Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Каравела, 2009. - 464 с.

ПЕРЕДМОВА.....7
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ.....9
1. Предмет і завдання психологічної науки.....9
1.1. Предмет психології.....9
1.2. Завдання психологічної науки.....10
1.3. Місце психології в системі наук.....11
1.4. Галузі психологічних знань.....12
1.5. Мозок і психіка.....16
1.6. Школи, напрями, концепції у психології.....19
2. До історії психологічної думки.....29
2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст.....29
2.2. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст.....34
3. Методи психології.....57
3.1. Загальні питання побудови психологічного дослідження.....57
3.2. Загальнонаукові методи.....59
3.3. Конкретні наукові методи.....60
3.4. Статистичний метод у психології.....71
3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних.....73
3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних.....74
3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях.....76
3.4.4. Надійність і валідність.....81
3.5. Психологічні методики.....83
4. Розвиток психіки та свідомості.....85
4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин.....85
4.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки.....92
4.3. "Мова" і спілкування тварин.....96
4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин.....100
4.5. Суспільно-історичний характер свідомості.....101
4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини.....102
4.7. Свідомість та ментальність.....106
Роздіп II. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ.....109
5. Відчуття.....109
5.1. Поняття про відчуття.....109
5.2. Фізіологічна основа відчуттів.....110
5.3. Класифікація відчуттів.....113
5.4. Види відчуттів.....113
5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів.....120
5.6. Індивідуальні особливості відчуттів.....126
6. Сприймання.....128
6.1. Поняття про сприймання.....128
6.2. Фізіологічна основа сприймання.....129
6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні.....131
6.4. Загальні особливості сприймання.....133
6.5. Класифікація та види сприймання.....140
6.6. Індивідуальні особливості сприймання.....145
7. Мислення.....147
7.1. Поняття про мислення. Функції мислення.....147
7.2. Теорії мислення.....151
7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння.....156
7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес.....159
7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу.....162
7.6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач. Цілемотиваційний бік мислення.....168
7.7. Види мислення.....173
7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект.....175
7.9. Розвиток мислення.....179
7.10. Поняття про інтелект.....180
8. Пам'ять.....183
8.1. Поняття про пам'ять.....183
8.2. Теорії пам'яті.....183
8.3. Види пам'яті.....190
8.4. Процеси і закономірності пам'яті.....195
8.5. Індивідуальні особливості пам'яті.....207
8.6. Розвиток пам'яті.....209
9. Уява.....213
9.1. Поняття про уяву.....213
9.2. Фізіологічні основи процесів уяви.....216
9.3. Види уяви. Процеси уяви.....217
9.4. Розвиток уяви у дітей.....223
9.5. Виховання та індивідуальні особливості уяви.....225
10. Почуття та емоції.....228
10.1. Поняття про почуття та емоції.....228
10.2. Теорії емоцій.....230
10.3. Фізіологічна основа емоцій.....232
10.4. Вплив емоцій на людину.....234
10.5. Види емоцій і почуттів.....237
10.6. Форми переживання почуттів.....247
10.7. Вищі почуття.....249
11. Увага.....253
11.1. Поняття про увагу.....253
11.2. Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги.....254
11.3. Властивості уваги.....258
11.4. Види уваги.....263
11.5. Увага й особистість.....267
11.6. Розвиток уваги у школярів.....270
11.7. Основні критерії вихованості уваги.....272
Розділ III. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ.....275
12. Діяльність як форма активності особистості.....275
12.1. Активність.....275
12.2. Діяльність.....278
12.3. Теорії діяльності.....280
12.4. Структура активності та діяльності.....284
12.5. Засвоєння діяльності.....288
12.6. Динаміка і саморегуляція активності особистості.....293
12.7. Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі.....295
13. Психологія особистості.....300
13.1. Поняття про особистість.....300
13.2. Теорії особистості.....302
13.3. Структура особистості.....312
13.4. Спрямованість особистості.....314
13.5. Самосвідомість та "Я-концепція" особистості.....317
13.6. Особистісне зростання.....321
14. Темперамент.....326
14.1. Поняття про темперамент.....326
14.2. Історія розвитку вчення про темперамент.....326
14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент.....329
14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту.....331
14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні.....334
14.6. Темперамент і проблеми виховання.....335
14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту.....337
15. Характер.....339
15.1. Поняття про характер.....339
15.2. Провідні риси характеру.....344
15.3. Акцентуйовані риси характеру.....347
15.4. Природа та вияви характеру.....352
15.5. Вчинок і формування характеру.....356
15.6. Формування характеру в дитинстві.....360
16. Здібності.....363
16.1. Поняття про здібності.....363
16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей.....366
16.3. Види здібностей.....368
16.4. Здібності, обдарованість, талант.....370
17. Вольова активність особистості.....375
17.1. Поняття про волю. Функції волі.....375
17.2. Історія розвитку уявлень про волю.....378
17.3. Воля як вища психічна функція.....383
17.4. Вольове регулювання поведінки.....385
17.5. Фази складної вольової дії.....391
17.6. Класифікація вольових якостей особистості.....394
17.7. Розвиток та виховання вольової активності людини.....397
18. Спілкування.....400
18.1. Поняття про спілкування.....400
18.2. Функції та форми спілкування.....403
18.3. Структура спілкування.....406
18.4. Види спілкування.....408
18.5. Засоби спілкування.....411
18.6. Ефективність спілкування.....421
18.7. Стилі спілкування.....423
18.8. Оволодіння навичками спілкування.....427
19. Психологія міжособистісних стосунків.....430
19.1. Відносини, стосунки та ставлення.....430
19.2. Класифікація груп у психології.....433
19.3. Вплив спільності на індивіда.....440
19.4. Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісних стосунків.....444
СЛОВНИК.....449

Одержати книгу
"Загальна психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ДХАРМА - (санскр.- закон, порядок, долг, справедливость, качество, характер, природа), одно из важнейших понятий др.-инд. мысли, в самом общем вид...
Цан-цзе - в китайской мифологии помощник Хуан-ди, изобретатель письменности, а также символ особой прозорливости. У Цан-цзе было четыре глаза, кото...
ЧЕЛОВЕК - особый род сущего, творец исторического развития, культуры, субъект социального творчества. Ч. - биосоциальное существо, генетически...
Девять чинов ангельских - (христ.)  - согласно иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита ангельские существа образуют три триады. Первая...
Наука - сфера человеческой деятельности, феномен общественного сознания, процесс построения систематизированного образа части реальности, ориенти...
СВАРАДЖ - (Санскр.) Последний или седьмой (синтетический) луч из семи солнечных лучей; то же, что Брама. Эти семь лучей образуют полную гамму се...
УСЛОВИЯ - совокупность тех независимых от причины явлений, которые превращают концентрирующуюся в причине возможность порождения следствия в дей...
АВЕСТА - сборник древних иранских религиозных текстов, священная книга зороастризма. Просуществовав почти тысячу лет в устной форме, Авеста была...
ШИЛА - (санскр. sfla - поведение, нравственность, добродетель) - основной буддийский термин, обозначающий нравственное поведение и мораль. В пал...
ДУША - (греч. psyche, лат. anima) - в обычном словоупотреблении совокупность побуждений сознания (и вместе с тем основа) живого существа, особе...
МОРАЛЬ - одна из форм обществ. сознания, способ духовного существования личности, один из духовных рычагов развития общества. В сфере моральног...
Язык - наиболее объемлющее и наиболее дифференцированное средство выражения, которым владеет человек, высшая форма проявления объективного дух...
ИНЬ - ЯН - в китайской философии символ универсального дуализма мира. Буквальный перевод - темная и светлая стороны горы. Изображается как круг,...
Связь - философская категория, отражающая взаимозависимость, взаимообусловленность материальных явлений действительного мира, разделенных в пр...
Модель Вселенной - современная - Основные качественные выводы, следующие из анализа фридмановской модели (см. Модели Вселенной): - Всел...