Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів / Народ. укр. акад. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2004. - 646 с.

ПЕРЕДМОВА.....7
РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ЛЮДСТВА.....9
1.1. Сутність і складові частини релігії.....9
1.2. Феномен релігійної свідомості.....23
1.3. Основні теорії походження релігії.....28
1.4. Функції релігії.....36
1.5. Класифікація релігій.....39
РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ.....45
2.1. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія).....45
2.2. Філософія релігії.....53
2.3. Соціологія релігії.....56
2.4. Психологія релігії.....59
2.5. Географія релігії.....64
2.6. Історія релігії.....66
2.7. Феноменологія релігії.....71
РОЗДІЛ 3. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ.....79
3.1. Особливості первісних форм релігії.....79
3.2. Фетишизм.....80
3.3. Тотемізм.....83
3.4. Анімізм. Племінні культи.....90
3.5. Магія. Табу.....99
3.6. Шаманізм.....107
РОЗДІЛ 4. ЕТНІЧНІ І РЕГІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ.....116
4.1. Особливості первісних форм релігії.....116
4.2. Іудаїзм: історія, віровчення, культ.....120
4.3. Зороастризм: звичаї і вірування.....143
4.4. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії.....154
4.5. Даосизм.....170
4.6. Синтоїзм.....180
РОЗДІЛ 5. БУДДИЗМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ.....187
5.1. Поняття світової релігії.....187
5.2. Життя Гаутами Будди.....192
5.3. Буддійське віровчення і пантеон.....199
5.4. Релігійний культ і релігійна організація буддизму.....206
5.5. Поширення буддизму. Основні напрямки в буддизмі.....217
5.6. Ламаїзм.....228
5.7. Чань-буддизм.....237
РОЗДІЛ 6. ВИНИКНЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА.....250
6.1. Релігійні витоки християнства.....250
6.2. Євангельська проповідь Ісуса.....254
6.3. Поширення і організаційне оформлення християнства 261 РОЗДІЛ 7. ЕВОЛЮЦІЯ ХРИСТИЯНСТВА.....272
7.1. Особливості віровчення, культу і церковної організації православ'я.....272
7.2. Особливості віровчення, культу та церковної організації католицизму.....292
7.3. Віровчення і культ протестантських віросповідань.....304 РОЗДІЛ 8. ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ.....322
8.1. Загальна характеристика ісламу.....322
8.2. Життя пророка Мухаммада.....325
8.3. Основні положення віровчення ісламу. Коран.....331
8.4. «Стовпи» культової практики ісламу. Шаріат.....342
8.5. Особливості релігійної організації. Основні течії в ісламі.....363
РОЗДІЛ 9. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ.....376
9.1. Феномен язичництва. Основні вірування і культи давніх слов'ян.....376
9.2. Слов'янський язичницький пантеон і ритуал. Історична доля язичництва.....383
9.3. Витоки християнства в Україні.....395
9.4. Історя православної церкви в Україні.....399
9.5. Українська греко-католицька церква.....414
9.6. Історія протестантизму в Україні.....418
9.7. Сучасна релігійна ситуація в Україні.....428
9.8. Конституційно-правові гарантії свободи совісті й релігії в Україні. Державно-релігійні стосунки.....447
РОЗДІЛ 10. НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ.....457
10.1. Нові релігійні рухи: характерні риси і класифікація 457
10.2. Неохристиянські релігійні об'єднання.....461
10.3. Неоорієнтальні релігії.....468
10.4. Сайєнтологічні напрямки.....472
10.5. Синтетичні релігії.....475
10.6. Неоязичницькі організації.....483
10.7. Сатанинські організації.....489
ТЕКСТИ ПЕРШОДЖЕРЕЛ ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ.....498
Текст 1.1. Біблія. Старий Заповіт. Приповістка про Авраама та його сина Ісака.....498
Текст 2.1. У. Джеймс. Ставлення філософії до релігії.....500
Текст 2.2. Протоієрей Олександр Мень. Релігія в житті людини.....501
Текст 3.1. Обряди ініціації.....503
Текст 3.2. Система табу.....505
Текст 4.1. Біблія. Старий Заповіт. Укладання Заповіту. Десять заповідей.....507
Текст 4.2. Бхагавад-Гіта. Переселення душ.....510
Текст 5.1. Типітака. Вогневе казання.....511
Текст 6.1. Біблія. Новий Заповіт. Євангельська біографія Ісуса.....513
Текст 6.2. Біблія. Новий Заповіт. Нагірна проповідь.....519
Текст 6.3. Біблія. Новий Заповіт. Найбільша заповідь.....521
Текст 7.1. Нікео-Константинопольський символ віри.....521
Текст 7.2. Найуживаніші християнські молитви.....522
Текст 7.3. Біблія. Старий Заповіт. Створення світу.....523
Текст 7.4. Біблія. Старий Заповіт. Гріхопадіння.....525
Текст 7.5. Біблія. Новий Заповіт. Страшний Суд.....528
Текст 7.6. Православний катехізис. Чесноти, добрі діла і гріхи.....531
Текст 7.7. Устав Антонія Великого.....532
Текст 7.8. Мартін Лютер. Диспут про з'ясування дієвості індульгенцій (95 тез).....534
Текст 7.9. Аугзбурзьке визнання.....537
Текст 8.1. Уривки зі священного Корану.....539
Текст 9.1. Людське язичницьке жертвопринесення.....543
Текст 9.2. Купальське свято.....543
Текст 9.3. Повість минулих літ. Легенда.....545
Текст 9.4. Повість минулих літ. Хрещення Русі.....546
Текст 9.5. Устав князя Володимира Святославовича про десятини, суди та людей церковних.....550
Текст 9.6. Повість минулих літ. Заснування Києво-Печерської лаври.....552
Текст 9.7. Берестейська церковна унія.....554
Текст 9.8. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».....557
Текст 9.9. Положення про державний комітет України у справах релігій.....561
Текст 9.10. Заповіт патріарха Київського і всієї України Мстислава І.....562
Текст 10.1. Ритуал у кришнаїтів.....564
Текст 10.2. Л. Силенко про свою віру.....566
Текст 10.3. Лист Міністерства освіти України щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування.....568
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ.....571
КОРОТКИЙ РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ СЛОВНИК.....;.....585
НАЙБІЛЬШ ЦІКАВІ INTERNET-САЙТИ З РЕЛІГІЇ.....598
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....603
ЗВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ.....631
КАРТИ.....636

Одержати книгу
"Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

УСТАВЩИК - в правосл. церкви - старший певчий; у часовенных (течение в старообрядчестве) У. вели богослужение в часовнях, крестили, исповедовали...
ПАСТИШ - (фр. pastiche: от итал. pasticcio - стилизованная опера-попурри) - понятие философии постмодернизма, содержание которого фиксирует: 1) с...
ДЕМЕТРА - Эллинское название латинской Цереры, богини зерна и земледелия. Астрономический знак, Дева. В честь ее праздновались Элевзинские Мисте...
Противоречие - /D/ Widerschprush /E/ Contradiction /F/ Contradiction /Esp/Contradiccion Философская категория для отражения определенного ти...
Ретардация - процесс замедления развития в эмбриогенезе, в результате которого у взрослого индивида сохраняются некоторые зародышевые признаки...
ГЕНИЙ - (от лат. ingenium - естественная предрасположенность): природа, внутренне присущая индивиду. В более узком смысле гений означает благодат...
ЛЮБОВЬ - интимное и глубокое чувство, устремленное на др. личность, человеческую общность или идею. Л. включает в себя порыв и волю к постоянст...
СОРИТ - (греч. куча), вид сложносокращённого силлогизма, представляющий собой цепь силлогизмов, в к-рой опущены определён­ные посылки. Существуют...
СРЕДА - физическое, интеллектуальное, моральное и социальное окружение, в котором мы живем. В прошлом веке проблема отношений индивида со средой...
Утилизация - (от лат. utilis - полезный) - использование для переработки, например, использование отходов производства и домашнего хозяйства...
ЗАБОТА - в экзистенциалистской философии Хайдеггера бытие сущего, являющегося человеческим существованием. В отношении к окружающему миру сущес...
ЭПОХЕ - (от греч. epohe - удерживание, самообладание) - воздержание от суждений о мире. Одно из основных понятий феноменологии, нередко употребл...
ИСТИНА - адекватное отражение действительности субъектом, воспроизведение ее такой, какова она есть вне и независимо от сознания. Категория И...
ГРОТЕСК - тип образности, основанный на контрастном, причудливом сочетании фантастики и реальности, прекрасного и безобразного, трагического и...
ЭTOC - (греч. обычай, нрав, характер), термин др.-греч. философии, совокупность стабильных черт индивидуального характера. Свойственные античнос...