Палеха Ю. Кадрове діловодство: Навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). - 5-те вид., доп. - К.: Ліра-К. - 2009. - 476 с.

Передмова.....8
Модуль I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З КАДРАМИ.....11
1.1. Робота з кадрами як багатогранний процес.....11
Основні терміни та поняття.....11
Елементи системи управління персоналом.....14
Еволюція менеджменту персоналу.....20
Розвиток підходів до управління персоналом.....25
Напрями та методи управління персоналом.....27
1.2. Основи кадрової політики.....31
Особливості розробки та завдання кадрової політики.....31
Основні засади та принципи роботи з кадрами.....34
Реалізація кадрової політики організації.....36
1.3. Побудова роботи кадрової служби.....37
Історія розвитку кадрових служб.....37
Види кадрових служб та їх чисельність.....42
Завдання, напрями роботи і обов'язки кадрових служб.....46
Складові кадрової роботи.....49
Вимоги до працівників кадрових служб.....51
Розроблення посадової інструкції менеджера з персоналу.....54
Організація праці співробітників кадрових служб.....56
Питання для самоперевірки.....57
Перелік додатків до розділу 1.....58
Модуль2. ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ.....78
2.1. Особливості складання документації з кадрових питань.....78
Визначення поняття «кадрового діловодства».....78
Принципи роботи з кадровою документацією.....79
Схеми опрацювання та обігу кадрової документації.....81
Завдання обліку кадрів.....84
2.2. Вимоги до кадрової документації та її види.....86
Вимоги до оформлення документації.....86
Вимоги до реквізитів кадрових документів.....88
Вимоги до тексту кадрових документів.....90
Уніфікація і стандартизація кадрової документації.....93
Класифікування кадрової документації.....94
Первинно-обліїсова кадрова документація.....99
Особова документація.....101
Організаційно-розпорядча документація.....102
Звітно-статистична документація.....103
Поділ документації за функціональними ознаками.....105
2.3. Створення організаційної документації.....109
Розробка регламенту.....110
Підготовка положень.....111
Підготовка посадової інструкції.....112
Складання правил внутрішнього розпорядку.....115
2.4. Складання колективних договорів.....116
Суть колективного договору.....116
Історія виникнення колективних договорів.....119
Колективні угоди та їх види.....120
Проведення колективних переговори?.....122
Порядок укладання колективного договору.....124
Структура колективного договору.....126
Контроль за виконанням колективного договору.....128
Питання для самоперевірки.....130
Перелік додатків до модулю 2.....131
Модуль 3. ДОКУМЕНТАЩЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ КАДРІВ.....163
3.1. Укладання трудового договору.....164
Види трудових договорів.....164
Контрактна форма трудового договору.....165
Оформлення трудового договору.....167
Укладання трудового договору між фізичною особою (роботодавцем) та працівником.....169
Практика сумісництва та суміщення.....170
3.2. Розірвання трудових договорів.....174
Підстави розірвання трудового договору.....174
Розірвання договору з ініціативи працівника.....175
Розірвання договору з ініціативи власника.....177
Документування розірвання договору з ініціативи власника.....194
3.3. Підготовка тексту заяв.....196
Загальні вимоги до написання заяв.....196
Подання заяви про прийняття на роботу.....197
Написання заяви про переведення на іншу посаду.....199
Написання заяви про звільнення.....199
Написання заяви про прийняття на роботу за сумісництвом.....200
Написання заяви про надання відпустки.....202
3.4. Складання розпорядчої документації.....205
Загальні вимоги до підготовка наказів з особового складу.....205
Підготовка наказів про прийняття на роботу.....208
Підготовка наказів про переведення та переміщення.....209
Підготовка наказів про звільнення з роботи.....210
Підготовка наказів (розпоряджень) про надання відпустки.....211
Підготовка наказів (розпоряджень) про відрядження.....213
Підготовка наказів про заохочення та стягнення.....214
Підготовка вказівок та розпоряджень.....217
3.5. Оформлення інформаційно-довідкової документації.....218
Складання довідок.....218
Підготовка доповідних і службових записок.....220
Оформлення подання та клопотання.....221
Підготовка рапортів та написання пояснювальних записок.....223
Складання актів.....223
Підготовка витягів з наказу та протоколу.....225
Складання службових листів.....226
Питання для самоперевірки.....229
Перелік додатків до модулю 3.....230
Модуль 4. ВЕДЕННЯ ОСОБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.....289
4.1. Ведення трудових книжок.....289
Історія впровадження трудових книжок та особових документів.....289
Особливості ведення трудових книжок.....303
Заповнення трудових книжок.....304
Оформлення дублікату трудової книжки.....316
Збереження трудових книжок.....317
Облік трудових книжок.....318
4.2. Ведення особових справ.....319
Вимоги до провадження особової справи.....320
Зберігання та передача особових справ в архів.....323
Особливості складання документів особової справи.....324
4.3. Ведення особових карток, книг та журналів обліку.....337
Заповнення особової картки П-2 та П-2ДС 337.....337
Ведення алфавітних, посадових та інших карток обліку.....340
Ведення штатно-посадової та алфавітної книг.....341
Ведення журналу реєстрації наказів та інших облікових документів.....343
Питання для самоперевірки.....346
Перелік додатків до модулю 4.....347
МОДУЛЬ 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ.....386
5.1. Документування атестації кадрів.....386
Загальні положення щодо проведення атестації.....386
Підготовка до атестації.....389
Проведення атестації.....393
Оформлення та реалізація рекомендацій атестаційної комісії.....397
5.2 Документування роботи з резервом кадрів.....398
Формування резерву кадрш.....398
Планування роботи з резервом кадрш.....399
Організаційно-методичне забезпечення формування резерву кадрш.....401
5.3. Документування призначень допомог і пенсій.....402
Основні поняття і правове регулювання пенсійного забезпечення.....402
Особливості солідарної системи пенсійного страхування.....406
Порядок оформлення документів для призначення пенсій.....408
Порядок заповнення подання для призначення пенсії.....409
5.4 Документаційне забезпечення нагороджень.....411
Особливості перших нагород.....411
Нагороди радянської держави.....413
Державні нагороди України.....414
Опис президентських нагород.....415
Почесні звання, Державні премії України та відомчі заохочувальні відзнаки.....418
Оформлення нагород.....420
Питання для самоперевірки.....421
Перелік додатків до розділу 5.....422
Література.....455

Одержати книгу
"Палеха Ю. Кадрове діловодство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПРАШРАЙА или Винайа - (Санскр.) "Порождающая привязанность." Титул, присвоенный ведийской Адити, "Матери Богов"...
ПАШКОВЦЫ - секта еванг. христиан в России, к-рую в поел. четв. 19 в. возглавил полковник в отставке В. А. Пашков (первоначально известны как редс...
ОБОСНОВАНИЕ - процедура проведения тех убедительных аргументов, или доводов, в силу которых следует принять к.-л. утверждение или концепцию. О...
ФУКЭ-СЮ - специфич. дзэнская секта, возникшая в Японии не ранее 15 в., но традиция связывает ее с именем кит. монаха-эксцентрика Пухуа (яп. Фукэ...
ПАРОДИЯ - Англ. PARODY, франц. PARODIE, нем. PARODIE. Пародия в постмодернизме приобретает иное обличье и функцию по сравнению с традиционной лит...
ГРАЦИЯ - (лат. gratia - прелесть, изящество) - разновидность прекрасного, заключающаяся в красоте движения или в движении красоты. Грациями в рим...
Думузи - (Таммуз). Древний шумерский бог, первые упоминания о котором зафиксированы уже в 3500 г. до н.э. Таммуз  - его аккадское имя. В аккадском...
АЛКУИН - (Alcuin, Ale-win) (ок. 730, Нортумбрия - 19 мая 804, Typ) - педагог, богослов, ученый. Учился в Йорке. Один из идеологов каролингских реф...
СВОБОДА - универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая возможность деятельности и поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания...
НАРОД, - 1) в широком смысле слова - всё население определ. страны. 2) Термин, употребляемый для обозначения различных форм этнич. общностей (плем...
ТРОПЫ - 1. В поэтике это двуосмысленное употребление слов (иносказательное и буквальное), которые связаны друг с другом по принципу смежности (м...
КИСМЕТ - (турецк.) - в исламе - неизбежность, предопределение, полная предрешенность Аллахом всех событий в мире, судеб людей. Учение о божеств,...
MАHAC - (санскр. - ум), одно из осн. понятий др.-инд. философии; ум в самом широком смысле, охватывающий все ментальные проявления; интеллект, сп...
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА - региональная характеристика естественной среды, в которой развивается конкретное общество, государство...
СТРОГОСТЬ - комплексная характеристика рассуждения, учитывающая степень ясности и точности используемых в нем терминов, достоверность исходны...