Локазюк В. М., Савченко Ю. Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 376 с.

1. Надійність обчислювальних пристроїв, ПК і комп'ютерних систем
1.1. Суть і основні елементи теорії надійності.....9
1.2. Розподіли ймовірності безвідмовної роботи Експоненціальний розподіл.....15
Нормальний розподіл (Гауса).....18
Розподіл Вейбула.....19
1.3. Методи забезпечення надійності Методи забезпечення надійності відновлюваних об'єктів.....20
Методи забезпечення надійності невідновлюваних об'єктів.....21
Комп'ютерні системи як синтез відновлюваних і невідновлюваних об'єктів.....23
1.4. Резервування апаратури Основні види резервування.....25
Мажоритарний метод резервування.....28
Відновлюючий орган з пам'яттю як метод резервування.....31
1.5. Інформаційна надлишковість як універсальний засіб контролю. Суть інформаційної надлишковості.....33 Природна і штучна надлишковість.....34
2. Методи контролю цифрових пристроїв
2.1. Апаратні методи функційного контролю, Суть і завдання функційного контролю.....40
Завадостійке кодування.....45
Класифікація кодів.....48
Кодові методи функційного контролю.....60
2.2.Тестовий контроль
Суть і особливості тестового контролю.....64
Імовірнісний метод тестового контролю.....69
Сигнатурний метод тестового контролю.....71
3. Методи діагностування цифрових, мікропроцесорних пристроїв і ПК.....
3.1. Основні поняття і завдання технічної діагностики обчислювальних пристроїв і систем.....78
Суть технічної діагностики обчислювальних пристроїв і систем.....79
Особливості контролю як елемента діагностування.....81
Особливості і види діагностування.....85
Оцінювання ефективності діагностування обчислювальних пристроїв.....93
3.2. Цифрові і мікропроцесорні пристрої як об'єкти діагностування. Дефекти і несправності цифрових і мікропроцесорних пристроїв.....96
Моделі цифрових пристроїв як об'єктів діагностування.....105
Методологія тестового діагностування.....109
Комбінації і стратегії систем тестування.....113
Особливості МПП як об'єктів діагностування.....120
Моделі несправностей Ц і МПП.....122
Принципи діагностування МПП.....130
3.3. Контроль і діагностування багатопроцесорних систем Суть процесу діагностування багатопроцесорних систем.....132
Класифікація моніторів.....134
Локальні комп'ютерні мережі.....136
Ідентифікація несправностей ЛКМ.....138
3.4. Методологія поетапного діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв. Технологічний процес діагностування.....140
Особливості моделювання на різних етапах життєвого циклу пристрою.....143
Комбінована поетапна модель діагностування.....148
Комбіноване поетапне діагностування на базі штучної нейронної мережі Хопфілда.....153
3.5. Інтелектуальне діагностування мікропроцесорних пристроїв і систем Складові інтелектуального діагностування.....174
Самонавчання.....176
Експертні системи технічної діагностики.....176
Нечітка логіка.....179
4. Засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв.....
4.1. Апаратні засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв.....182
Класифікація апаратних засобів контролю і діагностування.....183
Вимоги до систем діагностування цифрових і обчислювальних пристроїв.....191
Засоби тестування мікропроцесорів.....199
Апаратні засоби тестування мікропроцесорів.....203
Ефективність систем діагностування 212
4.2. Програмні засоби діагностування ПК Класифікація діагностичних програм.....214
Суть і особливості діагностичних програм.....215
4.3. Засоби діагностування периферійних пристроїв ПК.....227
Загальна характеристика інтерфейсів введення-виведення.....228
Несправності периферійних пристроїв.....231
5. Діагностування програмного забезпечення.....
5.1. Надійність програмного забезпечення.....
Порівняльний аналіз надійності апаратних засобів ПК і програмного забезпечення.....241
Оцінювання і прогнозування надійності програм.....248
Помилки програмного забезпечення 254 Шляхи забезпечення надійності ПЗ.....264
5.2. Методологія діагностування програмного забезпечення
Загальні відомості діагностування ПЗ.....271
Особливості процесу тестування.....273
5.3. Тестування модулів
Суть процесу тестування модулів.....277
Проектування тестів.....283
5.4. Інтеграція модулів, тестування зовнішніх функцій і комплексів програм
Суть і методи інтеграції програмних модулів.....286
Збирання і комплексне тестування програмної системи.....290
Відлагодження програми.....292
6. Модернізація і експлуатаційне обслуговування ПК
6.1. Загальні питання модернізації ПК.....295
6.2. Модернізація компонентів системного блока ПК.....
Заміна системної плати.....297
Установлення модулів пам'яті.....299
Модернізація системного блока ПК.....300
Процес установлення портів і плат розширення.....304
Послідовність установлення модемів.....306
Операції при установленні жорсткого диска.....309
Послідовність дій при установленні дисковода.....313
Установлення накопичувача CD-ROM.....315
Особливості установлення DVD-ROM.....318
Процес установлення блока живлення.....319
6.3. Установлення і підключення периферійних пристроїв під час модернізації ПК
Установлення нової графічної плати і монітора.....321
Процес установлення клавіатури.....323
Послідовність установлення миші.....324
Особливості установлення принтера.....325
Послідовність дій при установленні сканера.....326
6.4. Модернізація програмного забезпечення ПК
Оновлення BIOS.....330
Перехід від однієї операційної системи до іншої як спосіб оновлення операційної системи.....333
Установлення Windows NT4.0 і Windows 2000.....337
Установлення кількох операційних систем на одному ПК.....338
Оновлення драйверів ПК.....340
6.5. Експлуатаційне обслуговування 342
Сутність, завдання, основні параметри експлуатаційного обслуговування.....343
Експлуатаційне обслуговування компонентів ПК.....348
Профілактичні заходи при обслуговуванні ПК.....348
Додаток.....357
Література.....365
Короткий термінологічний словник.....368
Скорочення і умовні позначення.....374

Одержати книгу
"Локазюк В. М., Савченко Ю. Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Тотальные размеры тела - ряд наиболее общих антропометрических параметров тела, в которые включают вес тела, длину тела, обхват груди...
ВОСЕМНАДЦАТЬ -  (18, XVII) - нумерологический знак. Космологическое значение числа определялось тем, что возвращение Солнца и Луны на свои орби...
СКОТИЗМ - философия и школа Дунса Скота; характеризуется склонностью к тончайшим различениям понятий, к гипостазированию понятий, формализмом. С...
КРАСОТА - это эстетическое мера совершенства предметов и явлений, их ценностное значение для человека. Первые философские представления о красот...
ИСТИНА - соответствие нашего знания или сказанного существующему на самом деле. Следовательно, истина - это отличительная особенность нашего поз...
Декарт Рене - (1596-1650) - основоположник современной западной философии, как зто признается многими исследователями истории философии. Он р...
АКЦИЯ - (от лат. actio - действие) одна из аристотелевских категорий (см. Категория). Actio transiens - действие, направленное вовне, на какой-л...
ХОРУГВЬ - (от монг. "оронго" - знак, знамя) - икона, священное знамя, предназначенное для ношения на крестных ходах. Хоругви появились п...
КИНИКИ - представители древнегреч. философской (сократической) школы (4 в. до н. э.), последователи Антисфена. Наиболее известный представитель...
БУДХАСП - (Халд.) По одним утверждениям халдей; но в эзотерическом учении - буддист (Бодхисаттва) с Востока, который стал основателем эзотеричес...
Органон - программный продукт философской мысли, определяющий базовые идейные позиции, мировоззренческие и научные установки, принципы, ориентац...
Нервы - (от лат. nervus, от греч. neuron - жила, нерв) - тяжи нервной ткани (см. Нервные клетки, Нейрон), образованные главным образом нервными в...
БЫТИЕ - категория, фиксирующая основу существования (для мира в целом или для любой разновидности существующего); в структуре философского зна...
Равенство - /D/ Gleicheit; /E/ Equality; /F/ Egalite; /Esp./ Igualdad. Принцип формирования общественных отношений, предполагающий защище...
УЭСЛИ Чарлз - (1707-1788) - младший брат основателя методистской церкви Джона Уэсяи "и активный помощник в ее создании и укреплении...