем-либо; 2) (в специальном смысле...