Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 312 с.

Передмова.....3
Розділ 1. Документ і документаційне забезпечення управління
1.1. Документ, його роль та місце в муніципальному управлінні.....7
1.2. Нормативно-методична база діловодства.....12
1.3. Види документів та їх класифікація.....13
1.4. Стандартизація, уніфікація і трафаретизація управлінських документів.....23
1.5. Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності.....24
Розділ 2. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів
2.1. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика.....27
2.2. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього.....47
2.3. Загальні вимоги до оформлення тексту документів.....51
Розділ 3. Оформлення організаційно-розпорядчої документації
3.1. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою.....56
3.2. Складання та оформлення організаційних документів.....58
3.3. Розпорядчі документи: особливості складання та оформлення.....66
3.4 Особливості підготовки довідково-інформаційних документів та їх оформлення.....83
Зміст
Розділ 4. Документи з особового складу
4.1. Поняття та класифікація документів з особового складу.....99
4.2. Документи з контрактної системи наймання працівників.....101
4.3. Порядок документального оформлення прийняття, переведення, звільнення з роботи.....105
4.4. Особливості документального оформлення організації роботи з кадрами в місцевій державній адміністрації.....110
4.5. Накази з особового складу.....113
4.6. Трудові книжки, порядок їх ведення, обліку, зберігання та видачі під час звільнення працівників.....116
4.7. Складання особистих офіційних документів.....129
Розділ 5. Документування діяльності колегіальних органів державного управління та місцевого самоврядування
5.1. Планування роботи місцевих органів влади.....136
5.2. Порядок підготовки, проведення та документального оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій.....142
5.3. Документування діяльності виборчих комісій і комісій з референдумів.....144
Розділ 6. Звернення громадян до органів державного управління та місцевого самоврядування
6.1. Сутність звернення громадян до органів державного управління.....150
6.2. Особливості складання окремих документів.....151
6.3. Терміни розгляду звернень і відповідальність за їх порушення.....153
6.4. Реєстрація звернень у державних органах управління.....155
6.5. Організація прийому громадян у місцевій державній адміністрації.....156
6.6. інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації.....158
6.7. Звернення громадян в інші органи державної влади.....159
Зміст
Розділ 7. Організація документообігу
7.1. Організація роботи з документами.....163
7.2. Структура та обсяг документообігу в організації.....166
7.3. Основні принципи організації канцелярської роботи.....169
7.4. Організація процесу руху документів.....170
Розділ 8. Мета, завдання та функції служби документаційного забезпечення управління
8.1. Служба документаційного забезпечення управління організацією.....189
8.2. Функції діловодної служби.....192
8.3. Функції керівника діловодної служби.....194
8.4. Звітність канцелярії про виконану роботу.....195
8.5. Особливості організації служби документаційного забезпечення управління в місцевих державних адміністраціях України.....197
Розділ 9. Захист документів
9.1. Правова охорона документів.....206
9.2. Комерційна таємниця та її зберігання.....207
9.3. Захист документальної інформації за допомогою технічних засобів.....208
Розділ 10. Інформаційні технології підтримки документообігу
10.1. Тенденції розвитку інформаційних технологій.....211
10.2. Системи електронного документообігу.....219
10.3. Програмні системи автоматизації діловодства й документообігу.....246
Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів.....250
Термінологічний словник.....251
Додаток.....289
Список рекомендованої літератури.....307

Одержати книгу
"Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Экополис - крупнейшее урбанизированное формирование, сочетающее традиционные городские структуры с рекреационными зонами отдыха, экологически чис...
РИС-ДЭВИДС - (Rhys-Davids) Т. В. (1843- 1992) англ. ученый-ориенталист, буддолог, уделял особое внимание изучению хинаяны, будд. палийской лит-...
Эпигон - [рожденный после] - запоздалый последователь, поздний, измельчавший представитель какого-либо научного или политического течения либо худ...
ЭТИКА - (греч. ethika: от ethos - нрав, обычай, характер, образ мысли) - 1 ) на уровне самоопределения - теория морали, видящая свою цель в обос...
Причина - философская категория, отражающая то, что вызывает другое явление, предопределяет его появление или возникновение и обусловливает его...
Земля - (греч. gз - земля, G3, Gaia - Гея, богиня земли в древнегреческой мифологии) - третья от Солнца планета Солнечной системы, обращаяющаяся...
MODERN - (нем. die Moderne, фр. Modernit?) - современность. Проблема настоящего времени или современного мира трактуется в философии рубежа 20 - 2...
Робиг, Робиго - (рим.) - "ржавчина злаков" - древнеримское божество, мужское или женское, насылающее на поля болезни хлебных злако...
НАЦИЯ - особая социально-политическая общность. Нация - образование историческое; это групповая целостность с признаками политического, террит...
Военный - [сущ.] профессиональный убийца, имеющий право и обязанный (в определенных условиях) безнаказанно, со стороны общества, убивать других л...
Теория - наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных связей определенной области действ...
ЭРОС - [греч. (сильное) желание, любовь, как персонификация - Эрот, в греч. мифологии, поэзии и культе - бог любви; лат. Amor - Амур или Cupido...
Конечная причина - то, ради чего что-нибудь совершается; то же, что цель, одно из четырех первоначал в метафизике Аристотеля. Вл. С...
Взрыв - очень быстрое выделение энергии в ограниченном объёме, связанное с внезапным изменением состояния вещества (см. Вещество, Энергия)) и со...
Наука - обобщение результатов проникновения в суть вещей; одно из самых ранних занятий человека, что, в общем-то, и вывело его в разряд homo,...