Правик Ю.М. Маркетинг туризму: Підручник / Ю.М. Правик. - К.: Знання, 2008. - 303 с.

Передмова.....11
Модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ.....15
Тема 1. Організація і технологія роботи туристичних фірм.....16
1.1. Види туристичної діяльності.....17
1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення.....21
1.3. Процес укладення туристичного договору.....25
1.4. Розробка туристичного продукту.....26
1.5. Формування туристичного продукту.....28
1.6. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі.....29
1.7. Канали збуту туристичних послуг.....32
Тема 2. Маркетингові дослідження туристичної галузі.....36
2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві.....37
2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі.....38
2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень.....45
2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг.....46
2.5. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень 48
2.6. Сутність маркетингової інформаційної системи.....52
2.7. Основні дослідницькі прийоми під час проведення маркетингових досліджень у туристичній компанії.....55
2.8. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях.....58
2.9. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі.....60
2.10. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків.....68
Тема 3. Дослідження споживчих переваг потенційних туристів.....78
3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів.....79
3.2. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів.....83
3.3. План маркетингового дослідження туристичних послуг.....86
Тема 4. Основні тенденції розвитку маркетингу послуг.....97
4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі.....98
4.2. Класифікація послуг.....99
4.3. Наявні моделі маркетингу послуг.....102
4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг.....104
4.5. Типи наявних послуг.....106
4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг.....108
Тема 5. Характеристика вивчсппя внутрішніх і зовнішніх ринків у маркетингу послуг.....115
5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків.....116
5.2. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента.....121
5.3 Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній.....126
Тема 6. Стратегічний маркетинг послуг.....128
6.1. Основні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузі.....129
6.2. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі.....132
6.3. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму.....134
6.4. Диференціація стратегій туристичних послуг.....137
6.5. Розроблення конкурентних стратегій туристичної компанії.....141
Тести до модуля 1.....143
Модуль 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ.....151
Тема 7. Конкурентне середовище на міжнародному туристичному ринку.....152
7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства.....153
7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми.....155
7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми.....161
Тема 8. Конкурентне середовище па внутрішньому туристичному ринку та управління каналами збуту.....164
8.1. Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі.....165
8.2. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг.....171
8.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми.....173
8.4. Управління каналами збуту туристичної фірми 175
8.5. Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м. Києві.....177
Тема 9. Розрахунки інтегральної конкурентоспроможності туристичної компанії.....183
9.1. Інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії.....184
9.2. Розрахунок показника конкурентоспроможності туристичної компанії у зовнішньому середовищі 186
9.3. Визначення конкурентоспроможності туристичних компаній на національному ринку.....189
Тема 10. Аналіз методів ціноутворення на туристичні послуги.....193
10.1. Поняття ціноутворення в туристичній галузі та види цінових методів.....194
10.2. Особливості методів ціноутворення.....197
10.3. Види методів ціноутворення в діяльності туристичних компаній.....199
10.4. Розрахунок ціни туристичного пакета.....201
10.5. Рівноважний ціновий оптимум між пропозиціями туристичної компанії та потенційними туристами.....203
Тема 11. Основи методології міжнародного маркетингу в туристичному бізнесі.....211
11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу 212
11.2. Специфіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльності.....215
11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму.....218
11.4. Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок.....220
Тема 12. Управління ефективністю реклами в туристичному бізнесі.....222
12.1. Основні принципи реклами в туристичному бізнесі.....223
12.2. Аналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампанії.....227
12.3. Розроблення рекламної кампанії просування туристичного продукту.....228
12.4. Дослідження ефективності реклами.....229
12.5. Закономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесі.....231
12.6. Критеріальне рівняння ефективності реклами туристичної компанії.....233
12.7. Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія.....240
12.8. Розрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної кампанії в туристичному бізнесі.....245
Тема 13. Розрахунок ефективності розробки нового туру.....249
13.1. Визначення поняття "туристичний пакет" та основні чинники його формування.....250
13.2. Розрахунок бюджету туристичної компанії.....259
13.3. Особливості калькуляції різних видів турів.....263
13.4. Розрахунок обсягу беззбиткової діяльності туристичної фірми.....267
Тема 14. Стратегічне планування маркетингових комунікацій туристичного підприємства.....269
14.1. Сутність стратегічного планування маркетингу 270
14.2. Технологія розроблення маркетингової стратегії фірми.....272
14.3. Сутність стратегічної бізнес-одиниці.....2 74
14.4. Розроблення ефективної стратегії маркетингу туристичної компанії.....277
Тести до модуля 2.....281
Висновки.....291
Особливості планування та організації навчального процесу з дисципліни "Маркетинг туризму" за кредитно-модульною системою.....293
Розгорнута програма дисципліни "Маркетинг туризму".....296
Рекомендована література.....300

Одержати книгу
"Правик Ю.М. Маркетинг туризму"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Условие - по [2] философская категория, выражающая отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Можно сказ...
ПАШЬЯНТИ - (Санскр.) Вторая из четырех степеней (Пара, Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари), на которые подразделяется звук в соответствии с его диффер...
РАСОЛЛАСА - (Санскр.) Первое из восьми физических совершенств, или Сиддхи (феноменов), хатха йогов. Расолласа есть немедленное выделение секреций...
HABITUS - (лат.), габитус - внешнее проявление, поведение, также свойства, строение тела, поскольку оно характеризуется как конституция. В перенос...
Символы - Основу масонской символики составляют инструменты мастера-строителя: молоток, циркуль, угольник, линейка. Современная масонская символик...
Мара, маруха, мора - (слав.)  - злой дух, первоначально - воплощение смерти, мора, позднее так стали называть любых вредоносных духов. М...
ИКЕБАНА - (от япон.  - жизнь цветов) - в традиционном японском искусстве символическая композиция растений, подобранных в соответствии с сезоном,...
ХОНЭН - (посмертное имя - Гэн-ку; 1133 - 1212) - яп. будд. монах, основатель школы Дзёдо-сю. Одна из наиболее заметных фигур в истории яп. буддизм...
КОПУЛА - (от лат. copula - соединение) - связка; в предложении или в логическом суждении - связь между подлежащим (понятием подлежащего) и сказуе...
ВЛАСТЬ - форма социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и направление деятельности и поведения людей, социальных...
Причинность - /D/ Kausalitat/Е/ Causality/F/ Causalite/Esp/ Causalidad Философская категория для отражения генетической связи, в которой од...
РАЗУМ - философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности, противопоставляемый рассудку. Различение разума и рассудка как...
ВАЛЬКИРИИ - (др.  - сканд. Valkyrya; до-слов.  - выбирающая убитых) - воинственные мифические девы, германо-скандинавский символ войны и победы...
Вещь - часть материального мира, имеющая сравнительно самостоятельное существование. Одна вещь от другой отличается своей качественной определ...
Двенадцать богов - (рим.)  - группа высших богов Рима, заимствованных из греческой религии: Юпитер, Нептун, Марс, Аполлон, Вулкан, Мер...