Горгашич В. О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВЦ «Академія», 2004. - 336 с.

1. Морфологія як розділ граматики
Поняття про граматику.....9
Граматичне значення.....13
Граматична форма.....15
Граматична категорія.....17
Об'єкт і предмет морфології.....19
Частини мови і принципи їх класифікації.....20
Система частин мови за В. Виноградовим.....26
Проблема поділу слів на частини мови в сучасному мовознавстві.....27
2. Самостійні частини мови
2.1. Іменник
Загальна характеристика іменника як частини мови.....33
Лексико-граматичні розряди іменників.....3 7
Іменники конкретні і абстрактні.....38
Іменники загальні і власні.....41
Іменники предметні і речовинні.....44
Іменники збірні і одиничні.....45
Морфологічні ознаки іменника.....47
Категорія істот і неістот.....48
Категорія роду іменника.....51
Засоби вираження категорії роду.....52
Граматичний і семантико-граматичний рід іменників.....54
Класифікація іменників за родами.....55
Рід абревіатур.....62
Категорія числа іменника.....63
Семантико-граматичне число іменника.....65
Граматичне число іменника.....67
Категорія відмінка іменників.....69
Система відмінків іменника.....70
Семантика відмінків іменника.....71
Поділ іменників на відміни.....74
Невідмінювані іменники.....76
Відмінювані і невідмінювані абревіатури.....76
Тверда, м'яка і мішана групи іменників.....78
Парадигма іменників І відміни.....79
Парадигма іменників II відміни.....80
Парадигма іменників III відміни.....82
Парадигма іменників IV відміни.....83
Особливості відмінювання топонімів.....84
Особливості відмінювання іменників тільки множинної форми відмінювання загальних множинних іменників.....85
Відмінювання множинних топонімів.....86
2.2. Прикметник
Загальна характеристика прикметника як частини мови.....89
Морфологічні ознаки прикметника.....95
Синтаксичні властивості прикметника.....95
Суфікси прикметників.....96
Лексико-граматичні розряди прикметників.....98
Якісні прикметники.....100
Відносні прикметники.....101
Категорія ступеня вияву ознаки прикметників.....104
Вищий ступінь порівняння прикметників.....106
Найвищий ступінь порівняння прикметників.....109
Присвійні прикметники.....111
Система словозміни прикметника.....114
2.3. Числівник
Семантична основа числівника.....118
Морфологічні ознаки і синтаксичні властивості числівника.....121
Розряди числівників.....125
Словозміна числівників.....130
Історія формування числівника.....132
2.4. Займенник
Загальна характеристика займенника як частини мови.....135
Морфологічні категорії займенника.....137
Синтаксичні властивості займенників.....141
Розряди займенників за значенням.....143
Класифікація займенників за функцією.....145
Класифікація займенників за співвідношенням з іншими частинами мови.....147
Відмінювання займенників.....151
Історія формування займенників.....153
2.5. Дієслово
Загальна характеристика дієслова як частини мови.....156
Морфологічні категорії дієслова.....159
Синтаксичні властивості дієслова.....161
Дієслівні суфікси.....162
Інфінітив.....162
Дві основи дієслова.....164
Морфологічні класи дієслова.....166
Категорія виду.....169
Способи дієслівної дії.....179
Категорія перехідності/неперехідності.....182
Категорія стану.....186
Категорія стану за теорією В. Виноградова.....187
Сучасна теорія категорії стану.....189
Категорія способу.....191
Категорія часу.....197
Категорія особи.....206
Дієприкметник як дієслівна форма.....213
Активні і пасивні дієприкметники.....216
Дієприслівник як дієслівна форма.....220
Дієслівні форми на -но, -то.....225
2.6. Прислівник
Загальна характеристика прислівника як частини мови.....227
Лексико-граматичні розряди прислівника.....231
Категорія ступенів порівняння прислівника.....233
Походження та історія вивчення прислівника.....234
2.7. Слова категорії стану (станівник) Загальна характеристика станівника.....236
Лексико-семантичні групи станівника.....238
Частиномовна база станівника.....239
Історія дослідження станівника.....240
2.8. Модальні слова (модальник)
Поняття про модальність.....241
Загальна характеристика модальника.....243
Семантичні розряди модальних слів.....243
Морфологічні властивості модальника.....244
Синтаксичні властивості модальника.....245
Формування модальника.....246
Частиномовний статус модальника.....246
3. Службові частини мови
Загальна характеристика службових частин мови.....251
Особливості лексичного і граматичного значення службових частин мови.....252
Спільні ознаки службових частин мови.....254
Частиномовний статус службових частин мови.....256
Історія дослідження службових частин мови.....259
3.1. Прийменник
Загальна характеристика прийменника як частини мови.....260
Класифікація прийменників за походженням.....262
Класифікація прийменників за значенням.....264
Морфологічні властивості прийменника.....267
Синтаксичні властивості прийменника.....269
Історія формування прийменників.....270
3.2. Сполучник
Загальна характеристика сполучника як частини мови.....274
Класифікація сполучників за структурою.....277
Класифікація сполучників зазначенням.....279
Походження та історія формування сполучників.....282
3.3. Частка.....286
Загальна характеристика частки як частини мови.....287
Класифікація часток за твірною базою.....289
Класифікація часток за структурою.....291
Класифікація часток за функцією.....292
Історія формування часток.....297
3.4. Вигуки і звуконаслідування
Загальна характеристика вигуку як частини мови.....300
Граматичні особливості вигуків.....303
Класифікація вигуків за семантикою.....304
Класифікація вигуків за будовою.....305
Класифікація вигуків за походженням.....306
Звуконаслідувальні слова.....307
Історія формування вигуків.....308
3.5. Перехідні явища
в системі частин мови (конверсія ).....311
Короткий термінологічний словник.....319
Література.....334

Одержати книгу
"Горгашич В. О. Морфологія української мови"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

САНКЦИЯ - (моральная) (лат. sanctio - непреложный закон) -подтверждение нравственных требований посредством одобрения или осуждения уже совершенны...
ЭЛЕФАНТА - Остров недалеко от Бомбея в Индии, на котором находятся хорошо сохранившиеся руины пещерного храма того же названия. Он один из древне...
ЭНГВУРА - последний, наиболее важный этап инициации юношей у австралийского племени аранда. Энгвура - испытание огнем, в ходе которого юноши долж...
ГИГ - (Греч.) "Кольцо Гига" стало известной метафорой в европейской литературе. Гиг был лидийцем, который после умерщвления царя Кандаула же...
ВАРНА - (Санскр.) Каста; букв., "цвет". Четыре основных касты, названные Ману - брамины, кшатрии, вайшьи и шудры - называются Чатурварна...
Термин - (терминология) слово или набор слов, образующих понятие. В отличие от обычных слов термин лишен эмоционального содержания, окраски. Сам...
ЭКИВОК - (от лат. aequivocus - многозначный, двусмысленный) - увертка, двусмысленность; двусмысленный намек, а также двусмысленное обозначение, к...
ДАВИД - (кон. II тыс. до н.э. - ок. 950 до н.э.) - израильско-иудейский царь, создатель централизованного государства со столицей в Иерусалиме. В...
ЛОГОС - понятие античной философии и христианского богословия, где оно обозначает разумный принцип, управляющий миром, и Бога-Сына, второе лицо...
Хаос - (от греч. chaos и chainein - зиять) - 1) открытая, зияющая пропасть; 2) беспорядочное, бесформенное, неопределенное состояние вещей; 3) в...
ДИСКУРС - понятие, выдвинутое структуралистами для анализа социальной обусловленности речевых высказываний. Понятие Д. особенно популярно в пост...
ЧИТТА - (санскр.- мышление, мысль, умств. фиксация, наблюдение; память, сердце, от чит - воспринимать, замечать), понятие др.-инд. теории познани...
Монада - единичное первосущество, первичная локализованная психически активная субстанция; у Г. В. Лейбница, автора учения о монадах (изложено...
Ярлык - табличка с надписью, позволяющая различать и классифицировать вещь (явление, предмет), не вдаваясь в ее сущность (просто прочитав надпи...
ТЕАТР - (греч. - место для зрелищ, зрелище). - 1. Тип архитектурной постройки, предназначенной для представлений. 2. Род искусства, специфически...