Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. - Л.: Афіша, 2001. - 416 с.

Список скорочень.....12
Від автора.....13
1. Вступ.....19
1.1. Чи потрібна людині інформація?.....19
1.2. Етапи публікування повідомлень у ЗМІ.....20
1.3. Чи потрібен редакційний етап?.....22
1.4. Ефективність функціонування редакційного етапу.....23
1.5. Місце едитології (науки про видавничу справу) в системі наук.....24
1.6. Едитологія та її складові частини.....26
1.7. Навчальні едитологічні дисципліни.....28
1.8. Професія редактора.....30
2. Сутність редагування.....31
2.1. Об'єкт редагування.....31
2.2. Предмет редагування.....31
2.3. Методологічна база редагування.....33
2.4. Методи й методики редагування.....34
2.5. Мета й завдання редагування.....35
2.6. Галузі редагування.....37
2.7. Аспекти редагування.....38
3. Історія розвитку редагування.....39
3.1. Періодизація розвитку.....39
3.2. Період існування редагування як практичної діяльності.....39
3.2.1. Виникнення редагування.....39
3.2.2. Стагнація в редагуванні.....41
3.2.3. Відродження редагування.....41
3.3. Період нагромадження редакційних фактів.....42
3.4. Період функціонування редагування як науки.....43
3.4.1. Виникнення теорії редагування.....43
3.4.2. Класичне редагування.....43
3.4.3. Комп'ютерне редагування.....44
3.5. Становлення редагування в Україні.....45
3.6. Залежність технології редагування від розвитку технічних засобів.....48
4. Методологічні основи редагування.....49
4.1. Передача повідомлень від автора до реципієнта.....49
4.2. Характеристика учасників акту передачі повідомлення.....52
4.2.1. Групи авторів.....52
4.2.2. Групи реципієнтів.....54
4.2.3. Групи ЗМІ.....58
4.3. Норми й відхилення при сприйнятті повідомлень.....58
4.4. Помилки як відхилення від норм.....59
4.5. Якість повідомлень.....61
4.6. Редагування як синтез операцій контролю й виправлення.....63
4.7. Модель редагування.....63
4.8. Інструменти редагування.....64
4.9. Межі усунення помилок.....64
4.10. Ступінь редагованості повідомлень.....65
5. Структура об'єкта редагування.....67
5.1. Багатоаспектність структури.....67
5.2. Видавнича структура оригіналу.....67
5.3. Структура текстової частини оригіналу.....70
5.3.1. Лінгвістична структура.....70
5.3.2. Композиційна структура.....72
5.3.3. Інформаційна структура.....73
5.3.4. Логічна структура.....75
5.4. Структура нетекстової частини оригіналу.....76
5.4.1. Ілюстрації.....76
5.4.2. Таблиці.....77
5.4.3. Формули.....77
5.5. Структура апарату видання в оригіналі.....79
5.6. Структура вихідних відомостей в оригіналі.....79
5.7. Поліграфічна структура видання.....80
5.8. Повідомлення як елемент потоку повідомлень.....82
6. Нормативна база редагування.....83
6.1. Поняття редакційної норми.....83
6.2. Загальні норми (постулати).....84
6.3. Конкретні норми.....85
6.3.1. Види норм.....85
6.3.2. Типи норм.....86
6.3.3. Зафіксовані й незафіксовані норми.....86
6.3.4. Об'єктивні та суб'єктивні норми.....87
6.3.5. Настроювані й ненастроювані норми.....88
6.3.6. Загальні й галузеві норми.....88
6.3.7. Встановлені й невстановлені норми.....88
6.4. Основна суперечність нормативної бази.....89
6.5. Потужність нормативної бази.....90
6.6. Вибір нормативної бази.....90
6.7. Динамічність нормативної бази.....91
7. Помилки та їх види.....93
7.1. Значущість помилок.....93
7.2. Вага помилок.....93
7.3. Загальна класифікація помилок.....94
7.3.1. Інформаційні помилки.....94
7.3.2. Модальні й фактичні помилки.....94
7.3.3. Темпоральні, локальні й ситуативні помилки.....95
7.3.4. Семіотичні помилки.....96
7.3.5. Тезаурусні помилки.....96
7.3.6. Сприйняттєві помилки.....97
7.3.7. Атенційні помилки.....97
7.3.8. Копіювальні помилки (спотворення).....97
7.3.9. Нормативні помилки.....100
7.4. Видавнича класифікація помилок.....100
7.5. Опис помилок.....101
7.6. Реконструкція помилок реципієнтами.....101
8. Методи редагування.....103
8.1. Формалізовані й неформалізовані методи редагування.....103
8.2. Класифікація методів контролю.....104
8.3. Послідовність операцій контролю.....104
8.4. Методи контролю.....106
8.4.1. Параметричні методи.....106
8.4.2. Спискові методи.....106
8.4.3. Шаблонні методи.....107
8.4.4. Структурні методи.....108
8.4.5. Аналітичні методи.....110
8.4.6. Когнітивні методи.....111
8.4.7. Положеннєві методи.....112
8.4.8. Компаративні методи.....113
8.4.9. Спеціальні методи.....114
8.5. Класифікація методів виправлення.....114
8.6. Послідовність операцій виправлення.....115
8.7. Методи виправлення.....117
8.7.1. Переставлення.....117
8.7.2. Видалення.....117
8.7.3. Заміна.....118
8.7.4. Вставлення.....118
8.7.5. Спеціальні методи.....119
8.7.6. Скорочення.....119
8.7.7. Опрацювання.....119
8.7.8. Перероблення.....120
8.8. Коректурні знаки.....120
8.9. Ефективність методів редагування.....122
9. Інформаційні норми редагування.....123
9.1. Вимірювання та оцінювання кількості інформації.....123
9.2. Тезаурус як модель банку інформації реципієнтів.....124
9.3. Кількісне оцінювання інформації.....125
9.3.1. Оцінювання кількості інформації.....125
9.3.2. Оцінювання новизни інформації.....127
9.4. Норми редагування кількості та новизни інформації.....132
9.5. Норми редагування цінності інформації.....134
9.6. Норми редагування компресованості інформації.....135
10. Соціальні норми редагування.....137
10.1. Юридичні норми.....137
10.1.1. Нормативна база.....137
10.1.2. Конституційні та законодавчі норми.....138
10.1.3. Межі втручання редактора в авторський оригінал.....143
10.2. Етичні норми.....144
10.3. Естетичні норми.....146
10.4. Політичні та релігійні норми.....148
10.4.1. Політична й релігійна орієнтованість ЗМІ.....148
10.4.2. Політичні норми.....149
10.4.3. Релігійні норми.....150
11. Композиційні норми редагування.....151
11.1. Рубрикація як модель композиційної структури повідомлення.....151
11.2. Види композиції.....152
11.2.1. Оповідна композиція.....152
11.2.2. Діалогова композиція.....155
11.2.3. Вкладена композиція.....156
11.2.4. Циклічна композиція.....156
11.2.5. Описова композиція.....157
11.2.6. Наукова композиція.....158
11.2.7. Ієрархічна композиція.....158
11.2.8. Архівна композиція.....159
11.2.9. Гіпертекстова композиція.....160
11.2.10.Комбінована композиція.....160
11.3. Композиційні шаблони.....160
11.4. Композиційні норми.....162
11.4.1. Особливості застосування методів контролю.....162
11.4.2. Залежність композиції від мети, виду і жанру повідомлення.....162
11.4.3. Відповідність композиції логіці матеріалу.....163
11.4.4. Лінійна довжина композиційних одиниць.....164
11.4.5. Пропорційність композиційних одиниць.....165
11.4.6. Розгортання композиційних одиниць уздовж горизонталі.....166
11.4.7. Розгортання композиційних одиниць уздовж вертикалі.....166
11.4.8. Класифікація композиційних одиниць.....166
11.4.9. Інші композиційні норми.....167
11.5. Види рубрик.....168
11.6. Способи нумерації рубрик.....169
11.7. Рубрикаційні норми.....172
11.7.1. Необхідність рубрикації та змісту.....172
11.7.2. Норми для рубрик.....172
12. Логічні норми редагування.....175
12.1. Норми редагування понять.....175
12.1.1. Критерії необхідності означень.....175
12.1.2. Структура і види значень.....176
12.1.3. Вимоги до значень.....178
12.1.4. Нерозв'язні проблеми при означенні понять.....179
12.1.5. Вимоги до операцій поділу.....180
12.2. Норми редагування тверджень.....181
12.2.1. Два аспекти істинності тверджень.....181
12.2.2. Твердження та їх види.....183
12.2.3. Співвіднесеність між істинністю тверджень і видом літератури.....185
12.2.4. Норми для опрацювання фактичних тверджень.....185
12.2.5. Джерела перевірки фактичних тверджень.....186
12.2.6. Особливості перевірки істинності фактичних тверджень.....188
12.3. Норми редагування виводів.....190
12.3.1. Види виведення знань.....190
12.3.2. Безпосередні виводи.....190
12.3.3. Прості силогізми.....192
12.3.4. Індуктивні виводи.....195
12.3.5. Аналогові виводи.....197
12.4. Норми редагування доведень.....198
12.4.1. Норми для доведень.....198
12.4.2. Співвідношення між істинністю та переконливістю доведень.....200
12.5. Норми редагування зв'язків між елементами повідомлення.....201
12.5.1. Норми для зв'язків тотожності.....201
12.5.2. Норми для зв'язків несумісності.....202
12.5.3. Норми для родо-видових зв'язків.....204
12.5.4. Норми для інших видів зв'язків.....205
12.6. Норми модальних логік.....205
13. Лінгвістичні норми редагування.....207
13.1. Норми для рівня елементарних знаків (графем і звуків).....207
13.1.1. Норми орфоепії.....207
13.1.2. Два паралельні методи контролю лінгвістичних норм.....208
13.1.3. Сучасні орфографічні норми української мови.....209
13.1.4. Написання імен.....211
13.1.5. Написання прізвищ.....212
13.1.6. Написання географічних назв (топонімів).....213
13.2. Норми для рівня морфем.....214
13.2.1. Морфемний склад слова.....214
13.2.2. Морфологічні характеристики слів.....216
13.2.3. Словотвір.....218
13.3. Норми для рівня слів.....219
13.3.1. Словниковий склад повідомлення.....219
13.3.2. Точність слововживання.....220
13.3.3. Урізноманітнення лексики.....223
13.3.4. Вживання термінів.....223
13.4. Норми для рівня словосполучень.....225
13.4.1. Фразеограми.....225
13.4.2. Синтаксичні зв'язки.....226
13.5. Норми для рівня речень.....229
13.5.1. Порядок слів у реченні.....229
13.5.2. Пунктуація.....231
13.5.3. Норми для складних синтаксичних конструкцій.....232
13.5.4. Фразеографічні речення.....233
13.6. Норми для рівня надфразних єдностей.....233
13.7. Норми для рівня блоків.....234
13.8. Норми для рівня дискурсу.....235
14. Психолінгвістичні норми редагування.....237
14.1. Норми сприймання повідомлення.....237
14.1.1. Узгодження швидкості передачі з продуктивністю сприймання.....237
14.1.2. Психолінгвістичні механізми сприймання.....239
14.1.3. Вплив уваги на сприймання.....243
14.1.4. Уява і точність сприймання.....246
14.2. Словниковий запас реципієнта.....249
14.3. Норми запам'ятовування повідомлень.....249
14.3.1. Пам'ять, її види і механізми.....249
14.3.2. Нормування обсягу інформації.....250
14.3.3. Нормування часу зберігання інформації.....251
14.4. Мисленнєве опрацювання повідомлення.....253
14.5. Розуміння повідомлення.....254
14.5.1. Поняття розуміння.....254
14.5.2. Синтаксична складність повідомлення.....255
14.5.3. Семантична складність повідомлення.....257
14.5.4. Вплив складності на розуміння повідомлення.....258
14.5.5. Норми розуміння повідомлень.....258
14.5.6. Залежність між зрозумілістю і точністю повідомлення.....260
14.6. Прогнозування повідомлення.....261
15. Видавничі норми редагування.....263
15.1. Вихідні відомості.....263
15.2. Коректура.....264
15.2.1. Поняття коректури.....264
15.5.2. Необхідність процесу коректури.....265
15.2.3. Норми коректури.....265
15.2.4. Методи коректури та їх ефективність.....266
15.2.5. Особливості проведення коректури.....267
15.3. Норми для основного простого тексту.....267
15.3.1. Числа.....267
15.3.2. Одиниці виміру.....269
15.3.3. Переліки.....270
15.3.4. Скорочення.....271
15.3.5. Літерні константи.....273
15.3.6. Посилання.....273
15.3.7. Виділення.....275
15.3.8. Цитати.....276
15.3.9. Чужомовні тексти.....278
15.4. Норми для основного складного тексту.....279
15.4.1. Таблиці.....279
15.4.2. Формули.....282
15.5. Норми для ілюстрацій.....283
15.5.1. Особливості ілюстрацій як об'єкта редагування.....283
15.5.2. Підписи до ілюстрацій.....284
15.5.3. Норми редагування ілюстрацій.....285
15.6. Норми для апарату видання.....286
15.6.1. Загальні норми.....286
15.6.2. Примітки та коментарі.....286
15.6.3. Передмови, післямови та додатки.....289
15.6.4. Списки.....290
15.6.5. Джерела інформації.....291
15.6.6. Зміст.....294
15.6.7. Покажчики.....295
15.6.8. Колонтитули.....298
16. Поліграфічні норми редагування.....300
16.1. Особливості поліграфічних норм.....300
16.2. Норми набирання.....301
16.2.1. Загальні норми набирання.....301
16.2.2. Норми набирання таблиць.....303
16.2.3. Норми набирання формул.....304
16.3. Норми верстання.....305
16.3.1. Види верстання.....305
16.3.2. Загальні норми верстання.....306
16.3.3. Норми безмакетного верстання.....307
16.3.4. Норми макетного верстання.....308
17. Особливості редагування на різних етапах видавничого процесу.....309
17.1. Технологічний маршрут процесу редагування.....309
17.2. Авторське саморедагування.....310
17.3. Видавнича діяльність і творче редагування.....312
17.3.1. Видавнича діяльність.....312
17.3.2. Творче редагування.....320
17.4. Конструювання видання і співпраця з персоналом.....321
17.5. Поліграфічне відтворення видання.....323
17.6. Друкування видання.....324
17.7. Розповсюдження видань і оцінювання якості редагування.....325
18. Комп'ютеризація редагування і видавничої діяльності.....329
18.1. Редакційні системи.....329
18.1.1. Текстові процесори.....329
18.1.2. Системи редагування.....331
18.1.3. Технологічні особливості комп'ютерного редагування.....333
18.1.4. Межі автоматизації редакційного етапу.....334
18.1.5. Системи автоматизації видавничої діяльності.....335
18.2. Інформаційні норми.....337
18.3. Соціальні норми.....337
18.4. Композиційні норми.....338
18.5. Логічні норми.....338
18.6. Лінгвістичні норми.....339
18.6.1. Орфограми.....339
18.6.2. Синтаксеми.....343
18.6.3. Пунктограми.....344
18.6.4. Зв'язність і поділ на абзаци.....346
18.6.5. Стиль.....346
18.7. Психолінгвістичні норми.....348
18.8. Видавничі норми.....350
18.8.1. Комп'ютерна коректура.....350
18.8.2. Таблиці й формули.....353
18.8.3. Апарат видання.....353
18.9. Поліграфічні норми.....353
19. Висновки.....357
Список літератури.....361
Глосарій.....369
Предметний покажчик.....389
Додатки.....395
1. М. Рудницький. Що згадував В. Стефаник про "редакторську лабораторію" І. Франка.....395
2. Видавничі норми І. Огієнка.....396
3. Кількісна характеристика спотворень.....397
4. Кількісна характеристика реконструювання реципієнтами відхилень.....399
5. Послідовність операцій виправлення (за А. Е. Мільчиним).....399
6. Коректурні знаки.....400
7. Діаграми оцінювання новизни інформації.....406
8. Винятки із загального правила підрядної координації.....407
9. Винятки із загального правила сурядної координації.....408
10. Винятки із загального правила підрядного узгодження.....408
11. Винятки із загального правила сурядного узгодження.....409
12. Винятки із загального правила узгодження прикладок.....409
13. Норми керування.....410
14. Норми повторення прийменників при однорідних членах речення.....410
15. Вимоги до якості повідомлень.....410
16. Рецензія-шаблон.....411

Одержати книгу
"Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

МАТФЕЙ - согласно христ. преданию, ближайший ученик Иисуса Христа, один из 12 апостола", автор первого канонич. евангелия, к-рое окончательно с...
Левкипп - (ок. 500-ок. 440 до н.э.) древнегреческий философ, происходил из Элеи. Биографических сведений о нем не сохранилось. Многие историки фил...
СКАНДХА - (санскр.), кхандха (пали). В абхидхармич. лит-ре тхеравады природа С. объясняется с помощью закона зависимого происхождения. Доказываетс...
PAIDEIA - (греч. - воспитание) - новогуманистическое название элементов воспитания и образования, характерных для Древней Греции и вызванных к жиз...
Вакуоль - (от лат. vacuus - пустой) - полость в протоплазме клетки, заполненная клеточным соком, в котором растворены соли, сахара и органические к...
ОСЯЗАНИЕ - один из осн. видов восприятия; чувство давления, испытываемое чувствительными нервными окончаниями, находящимися в коже и мышцах. Это...
ТОЛПА - многочисленное собрание людей.Представляет собой неорганизованную совокупность людей, в отличие от социальной группы - организованной, на...
КСИЗУСТР - (Греч.) Халдейский Ной, на ассирийский табличках, который, согласно Александру Полихистору, в истории десяти царей Бероза описан так:...
ДЕМЁТРА - др.-греч. богиня плодородия, земледелия, брака и семейной жизни. В мифе о Д. и ее дочери Персефоне отражается более др. культ периодич...
Память - способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить и...
ХОЛИЗМ - (греч. holos - целый) - понятие, связанное с разработкой в 20 в. системной методологии и системной парадигмы в познании. Может быть расс...
РАВВИН - (от др.-евр. рабби - мой учитель) - служитель культа в иудаизме, судья по вопросам религ. и семейной жизни в евр. общине. Коллегия Р., р...
АТТИК - (2-я пол. 2 в.) - греческий философплатоник. Согласно Евсевию-Иерониму (Chron. 01. 231), его расцвет приходится на 176. Вероятно, именно...
МАРДУК - верховный бог вави-лоч. религии со времени превращения Вавилона в центр Двуречья. Согласно мифу, М. - олицетворение сил мир. порядка -...
ДХАТУ - (пали) - букв. корень, элементы, классы элементов. В будд. писаниях термин имеет неск. значений: 1) четыре всеобщих элемента вещества (з...