Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; За ред. М.М. Заковича. - К., 2004. - 567 с.

Передмова.....11
Частина 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ.....15
І. Культурологічний підхід до аналізу культури.....16
1. Методологічні засади розуміння культури.....16
2. Поняття і сутність культури.....21
3. Основні концепції культури.....27
4. Морфологія і динаміка культури.....40
5. Функції культури.....47
Запитання для самоконтролю.....50
Література.....51
II. Культура і суспільство.....52
1. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства.....52
2. "Субкультура" та її функції.....56
3. Мистецтво як засіб творення особистості.....63
Запитання для самоконтролю.....74
Література.....75
III. Походження і основні етапи розвитку
культури.....76
1. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу.....76
2. Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної.....79
3. Генезис та етапи культурної еволюції.....81
4. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції.....83
5. Культура і цивілізація.....85
6. Культурно-історичні епохи.....87
Запитання для самоконтролю.....89
Література.....89
Частина 2. СВІТОВА КУЛЬТУРА.....91
І. Первісна культура.....92
1. Світосприймання первісної людини.....92
2. Міфологічна свідомість: єдність об'єкта і суб'єкта, предмета і знака.....98
3. Міфи як "педагогіка людського роду".....102
4. Прислів'я, приказки, загадки. Зародки мистецтва.....105
Запитання для самоконтролю.....107
Література.....107
II. Культура стародавніх цивілізацій.....108
1. Художня культура Передньої Азії.....108
2. Культура Стародавнього Єгипту.....114
Запитання для самоконтролю.....120
Література.....120
III. Антична культура.....121
1. Проблема переходу від хаосу до гармонії.....121
2. Доісторична Греція і класична Еллада.....125
3. Культ краси та освіченості.....134
4. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво.....136
5. Специфіка й витоки римського генія.....141
Запитання для самоконтролю.....145
Література.....145
IV. Європейське середньовіччя.....146
1. Домінування християнської теології у свідомості.....146
2. Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини.....148
3. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.....154
4. Романська культура: літургія та карнавал.....156
5. Готичний стиль і схоластика.....162
Запитання для самоконтролю.....167
Література.....167
V. Ренесанс.....168
1. Народження гуманізму.....168
2. Нова концепція людської особистості і нова модель освіти.....173
3. Титани італійського Відродження.....177
4. Північне Відродження.....187
5. Криза гуманістичних ідеалів.....191
Запитання для самоконтролю.....196
Література.....197
VI. Барокова культура Європи.....198
1. Реформація і контрреформація та їх слід у культурі.....198
2. Італійська барокова школа.....202
3. "Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри.....204
4. Фламандське і голландське мистецтво XVII ст. як два полюси світовідчуття доби.....208
Запитання для самоконтролю.....213
Література.....213
VII. Доба абсолютизму і час Просвітництва.....214
1. Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості.....214
2. Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість.....218
3. Стиль рококо як мистецтво "галантної доби".....226
Запитання для самоконтролю.....230
Література.....230
VIII. Європа XIX століття.....231
1. Новий соціальний і духовний досвід та його породження - індивідуалістична культура.....231
2. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві.....234
3. Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму.....242
4. Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів.....249
Запитання для самоконтролю.....257
Література.....258
IX. Модерн як доба в культурі.....259
1. Причини виникнення стилю модерн.....259
2. Стиль модерн - поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва.....261
3. Символізм - естетико-філософська основа модерну.....262
4. Особливості стилю модерн.....265
5. Модерн як архітектурний стиль.....269
6. Стиль модерн у Росії.....271
Запитання для самоконтролю.....275
Література.....276
X. Культура XX століття.....277
1. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві.....277
2. Новий театр.....285
3. Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес.....289
4. Функціоналізм в архітектурі.....297
5. Нові виражальні засоби в музиці.....299
Запитання для самоконтролю.....304
Література.....304
Частина 3. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.....305
I. Періодизація розвитку української культури.....306
Запитання для самоконтролю.....321
Література.....321
II. Стародавня культура східних слов'ян.....322
1. Джерела вивчення культури стародавніх слов'ян.....322
2. Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян.....328
3. Релігійні вірування та міфологія східнослов'янських племен.....335
Запитання для самоконтролю.....344
Література.....344
III. Київська Русь.....345
1. Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі.....345
2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа.....350
3. Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання.....358
4. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр.....362
5. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.....366
6. Ткацтво, килимарство та вишивка.....375
7. Театральне мистецтво. Музика. Танок.....376
Запитання для самоконтролю.....380
Література.....380
IV. Період феодальної роздрібненості.....382
1. Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в XII-XIII століттях.....382
2. Основні осередки соціального і культурного життя.....386
3. Освіта і наука, архітектура і мистецтво.....388
4. Культурні та політичні зв'язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі.....396
5. Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу.....399
6. Освіта і книгодрукування в XIV-XVII ст.....402
Запитання для самоконтролю.....414
Література.....414
V. Козацька доба.....415
1. Козацтво як явище історії та культури.....415
2. Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки.....420
3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво.....426
4. Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці.....431
5. Еволюція образотворчого мистецтва.....439
6. Барокова архітектура.....446
Запитання для самоконтролю.....452
Література.....453
VI. Духовні пошуки XIX століття.....454
1. Формування української національної самосвідомості.....454
2. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури.....459
3. Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії.....466
4. Література.....470
5. Образотворче мистецтво, музика, театр.....476
Запитання для самоконтролю.....483
Література.....483
VII. На зламі століть.....485
1. Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця XIX - початку XX ст.....485
2. Гуманізм українського неоромантизму.....489
3. Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі.....496
4. Український авангард 1900-1910-х рр.....497
Запитання для самоконтролю.....503
Література.....503
VIII. Українська культура у XX столітті.....504
1. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки.....504
2. Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій.....509
3. Український мистецький авангард та його доля.....518
4. Українська культура II половини XX століття.....526
Запитання для самоконтролю.....542
Література.....543
IX. Культура в умовах нової соціальної реальності.....544
1. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси.....544
2. Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності.....552
Запитання для самоконтролю.....556
Література.....556
Словник іншомовних слів і термінів.....558

Одержати книгу
"Культурологія: українська та зарубіжна культура / За ред. М.М. Заковича"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Антиген - (ы) (гр. против + рождение) - сложные органические вещества, воспринимаемые организмом как чужеродные и способные при поступлении в орган...
Монизм - способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете одного начала, единой основы (субстанции) всего существующего. Существует как мате...
Гратуал - ощущение пребывания в виртуальной реальности более высокого уровня, чем константная реальность (Н.А. Носов, Словарь виртуальных терминов...
Томизм - ( по имени христианского богослова 13 века Фомы Аквинского) - направление католической философии и теологии, соединившие христианские до...
ИНЬ-ЯН - (кит.): основополагающие категории китайской философии, рассматриваемые только в паре. Выражаюг идею универсальной дуализированности мир...
Порфирий - философ (232 - 305), родом из Тира, главный ученик Плотина (см.) и издатель его сочинений; раньше встречи с ним в Риме учился у филос...
ЭЙДОС - (греч. eidos - вид, образ, образец) - термин античной философии, фиксирующий способ организации объекта, а также категориальная структур...
ОПЫТ, - основанное на практике чувств.-эмпирич. познание действительности; в широком смысле - единство умений и знаний. В истории философии широк...
ВЫБОР - (моральный) - самоопределение личности в отношении принципов, решений и действий. В истории мысли высказывались два взгляда относительно...
ИКОНА - (от греч. eikun - образ, изображение) - один из главных феноменов православной культуры в целом и рус. в частности; важная категория пра...
АПОХА - (санскр. - исключение, отделение, различение) - логико-гносеологическая концепция буддизма махаяны, утверждающая отрицательное или относ...
Фактуальные аргументы - используемые в доказательстве положения, истинность которых установлена путем непосредственного наблюдения...
ПРЕДМЕТ - всякий объект, выступающий как ограниченный или завершенный; то, чему могут принадлежать свойства и что может состоять в определенных...
Идеал - представление высшего совершенства в каком-нибудь отношении. В этом широком смысле слово И. применяется одинаково и к отвлеченным и к...
НИМИТТА - (Санскр.) 1. Внутренне просветление, развиваемое посредством практики медитации. 2. Действенная духовная причина, в противоположность...