Курило Т.В. Митне право України. Навчальний посібник. - Львів: видавництво "Новий Світ-2000", видавець Краснощеких А.А., 2007. - 240с.

Вступ.....6
Програма навчальної дисциплін.....9
Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОГО ПРАВА.....12
1.1. Історичний розвиток митного права в Україні.....12
1.2. Митна політика України.....19
1.3. Митні органи України.....22
1.4. Тарифне та нетарифне регулювання в митному праві.....25
1.5. Митні платежі.....34
1.6. Митна вартість товарів та методи її визначення.....37
Тема 2. МИТНІ РЕЖИМИ.....42
2.1. Поняття та зміст митного режиму.....42
2.2. Характеристика митних режимів.....44
Тема 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ.....60
3.1. Класифікація товарів при митному оформленні.....60
3.2. Документи для проведення митного оформлення.....61
3.3. Вантажна митна декларація (ВМД).....62
3.4. Основні етапи митного оформлення товарів.....65
3.5. Декларування товарів. Діяльність митного брокера.....66
3.6. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.....69
Тема 4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ.....73
4.1. Контракт як документ необхідний для митного оформлення вантажу.....73
4.2. Міжнародні правила "ІНКОТЕРМС".....75
4.3. Сертифікація товарів при митному оформленні.....77
4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності.....79
4.5. Митне оформлення бартерної діяльності.....80
4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною.....82
Тема 5. ОСНОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ.....84
5.1. Перетинання пасажирів через митний кордон України.....84
5.2. Митне оформлення пасажирського багажу та його переміщення через митний кордон.....86
5.3. Порядок переміщення через митний кордон валюти.....89
5.4. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів.....94
Тема 6. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ.....97
6.1. Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів.....97
6.2. Контрабанда та боротьба з нею митних органів.....99
6.3. Особливі, контрольні поставки через митний кордон контрабандних наркотичних засобів та інших подібних речовин.....101
6.4. Поняття та загальна характеристика порушення митних правил.....102
6.5. Відповідальність за порушення митних правил.....104
Тема 7. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.....108
7.1. Провадження у справах про порушення митних правил.....108
7.2. Адміністративне затримання.....112
7.3. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення.....114
7.4. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.....116
7.5. Внесення до постанови подання прокурора.....117
7.6. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил.....119
Тема 8. ПРАЦІВНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ.....122
8.1. Посадові особи митної служби України.....122
8.2. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України.....124
8.3. Правовий захист працівників митної служби України.....125
8.4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України.....126
8.5. Соціальний захист працівників митних органів.....127
8.6. Підрозділи власної безпеки митних органів України.....129
Тема 9. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.....131
9.1. Тарифні і нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі у зарубіжних країнах.....131
9.2. Нетарифне регулювання експорту та імпорту в зарубіжних країнах.....140
9.3. Особливості організації митної справи і митних процесів.....143
Плани семінарських та практичних занять. Методичні рекомендації до них.....148
Теми, які виносяться на самостійне опрацювання.....162
Тести.....169
Перелік тем для контрольних робіт.....177
Перелік питань винесених на залік.....180
Додаток 1. Основні правила інтерпретації класифікації товарів
Одиниці виміру та обліку (ОВО).....182
Додаток 2. Класифікатор видів та ставок митних зборів.....188
Додаток 3. Мінімальний перелік документів, який обов'язково подається до митного органу при здійсненні процедури митного контролю.....190
Додаток 4. Контракт на умовах EXW.....204
Додаток 5. Контракт на умовах FCA.....210
Додаток 6. Контракт на умовах CIF.....216
Додаток 7. Контракт на умовах DAF.....223
Нормативно-правові акти та література.....230

Одержати книгу
"Курило Т.В. Митне право України"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

НАСТИКА - (санскр., от на асти - он не существует, его нет), в Др. Индии обозначение религ.-филос. систем (см. Даршана) и отд. людей, отрицающих су...
АВИЦЕННА - Латинизированное имя Абу-Али ал Хосэйн бен Абдаллах Ибн Сина; персидский философ, родившийся в 980 г. н.э., хотя обычно упоминается ка...
Свобода - способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, осознанной необходимостью, достаточной на конкретный мо...
ИЛАРИОН - (кон. X - нач. XI в. - ок. 1054/1055) - идеолог древнерус. христианства, митрополит Киевский (с 1051), писатель и мыслитель, мастер торж...
АПОФЕОЗ - (от греч. apotheosis - обожествление) - первоначально у древних египтян, а затем у греков и римлян торжественный обряд обожествления пра...
  Икона - (от гр. eikфn - изображение, образ) - в православии и католицизме - изображение Бога, святого (святых), являющееся предметом религиозног...
Бесконечное - вещь, вне которой ничего нет. По [2] бесконечное - это совершенно другое качество, отличное от конечного. Математики говорят о...
СОВЕСТЬ - внутренний нравственный судья человека, являющийся основным законом морали. Совесть - специфическй механизм нравственного самоопределе...
Число - 1) символ или объединение нескольких символов, представляющие количественную величину в определенной системе счисления; 2) абстрактное,...
САТИРА - (от лат. satura - мешанина) - вид комического, особо острая и язвительная форма комедийной, т. е. эмоционально-эстетической критики, отр...
ЗАКОН - необходимое правило, или императив. Речь здесь может идти о природном законе, который более точно определяется как необходимое и постоян...
ТАКЛИД - (араб. - традиция, подражание) - принцип безоговорочного следования установкам авторитетных богословов и правоведов, исключающий всякую...
СУДЬБА - представление о предопределенности и неотвратимости событий и поступков в жизни каждого человека. В древнегреческой мифологии эти силы...
СМЕРТЬ - завершающий момент существования живого существа и определяющий момент его мировоззрения. Первые суждения о смерти (Сократ, Платон) -...
БЫТИЕ - наиболее общее, высшей степени абстракции философское понятие, обозначающее существование чего-либо вообще; материальная и духовная ре...