Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 288 с.

ВСТУП.....7
ЧАСТИНА І. Понятійно-термінологічні основи туроперейтинга.....9
Розділ 1. Подорожі і туризм.....9
Визначення туризму.....11
Поняття «внутрішній туризм».....14
Критерії відокремлення понять «туризм» і «подорожі».....16
Суб'єкти господарської взаємодії в туризмі.....18
Розділ 2. Визначення поняття «турист».....20
Поняття «міжнародний (іноземний) турист».....21
Поняття «внутрішній турист».....22
Співвідношення понять «подорожуючий», «відвідувач», «турист» та «одноденний відвідувач».....23
Розділ 3. Класифікац і я видів та форм туризму.....26
Туристичні потреби і мотиви туризму.....28
Класифікаційні підходи в туризмі.....30
Розділ 4. Туристичний продукт.....35
Специфіка змісту поняття «турпослуга».....35
Відмінність понять «турпослуга» і «турпродукт».....39
Поняття «турпакет».....41
Структура туристичного продукту.....43
Розділ 5. Туроперейтинг.....46
Поняття «туристична діяльність».....46
Суб'єкти туристичної діяльності.....51
Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту.....55
Туроперейтинг.....62
Контрольні питання до Частини І.....77
ЧАСТИНА 2. Сервісне забезпечення турпродукту.....79
Розділ 6. Обслуговування в закладах розміщення.....79
Класифікація закладів розміщення.....81
Національні системи класифікації готелів.....86
Служби готелю та їх функції.....97
Організація прийому і розміщення клієнтів готельних підприємств.....100
Організація перебування гостей.....112
5 Розділ 7. Організація харчування туристів.....119
Обслуговування в польоті.....119
Ресторанний бізнес: основи функціонування.....120
Класифікація ресторанних закладів.....124
Функції комплексу харчування при готельному підприємстві.....127
1 Розділ 8. Транспортне обслуговування в туризмі.....130
Обслуговування туристів на авіаційному транспорті.....131
Обслуговування туристів на залізничному транспорті.....141
Обслуговування туристів на автомобільному транспорті.....145
Перевезення туристів водним транспортом.....150
Розділ 9. Сервісне забезпечення дозвілля.....155
Основи екскурсійного обслуговування.....155
Анімаційні програми.....166
Розділ 10. Виробничо-обслуговуюче забезпечення туру.....169
Передреалізаційні процеси в туризмі.....169
Проектування (розробка) турів.....174
Схеми доставки турпродукту до споживача.....179
Просування турпродукту та стимулювання продажу.....180
Обслуговування клієнтів турфірми.....183
Методи продажу турпродукту.....186
Документальне оформлення турів.....191
Розділ 11. Управління якістю турпродукту.....202
Якість туристичного продукту.....202
Умови якісного сервісу в туризмі.....206
Комфорт як ключовий інструмент у створенні я кісного турпродукту.....208
Управління якістю сервісного забезпечення турпродукту.....214
Контрольні питання до Частини II.....218
Рекомендована література.....222
ДОДАТКИ Додаток 1.
Деякі скорочення і окремі терміни, що прийняті в міжнародному туристичному і готельному менеджменті.....224
Додаток 2.
Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації на основі класифікаційних стандартів.....229
Додаток 3.
Умовні позначення, що використовуються в міжнародних готельних довідниках - приклад І АРА Hotel and Car Rental Directory.....240
Додаток 4.
Зразок анкети-опитування гостей готелю Marriott.....242
Додаток 5.
Зразки оформлення авіаквитка, багажного і посадочного талонів.....248
Додаток 6.
Коди крупних трансферних міжнародних аеропортів.....259
Додаток 7.
Приклади позначень класу обслуговування на борту повітряного судна.....260
Додаток 8.
Скорочення назв міжнародних авіакомпаній, прийняті при міжнародних перевезеннях.....262
Додаток 9.
Макет круїзного лайнера «Voyager of the Seas».....266
Додаток 10.
Зразок туристичного ваучера.....267
Додаток 11.
Зразок оформлення туристичної страховки.....269

Одержати книгу
"Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Правосознание - /D/ Rechtsbewusstsein /E/ Legal conscience /F/ Conscience de droit /Esp/ Consciencie de Justicia Форма общественного сознания...
ЭЛИНИЗМ - совокупность философских учений (эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм), развивающихся в Древней Греции периода ее упадка, ко...
ДОМОВОЙ - в религ. верованиях славян и нек-рых др. народов - дух. живущий в доме, охраняющий домашний очаг. В представлениях о Д. нашли выражени...
ЭТИКА - (греч. касающийся нравственности, выражающий нравственные убеждения, привычка, обыкновение, нрав), филос. наука, объектом изучения к-рой...
ИНДУИЗМ - религия, распространенная в совр. Индии. Вероучение И. сложилось в результате эволюции идей ведизма и брахманизма. Возн. в сер. 1 тыс...
Марксизм - теоретико-мировоззренческая система революционных взглядов рабочего класса, представляющая законы развития общества и обобщающая оп...
ТЕАТР - (от греч. theatron - место для зрелищ, зрелище), - 1) вид искусства; 2) творческий коллектив, труппа, дающие спектакли; 3) особый тип зда...
Центральноафриканская раса - то же самое, что негрилльская или пигмейская, вариант географического подхода к наименованиям рас...
Начала - Философский смысл термина: Первоначала, не подверженные уничтожению (стоики, Цицерон); принципы, основоположения (философии) (Цицерон);...
ЗНАНИЕ - результат процесса познания. Знание имеет сложную структуру: обыденное и научное; эмпирическое и теоретическое; полученное логическим...
ЦЕРЕРА - (Лат.) По-гречески: Деметра. Как женский аспект Отца Эфира, Юпитера, она эзотерически является плодородным принципом во всеохватывающе...
ЖИЗНЬ - 1) высокоорганизованная форма (и единица) бытия, способная к избирательному обмену веществом и энергией с окружающей средой, их перера...
СУДЬБА - предопределенность событий и поступков. Совокупность всего сущего, наличного, влияющего на судьбу народов или личностей. В древнегрече...
Язык - это система знаков (см. Знак), обладающих непосредственно либо во взаимной связи друг с другом значениями (см. Значение), отличными от...
ЗУНИ - Название некоего племени индейцев Западной Америки, очень древнего остатка еще более древней расы. ("Тайная Доктрина", II, 790.)...