Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. - К.: КНЕУ, 2003. - 315 с.

Вступ.....3
1. Сутність конфлікту та його характерні риси.....7
1.1. Кінцеві та проміжні цілі.....7
1.2 Визначення конфлікту.....7
1.3 Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.....9
1.4. Характерні ознаки прояву конфлікту.....13
1.5. Об'єктивні й суб'єктивні складові конфліктної взаємодії.....14
1.6. Межі поширення конфлікту.....17
1.7. Види та типи конфліктів.....17
1.8. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....22
1.9. Питання для самоперевірки.....23
2. Причини й наслідки конфліктів в організації.....24
2.1. Кінцеві та проміжні цілі.....24
2.2. Типові причини виникнення конфліктів в організації.....24
2.3. Функції конфліктів і їхня спрямованість.....30
2.4. Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників 32
2.5. Позитивні наслідки конфліктів.....35
2.6. Негативні наслідки конфліктів.....36
2.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....38
2.8. Питання для самоперевірки.....39
3. Система управління конфліктами в організації.....41
3.1. Кінцева та проміжні цілі.....41
3.2. Правила поводження з конфліктами в організації.....41
3.3. Сутність системи управління конфліктами.....43
3.4. Модель організаційного механізму управління конфліктами.....46
3.5. Загальні принципи управління конфліктами.....49
3.6. Методи управління конфліктами.....54
3.7. Роль менеджера в процесі управління конфліктами.....58
3.8. Об'єктивна необхідність регулювання конфліктів у виробничих умовах.....61
3.9. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові в професійній ситуації.....63
3.10. Питання для самоперевірки.....64
4. Профілактика й запобігання виникненню конфліктів.....65
4.1. Кінцеві та проміжні цілі.....65
4.2. Сутність і значення процесів профілактики та запобігання виникненню конфліктів.....65
4.3. Передумови успіху, труднощі профілактики та запобігання конфліктам.....66
4.4. Технологія профілактики й запобігання конфліктам.....67
4.5. Інструменти профілактики й запобігання конфліктам.....72
4.6 Інструменти управління емоціями у профілактиці й запобіганні конфліктам.....89
4.7 Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....98
4.8. Питання для самоперевірки.....100
5. Діагностика конфлікту і коригування поведінки його учасників.....101
5.1. Кінцеві та проміжні цілі.....101
5.2. Логіка своєчасного діагнозу конфлікту.....101
5.3. Технологія діагностики конфлікту.....101
5.4. Інструментарій технології діагностики конфлікту.....109
5.5. Позиції та стилі поведінки учасників конфлікту.....117
5.6. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....134
5.7. Питання для самоперевірки.....136
6. Прогнозування розвитку конфліктів.....137
6.1. Кінцеві та проміжні цілі.....137
6.2. Особливості прогнозування конфліктів.....137
6.3. Основні періоди й етапи розвитку конфлікту.....139
6.4. Ескалація конфлікту.....143
6.5. Реверсія конфлікту.....146
6.6. Форми, результати й критерії завершення конфліктів.....147
6.7. Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників.....149
6.8. Умови й фактори продуктивного завершення конфліктів 151
6.9. Дії керівника в процесі розвитку конфлікту.....153
6.10. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....157
6.11. Питання для самоперевірки.....158
7. Розв'язання конфліктів.....160
7.1. Кінцеві та проміжні цілі.....160
7.2. Сутність процесу розв'язання конфлікту.....160
7.3. Правила розв'язання конфліктів.....161
7.4. Типові помилки під час розв'язання конфліктів.....163
7.5. Технологія розв'язання конфлікту.....164
7.6. Конструктивний інструментарій для розв'язання конфліктів 169
7.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....184
7.8. Питання для самоперевірки.....185
8. Управління стресами в конфліктній ситуації.....187
8.1. Кінцеві та проміжні цілі.....187
8.2. Класифікація стресорів та їхніх наслідків.....187
8.3. Сутність, фактори та види стресів.....188
8.4. Динаміка розвитку внутрішнього напруження під час стресу 193
8.5. Рівні та методи управління стресами.....195
8.6. Умови запобігання стресам.....196
8.7. Психологічна готовність членів трудового колективу протистояти стресам.....197
8.8. Прийоми виходу зі стресових ситуацій.....200
8.9. Прийоми нейтралізації стресів.....202
8.10. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....203
8.11. Питання для самоперевірки.....204
9. Безконфліктне спілкування в процесі проведення Професійних переговорів і нарад.....206
9.1. Кінцеві та проміжні цілі.....206
9.2. Переговори й наради у професійній діяльності.....206
9.3. Технологія організації та проведення ділових нарад.....210
9.4. Техніка ведення ділових переговорів.....215
9.5. Формування культури проведення переговорів і нарад 221
9.6. Рекомендації організаторам та учасникам переговорів і нарад із позицій безконфліктного спілкування і результативного завершення.....235
9.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....244
9.8. Питання для самоперевірки.....246
10. Безконфліктна взаємодія сторін у дискусіях і суперечках.....247
10.1. Кінцеві та проміжні цілі.....247
10.2. Дискусії й суперечки як специфічні форми ділового спілкування.....247
10.3. Передумови формування безконфліктного спілкування у процесі ділових дискусій і суперечок.....249
10.4. Етапи проведення ділових дискусій і суперечок.....252
10.5. Шляхи встановлення згоди учасників ділових дискусій і суперечок.....255
10.6. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....266
10.7. Питання для самоперевірки.....267
11. Конфліктна взаємодія в процесі нововведень.....269
11.1. Кінцеві та проміжні цілі.....269
11.2. Нововведення і їхній вплив на взаємини в трудовому колективі.....269
11.3. Особливості сприйняття нововведень різними категоріями працівників.....273
11.4. Оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі за інноваційної діяльності.....274
11.5. Роль керівника колективу в регулюванні інноваційних конфліктів.....275
11.6. Підготовка свідомості працівників до необхідності інноваційної діяльності.....277
11.7. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації.....280
11.8. Питання для самоперевірки.....281
12. Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та вирішення.....282
12.1. Кінцеві та проміжні цілі.....282
12.2. Соціально-трудовий конфлікт, його сутність і місце в системі соціальних суперечностей.....282
12.3. Різновиди соціально-трудових конфліктів, їх причини та функції.....286
12.4. Основні стратегії переговорів у вирішенні конфліктів соціально-трудового характеру.....290
12.5. Посередництво та головні умови досягнення успіху в переговорах.....297
12.6. Страйки як надзвичайний засіб вирішення колективних трудових суперечок, їхня суть, різновиди та проблеми врегулювання й вирішення.....301
12.7. Соціальне партнерство: його примирна функція в досягненні злагоди в колективному трудовому спорі (конфлікті).....303
12.8. Питання для самоконтролю.....305
Література.....307
Зміст.....312

Одержати книгу
"Конфліктологія / За ред. В. М. Петюха"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Феномен - сущее, показывающее само себя. Противоположность - кажимость. От феномена надо отличать явление, показывающее себя опосредованно. Фено...
АПАТИЯ - (греч.-бесстрастие): в древнегреческой этике состояние духа, свойственное мудрецу, который способен освободиться от страстей, препятству...
СПЕНСЕР - (Spencer) Герберт (1820-1903) - англ. философ-позитивист, представитель эволюционной этики. С. исходит из идеи всемирной эволюции, к-рая...
Память - 1) свойство живой природы сохранять восприятия и представления после момента переживания; образно говоря, память означает также хранили...
Гао-Яо - в древнекитайской мифологии мудрый судья, установивший систему наказаний, помощник Шуня. Изображался с птичьим клювом и зеленым лицом. Ес...
Флора - (от лат. flora) - 1) в древнеримской мифологии богиня цветов и любви; 2) совокупность всех видов растений какой-либо местности или геолог...
КАКУБАН - (1095 - 1143) - яп. будд. монах, идеолог реформистского течения в школе Сингон-сю. последователи к-рого создали самостоятельную школу С...
ДАОСЮАНЬ - (596 -667) выдающийся будд. мыслитель и историограф кит.буддизма. Большую часть жизни провел в горах Чжуннаньшань, почему и получил п...
ФАБУЛА - (лат. fabula - повествование, история) - цепь осн. событий в произв. иск-ва, его событийное ядро. В основу Ф. могут быть положены факты,...
ИКОНА - один из главных феноменов православной культуры в целом и русской в частности; важная категория православного религиозно-эстетического с...
ОРФИЗМ - древнегреческое религиозное движение, возникшее в 6 в. до н. э. в результате реформы культа Диониса; центральный ритуал дионисийских о...
САГА - (Санскр.) Богиня, поющая о подвигах богов и героев", и которой черные вороны Одина открывают историю Прошлого и Будущего в древнесканд...
Имплицитное - (лат. "implicito", "внутри заложенное") - "подразумеваемое"; антоним - "эксплицитное"...
ТЕСТ - (англ. test - проба, испытание, проверка, исследование) - общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально отоб...
ХАОС - (греч. chaos - зиять, зев, разверстое пространство) - а) в переносном смысле: беспорядок, неразбериха; б) в греч. мифологии - беспредель...