Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС): Посібник. Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. - 226 с.

Вступ.....5
Розділ І. Концептуальні засади митно-тарифного регулювання в теорії і практиці міжнародної торгівлі.....9
І.1. Сутність та генезис митно-тарифного регулювання міжнародної торгівлі.....9
Система митно-тарифних відносин.....11
Об'єкт митно-тарифних відносин.....12
Основні суб'єкти митно-тарифних відносин.....12
Сутність митного тарифу.....13
Генезис митної економіки.....14
І.2. Митно-тарифна політика в умовах глобалізації у контексті норм та правил ГАТТ/СОТ.....37
Основні напрями глобалізації.....37
Цілі і завдання зовнішньоекономічної політики.....41
Міжнародна економічна інтеграція.....44
Основні фактори митних економічних відносин.....46
Системний рівень митно-тарифних відносин.....48
Вплив митно-тарифних інструментів на розвиток економіки.....48
Роль митного тарифу у торговельному та платіжному балансі.....50
Структурні особливості митних тарифів.....53
Встановлення митних тарифів за ступенем еластичності товарів.....59
Митні тарифи і принцип порівняльної переваги.....62
Регулюючий ефект мита.....64
Розділ II. Сучасний стан та перспективи трансформації національної системи митно-тарифного регулювання у процесі інтеграції України у світове господарство.....68
II. 1. Формування митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в процесі інтеграції України у світове господарство.....68
Основні напрями формування та фактори впливу.....69
Очікувані результати економічної інтеграції.....72
Заходи впливу та специфічні інструменти реалізації зовнішньоекономічної політики.....76
Митно-тарифна політика України (в контексті інтеграції в СОТ).....77
Митні відносини в рамках нетарифного регулювання.....81
Трансформація митного тарифу України.....83
Ефективність переговорів з митно-тарифних питань про приєднання України до СОТ.....87
Макроекономічні висновки наслідків зміни Імпортного мита при приєднанні України до СОТ.....88
Пріоритетні напрями зміни імпортного мита при приєднанні України до СОТ.....91
Тривалість перехідного періоду приєднання України до СОТ.....96
ІІ.2. Гармонізація і адаптація митного законодавства України відповідно до вимог системи ГАТТ/СОТ та ЄС.....98
Митно-тарифне регулювання в системі Світової організації торгівлі.....99
Основні правила системи ГАТТ.....103
Зниження митних тарифів.....106
Система визначення митної вартості.....108
Практичне застосування правил ГАТТ.....110
Пріоритети і цілі інтеграційного процесу.....115
Становлення та розвиток митної справи в Україні у контексті приєднання до ГАТТ/СОТ.....116
Характерні аспекти світової системи торгівлі XXI століття.....120
Національне виробництво та оцінка наслідків вступу до СОТ.....122
Загальні аспекти економічної інтеграції до ЄС.....127
Розділ III. Національні Інтереси України у сфері зовнішньої торгівлі та їх захист через функціональну систему митно-тарифного регулювання.....128
ІІІ.1. Функціональна система митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі та її значення у відстоюванні національних інтересів України.....128
Базові (основні) функції системи митно-тарифного регулювання.....137
Ставки Митного тарифу України.....141
Україна і Всесвітня митна організація (ВМО).....154
Основні сфери діяльності ВМО.....156
Пріоритети Всесвітньої митної організації.....157
Модернізований Митний кодекс ЄС.....158
III.2. Шляхи вдосконалення національної системи митно-тарифного регулювання в контексті забезпечення економічної безпеки України.....165
Основні напрями реалізації митної політики України.....171
1. Реалізація економічно-регулятивної функції.....171
2. Реалізація фіскальної функції.....175
3. Реалізація правоохоронної функції.....177
4. Реалізація контрольно-організаційної функції.....180
5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.....184
Стратегія України щодо участі у митних союзах.....185
Література.....187
Список скорочень.....195
Тематичний словник.....196
Додаток 1. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні у 2004 році.....217
Додаток 2. Індекси цін та фізичного обсягу зовнішньоторговельних операцій у 2004 році в порівнянні з 2003 роком.....222
Додаток 3. Середньоарифметичні пільгові ставки ввізного мита (2004 р.).....224

Одержати книгу
"Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС)"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

БУДУЩЕЕ - один из трех (наряду с настоящим и прошлым) модусов времени, концептуальное содержание которого может быть осмыслено через его отношен...
СОСИГЕН - (2-я пол. 2 в.) - греческий философперипатетик, учтель Александра Афродчсийского. Автор трактатов по логике, оптике (не менее 8 кн.) и ас...
КВИЕТИЗМ - (от лат. quies - покой) - религиозное умонастроение, ставящее своей целью достижение внутреннего мира, в предположении, что в таком со...
Страсть - воля, толкающая человека к идеализированному объекту для отождествления с ним. Уйти от страсти можно негативным образом, наделив объект н...
Название, имя, род, видимость, предлог - Философский смысл термина: Имя, слово, термин, понятие, знак (стоики, Цицерон)...
СВЯЗЬ - взаимообусловленность существования явле­ний, разделённых в пространстве и (или) во времени. Понятие С.- одно из важнейших науч. понятий:...
ЛЕМУРИЯ - Современный термин, вначале употреблявшийся некоторыми натуралистами, а теперь принятый теософами для обозначения континента, который,...
СЕРЕБРО - (от лат. argentum) - благородный, блестящий, серебристо-белый металл, по качеством отличающийся от других, известных в природе, символи...
ПРОМЫСЛ - (греч. Pronoia) - в дохристианской философии общая зависимость нашего мира от высшего: Промысл, во-первых, вводит в рамки мирового быт...
Критика - способ духовной деятельности, основная задача которого состоит в том, чтобы дать целостную оценку явления, раскрыть его противоречия...
МЕТОД - (от греч. methodos - путь, способ исследования, обучения, изложения) - совокупность приемов и операций познания и практической деятельно...
НИЧТО - категория философии, обозначающая пустое множество объектов, которое выступает предельным (нулевым) случаем определенного и потому пол...
СУДЬБА - (греч. eimarmene, лат. fatum) или РОК - согласно языческой вере, непреодолимая, мрачная, неумолимая, ненасытная сверхчеловеческая сила...
Разум - ум, способность осмысления и понимания реалий действительности в ходе формирования позитивных уровней сознания; умение не только отлич...
МЕРА - категория философского дискурса, фиксирующая и обобщающая результаты и процедуры измерения качественно-количественной определенности пр...