Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - С. 464.

Передмова.....3
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Предмет і завдання психологічної науки.....5
1.1. Предмет психології.....5
1.2. Завдання психологічної науки.....6
1.3. Місце психології в системі наук.....7
1.4. Галузі психологічних знань.....9
1.5. Мозок і психіка.....12
1.6. Школи, напрями, концепції у психології.....15
Контрольні запитання та завдання.....23
До історії психологічної думки.....24
2.1. Дохристиянські часи - XVIII ст.....24
2.2. Розвиток психологічної думки у XIX-XX ст.....29
Контрольні запитання та завдання.....49
Методи психології.....50
3.1. Загальні питання побудови психологічних досліджень.....50
3.2. Загальнонаукові методи.....52
3.3. Статистичний метод у психології.....53
3.4. Конкретні наукові методи.....65
Контрольні запитання та завдання.....76
Розвиток психіки та свідомості.....76
4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин.....76
4.2. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки.....84
4.3. "Мова" і спілкування тварин.....87
4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин.....92
4.5. Суспільно-історичний характер свідомості.....93
4.6. Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини.....94
4.7. Свідомість та ментальність.....98
Контрольні запитання та завдання.....100
Розділ II
ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
Відчуття.....101
5.1. Поняття про відчуття.....101
5.2. Фізіологічна основа відчуттів.....103
5.3. Класифікація відчуттів.....105
5.4. Види відчуттів.....106
5.5. Основні властивості та закономірності відчуттів.....112
5.6. Індивідуальні особливості відчуттів.....118
Контрольні запитання та завдання.....119
Сприймання.....120
6.1. Поняття про сприймання.....120
6.2. Фізіологічна основа сприймання.....121
6.3. Роль моторних компонентів у сприйманні.....123
6.4. Загальні особливості сприймання.....125
6.5. Класифікація та види сприймання.....132
6.6. Індивідуальні особливості сприймання.....137
Контрольні запитання та завдання.....138
Мислення.....139
7.1. Поняття про мислення. Функції мислення.....139
7.2. Теорії мислення.....143
7.3. Змістовий бік мислення. Процес розуміння.....148
7.4. Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес.....151
7.5. Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу.....154
7.6. Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач. Цілемотиваційний бік мислення.....160
7.7. Види мислення.....165
7.8. Індивідуальні відмінності в мисленні людини.....167
7.9. Розвиток мислення.....171
7.10. Поняття про інтелект.....172
Контрольні запитання та завдання.....174
Пам'ять.....175
8.1. Поняття про пам'ять.....175
8.2. Теорії пам'яті.....176
8.3. Види пам'яті.....182
8.4. Процеси і закономірності пам'яті.....186
8.5. Індивідуальні особливості пам'яті.....199
8.6. Розвиток пам'яті.....200
Контрольні запитання та завдання.....203
Уява.....204
9.1. Поняття про уяву.....204
9.2. Фізіологічні основи процесів уяви.....207
9.3. Види уяви. Процеси уяви.....208
9.4. Розвиток уяви у дітей та її індивідуальні особливості.....214
Контрольні запитання та завдання.....218
Почуття.....219
10.1. Поняття про почуття та емоції.....219
10.2. Теорії емоцій.....222
10.3. Фізіологічна основа емоцій.....223
10.4. Вплив емоцій на людину.....226
10.5. Види емоцій.....228
10.6. Форми прояву почуттів.....238
10.7. Вищі почуття.....240
Контрольні запитання та завдання.....243
Увага.....244
11.1. Поняття про увагу.....244
11.2. Теорії уваги. Фізіологічні основи уваги.....245
11.3. Властивості уваги.....249
11.4. Види уваги.....254
11.5. Увага й особистість. Неуважність та її причини.....258
11.6. Розвиток уваги у школярів.....261
11.7. Основні критерії вихованості уваги.....263
Контрольні запитання та завдання.....265
Розділ III АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ
Діяльність як форма активності особистості.....266
12.1. Основні характеристики активності та діяльності.....266
12.2. Теорії діяльності.....272
12.3. Структура активності та діяльності.....275
12.4. Засвоєння діяльності.....279
12.5. Динаміка і саморегуляція активності особистості.....284
12.6. Основні види діяльності та їх розвиток в онтогенезі.....286
Контрольні запитання та завдання.....290
Психологія особистості.....290
13.1. Поняття про особистість.....290
13.2. Теорії особистості.....293
13.3. Структура особистості.....302
13.4. Спрямованість особистості.....304
13.5. Самосвідомість та "Я-концепція" особистості.....307
13.6. Особистісне зростання.....312
Контрольні запитання та завдання.....315
Темперамент.....316
14.1. Поняття про темперамент.....316
14.2. Історія розвитку вчення про темперамент.....317
14.3. Тип вищої нервової діяльності та темперамент.....320
14.4. Психологічна характеристика типів темпераменту.....322
14.5. Роль темпераменту в праці та навчанні.....325
14.6. Темперамент і проблеми виховання.....326
14.7. Вимоги діяльності та тип темпераменту.....327
Контрольні запитання та завдання.....328
Характер.....329
15.1. Поняття про характер.....329
15.2. Провідні риси характеру.....335
15.3. Акцентуйовані риси характеру.....338
15.4. Природа та вияви характеру.....343
15.5. Вчинок і формування характеру.....347
15.6. Формування характеру в дитинстві.....351
Контрольні запитання та завдання.....352
Здібності.....353
16.1. Поняття про здібності.....353
16.2. Якісна і кількісна характеристика здібностей.....357
16.3. Види здібностей.....359
16.4. Здібності, обдарованість, талант.....361
Контрольні запитання та завдання.....365
Вольова активність особистості.....365
17.1. Поняття про волю. Функції волі.....365
17.2. Історія розвитку уявлень про волю.....369
17.3. Воля як вища психічна функція.....374
17.4. Вольова регуляція поведінки.....376
17.5. Фази складної вольової дії.....382
17.6. Класифікація вольових якостей особистості.....385
17.7. Розвиток та виховання вольової активності людини.....388
Контрольні запитання та завдання.....390
Розділ IV ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМОДІЙ
18. Спілкування.....392
18.1. Поняття про спілкування.....392
18.2. Функції та форми спілкування.....395
18.3. Структура спілкування.....398
18.4. Види спілкування.....400
18.5. Засоби спілкування.....404
18.6. Ефективність спілкування.....413
18.7. Стилі спілкування.....416
18.8. Оволодіння навичками спілкування.....419
Контрольні запитання та завдання.....421
19 Психологія міжособистісних стосунків.....422
19.1. Відносини, стосунки та ставлення.....422
19.2. Класифікація груп у психології.....426
19.3. Вплив спільності на індивіда.....433
19.4. Сприймання і розуміння людьми одне одного
як аспект міжособистісних стосунків.....436
Контрольні запитання та завдання.....439
Словник термінів.....441

Одержати книгу
"Загальна психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Тоталитаризм - /D/ Totalitarismus; /E/ Totalitarism; /F/ Totalitarisme; /Esp./ Totalitarismo. Термин, обозначающий принцип организации жизни...
ТРИКАЯ - (санскр.) - 3 тела или 3 способа бытия Будды. В хинаяне их обозначают терминами: 1) рупакая - видимое всем физическое тело, состоящее из 4...
ЛОГИКА - наука, изучающая законы и формы мышления: понятия, суждения, умозаключения. Законы логики позволяют правильно формулировать мысли и обр...
ШРОТРИЯ - (Санскр.) Наименование брамина, который исполняет ведийские обряды, которые он изучает, - в отличие ведавита, брамина, который изучает...
СОКРАТ - (469-399 гг. до н.э.) - древнегреческий философ. Сын скульптора Софрониска и повитухи Финереты. Своим главным призванием считал воспитан...
НЕОФИТ - первоначально этим термином обозначался новообращенный в христианство. Позднее он получил более широкое толкование - новообращенный в к...
ТАНТРА - (санскр.-ткань, т.е. текст): буддийская религиозная практика, использующая сексуальные контакты между людьми для достижения Абсолюта. В...
ТЕМНОЕ - то, что невозможно распознать. В картезианском языке темная идея отличается от просто смутной идеи: смутная идея - это та, которую я могу...
БАРАКА - (арабск.-благословение или благодать): в исламском мистицизме особая энергетическая эманация, нисходящая от Аллаха на пророков и святых,...
САНКХЬЯ - (Санскр.) Философская система, основанная Риши Капилой, системой аналитической метафизики, и одна из шести Даршан или школ философии...
Давид - Царь Израиля и Иудеи (начало X в. до н.э.), завоевавший Иерусалим и изгнавший филистимлян. Бог обещал ему вечное потомство. Его сын Соло...
РАЗУМ - сфера сознания, ориентированная на конструирование мира идеальных объектов (мира должного) для любых сфер человеческой деятельности. О...
Дакша - (индуист.) - "ловкий", "способный" - бог класса адитьев, седьмой сын Брахмы (или Праджапати), родившийся из большо...
Вулкан - (Vulcanus он же Mulciber, т. е. плавильщик) - божество огня и металлургии, по мнению Варрона, перешедшее к римлянам от сабинцев. Слово...
Гипербореи - (греч.) - "живущие на крайнем севере, за Бореем" - мифический народ, который наряду с эфиопами, лотофагами и феака...