Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 224 с.

Вступ
Розділ 1. Предмет і метод логіки
§ 1. Визначення логіки як науки.....5
§ 2. Історичні етапи розвитку логічного знання.....6
§ 3. Міркування і його структура.....10
§ 4. Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку.....12
§ 6. Логічна форма міркування.....15
Визначення логічної форми. Формалізована мова. Метод формалізації.....15
Основні компоненти логічної форми міркувань.....16
§ 6. Значення логіки для юристів.....17
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....21
Розділ 2. Семіотичний характер логіки
§ 1. Поняття про знак. Види знаків.....23
§ 2. Семіотика як наука про знаки.....24
§ 3. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки.....25
§ 4. Структура значення знака і специфіка мови права.....29
§ 6. Виміри і рівні знакового процесу.....31
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....35
Розділ 3. Логічний аналіз понять
§ 1. Загальна характеристика поняття. Структура поняття.....37
§ 2. Види понять. Логічна характеристика понять.....40
§ 3. Типи відношень між поняттями.....43
Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісні та несумісні поняття.....43
Типи відношень між сумісними поняттями.....44
Типи відношень між несумісними поняттями.....46
§ 4. Логічний аналіз юридичних понять.....48
Логічний аналіз структури юридичних понять.....48
Логічна характеристика юридичних понять.....50
Типи відношень між юридичними поняттями.....50
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....53
Розділ 4. Логічні операції над поняттями
§ 1. Узагальнення й обмеження понять.....55
§ 2. Поділ понять.....56
Загальна характеристика поділу.....56
Поділ за видозміною ознаки.....59
Дихотомічний поділ.....59
Правила поділу. Типові помилки.....60
Класифікація та її види.....62
Поділ і класифікація юридичних понять.....63
§ 3. Визначення понять.....66
Загальна характеристика визначення.....66
Явні визначення та їх види.....67
Неявні визначення та їх види.....68
Реальні й номінальні визначення.....70
Правила визначень. Типові помилки.....71
Прийоми, подібні до визначень.....73
Визначення юридичних понять.....74
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....76
Розділ 5. Логічний аналіз висловлювань
§ 1. Поняття про дескриптивне висловлювання.....79
§ 2. Мова логіки висловлювань.....81
§ 3. Логічні сполучники і їхнє табличне визначення.....83
Заперечення, його умови істинності.....83
Кон'юнкція, її умови істинності.....84
Диз'юнкція, її умови істинності.....85
Імплікація, її умови істинності.....87
Еквіваленція, її умови істинності.....90
Логічні сполучники в правових контекстах.....91
§ 4. Загальна характеристика законів логіки висловлювань.....92
Природні закони, нормативні закони, закони логіки.....92
Логічний закон, логічне протиріччя, висловлювання, що виконується.....93
Основні закони логіки висловлювань.....96
§ б. Види логічних відношень між висловлюваннями.....99
Відношення логічної сумісності.....99
Відношення логічної рівносильності.....102
Відношення логічного слідування.....103
§ 6. Поняття про модальне висловлювання. Види модальних висловлювань.....104
§ 7. Модальні висловлювання в правових контекстах.....106
§ 8. Логічний аналіз запитань і відповідей.....110
Визначення запитання. Структура запитання.....110
Види запитань.....111
Види відповідей.....114
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....116
Розділ 6. Дедуктивні міркування
§ 1. Поняття про дедуктивне міркування.
Види дедуктивних міркувань.....122
§ 2. Прямі дедуктивні міркування.....123
Суто умовні міркування.....123
Умовно-категоричні міркування.....124
Розділово-категоричні міркування.....125
Умовно-розділові міркування.....127
§ 3. Непрямі дедуктивні міркування.....129
Міркування за схемою "зведення до абсурду".....129
Міркування за схемою "доведення від протилежного".....130
§ 4. Дедуктивні міркування в правовій діяльності.....130
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....131
Розділ 7. Недедуктивні (правдоподібні) міркування
§ 1. Загальна характеристика правдоподібних міркувань. Види правдоподібних міркувань.....135
§ 2. Індуктивні міркування.....136
Поняття про індуктивне міркування.....136
Міркування за схемою "повна індукція".....137
Міркування за схемою "неповна індукція".....138
Методи встановлення причинних зв'язків.....139
Умови правомірності індуктивних міркувань. Типові помилки.....145
Індуктивні міркування в правовій діяльності.....146
§ 3. Міркування за аналогією.....147
Поняття про міркування за аналогією. Види міркувань за аналогією.....147
Умови правомірності міркувань за аналогією.....149
Міркування за аналогією в правовій діяльності.....149
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....152
Розділ 8. Основи теорії аргументації
§ 1. Поняття про аргументацію. Структура аргументації.....155
§ 2. Аргументація і суперечка.....157
§ 3. Види аргументації.....160
Доказова і недоказова аргументація.....160
Пряма і непряма аргументація.....162
§ 4. Поняття про критику. Спростування як окремий випадок критики.....163
§ 5. Види критики.....163
§ 6. Правила, помилки, хитрощі в аргументації/критиці.....165
Правила, помилки і хитрощі щодо тези.....166
Правила, помилки і хитрощі щодо аргументів.....169
Правила, помилки і хитрощі щодо форми.....173
Правила щодо ведення суперечки в суді.....174
§ 7. Логічний аналіз аргументації/критики в правових текстах.....176
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ВПРАВИ.....179
Словник основних термінів логіки.....184
Підсумковий тест.....198
ЛІТЕРАТУРА.....212

Одержати книгу
"Хоменко І.В. Логіка для юристів"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПЛЕМЯ, - тип этнич. общности и социальной орга­низации доклассового общества. Отличит. черта П.- существование кровнородств. связей между его член...
АВЕРРОИЗМ - направление средневековой философии, разрабатывавшее идеи арабского мыслителя Аверроэса (Ибн Рушда). В более общем смысле А. развил ма...
МУЗЫКА - (греч.-искусство муз): искусство, отражающее действительность и воздействующее на человека посредством звуковых образов. Музыка выступае...
Платон - (429-347 до н.э.), греческий философ, который преобразил изложенные в его диалогах мифы в цельную систему религиозного познания, трактую...
МОНИЗМ - (греч. monos - один) - 1) тип организации философского знания, определяющийся наличием в нем одного основного принципа, в соответствии с...
ЗАПОВЕДЬ - нравственная норма, представленная в моральном сознании в виде повеления, исходящего от к.-л. авторитетного лица. Придание моральной н...
ДУША - принцип жизни, основа мыслей и чувств. Начиная с античности различают два значения: в древнееврейской культуре - органическая душа и душа...
Понгиды - (Pongidae) - семейство человекообразных высших обезьян, включающее современных: орангутана (Pongo pygmaeus), гориллу (Gorilla gorilla),...
ЛОХИТАНГА - (Санскр.) Планета Марс. ЛОКА (Санскр.) Область или ограниченное место. В метафизике - мир или сфера, или план. Пураны в Индии пост...
Псалмы - (Псалтирь) Сборник из 150 (151) библейских гимнов, которые являются составной частью Кетубима (Писания). Авторство 72 из них приписывает...
НЭШАМА - (Евр.) Душа, anima, afflatus. В Каббале, как она преподается в ордене Розенкрейцеров, одна из трех высших сущностей Человеческой Души,...
Бозоны - частицы или квазичастицы с целым спином подчиняющиеся Бозе-Эйнштейна статистике. Среди бозо нов особый интерес представляют фотоны - кв...
Аллель - (от греч. allelon - друг друга, взаимно) - (иначе аллеломорф или аллельный ген), один из пары (или нескольких) генов, определяющих развит...
ПОТОП - описанное в Библии (Быт. 6-8) легенд, событие, заключавшееся в том, что бог Яхве, рассердившись на людей, наслал на них кару - всемирн...
ИМЯ - в логике, выражение естественного или искусственного, формализованного языка, обозначающее предмет (собственное, или единичное, И.) или к...