М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1998. - 479 с.

Передмова.....4
Система понять і категорій психології.....9
Розділ І. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА.....37
Тема 1. Становлення психології.....38
1.1. Етапи історичного поступу психології.....38
Міфологічний етап.....39
Філософський етап.....41
Науковий етап.....46
Формування засад наукової психології.....48
Напрямки психології у XX ст.....51
1.2. Психологія у пошуках свого предмета.....59
Питання для самостійної роботи.....61
Список рекомендованої літератури.....62
Тема 2. Психологія як система знань.....65
2.1. Психологія серед інших наук.....65
2.2. Методологічні принципи психології.....69
2.3. Методи психологічного дослідження.....76
Питання для самостійної роботи.....83
Список рекомендованої літератури.....84
Тема 3. Основна проблема психології.....87
3.1. Мозок і психіка.....88
3.2. Буття і свідомість.....95
3.3. Людина і світ.....101
Питання для самостійної роботи.....109
Список рекомендованої літератури.....110
Розділ II. РОЗВИТОК ПСИХІКИ.....113
Тема 4. Психіка у філогенезі та історіогенезі.....114
4.1. Типи і форми поведінки організмів.....114
4.2. Стадії розвитку психіки.....121
4.3. Виникнення первісної свідомості.....125
Питання для самостійної роботи.....133 Список рекомендованої літератури.....133
Тема 5. Онтогенез психіки.....136
5.1. Психічний розвиток на рівні організму.....137
5.2. Психічний розвиток на рівні індивіда.....143
5.3 Психічний розвиток на рівні особистості.....152
Питання для самостійної роботи.....157
Список рекомендованої літератури.....157
Тема 6. Ненормативний психічний розвиток.....162
6.1. Природа і межі психічної ненормативності.....163
6.2. Ненормативність на різних рівнях психічного розвитку.....168
Рівень організму.....168
Рівень індивіда.....173
Рівень особистості.....174
6.3. Психологічна допомога у випадках ненормативного психічного розвитку.....178
Питання для самостійної роботи.....182
Список рекомендованої літератури.....182
Розділ III. ПСИХІКА ЯК ОСЕРЕДОК ЖИТТЯ.....187
Тема 7. Діяльність і особистість.....188
7.1. Діяльність як зв'язок суб'єкта з об'єктом.....188
7.2. Будова, форми та види діяльності.....190
7.3. Особистість як суб'єкт діяльності.....202
Питання для самостійної роботи.....206
Список рекомендованої літератури.....207
Тема 8. Спілкування.....210
8.1. Спілкування як міжсуб'єктні взаємини.....210
8.2. Будова і закономірності спілкування.....214
8.3. Види спілкування. Педагогічне спілкування.....220
Питання для самостійної роботи.....222
Список рекомендованої літератури.....222
Тема 9. Спільності: діяльність і спілкування.....225
9.1. Міжособистісні стосунки в спільностях.....226
9.2. Рівні розвитку спільності.....230
9.3. Проблема колективу і навчально-виховний процес.....236
Питання для самостійної роботи.....239
Список рекомендованої літератури.....240
Розділ IV. ПІЗНАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПСИХІКИ.....243
Тема 10. Відчуття.....244
10.1. Природа відчуттів.....244
10.2. Феноменологія відчуттів.....248
10.3. Загальні закономірності відчуттів.....252
Питання для самостійної роботи.....257
Список рекомендованої літератури.....258
Тема 11. Сприймання.....259
11.1. Природа сприймання.....259
11.2. Властивості сприймання.....265
11.3. Феноменологія сприймання.....270
Питання для самостійної роботи.....275
Список рекомендованої літератури.....275
Тема 12. Пам'ять.....278
12.1. Природа пам'яті.....278
12.2. Феноменологія пам'яті.....285
12.3 Процеси і закономірності пам'яті.....289
Питання для самостійної, роботи.....296
Список рекомендованої літератури.....296
Тема 13. Мислення.....299
13.1 Природа мислення.....300
13.2. Феноменологія мислення.....307
13.3. Процес мислення.....311
Питання для самостійної роботи.....317
Список рекомендованої літератури.....318
Тема 14. Уява.....322
14.1. Природа уяви.....322
14.2. Феноменологія уяви.....330
14.3. Процес уяви.....333
Питання для самостійної роботи.....338
Список рекомендованої літератури.....338
Розділ V. РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ПСИХІКИ.....341
Тема 15. Увага.....342
15.1. Природа і функції уваги.....343
15.2. Феноменологія уваги.....349
15.3. Властивості уваги.....351
Питання для самостійної роботи.....354
Список рекомендованої літератури.....355
Тема 16. Емоції і почуття.....357
16.1. Природа і функції емоційних явищ.....357
16.2. Феноменологія емоційних явищ.....368
16.3. Властивості емоційних явиш.....373
Питання для самостійної роботи.....375
Список рекомендованої літератури.....376
Тема 17. Воля.....379
17.1. Природа і функції волі.....380
17.2. Феноменологія волі.....386
17.3. Процес волі.....387
Питання для самостійної роботи.....394
Список рекомендованої літератури.....394
Розділ VI. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПСИХІКИ.....397
Тема 18. Темперамент.....398
18.1. Природа темпераменту.....398
18.2. Властивості темпераменту. Проблема типу темпераменту.....404
18.3. Темперамент і діяльність.....409
Питання для самостійної роботи.....412
Список рекомендованої літератури.....413
Тема 19. Здібності.....416
19.1. Природа здібностей
19.2. Структура здібностей.....423
19.3. Розвиток і застосування здібностей.....429
Питання для самостійної роботи.....431
Список рекомендованої літератури.....432
Тема 20. Характер.....436
20.1. Природа і сутність характеру.....437
20.2. Феноменологія характеру.....443
20.3. Виховання характеру. Проблема національного характеру.....446
Питання для самостійної роботи.....452
Список рекомендованої літератури.....452
Замість післямови: Аналіз одного життя (верифікація системно-діяльнісного підходу в психології).....455

Одержати книгу
"М'ясоїд П. А. Загальна психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Регресс - процесс деградации, снижения целостности и функциональности объекта в ходе его развития. Р., как тенденция развития объекта, противополо...
ОРЕХ - символ жизни и плодородия, традиционно связанный с любовью, браком и деторождением. На символическом "языке" деревьев и кустарников о...
Анализ - ( analysis -расчленение, разделение) - мысленное структурирование исследуемого объекта на составные части, исследование их отдельных св...
Коатликуэ -  "она в платье из змей", Коатлантонан - "наша змеиная мать" (ацтек.)  - богиня земли и смерти, мать бога солнца...
Триада - (от греч. trias - троица) - философский термин, означающий тройственный ритм движения, бытия и мышления; у Гегеля трехступенчатость, три...
ВЕРНОСТЬ - моральное качество, характеризующее нравственную личность и ее линию поведения, означает неизменную приверженность делу об-ва, класса,...
ДХЬЯНА - (санскр.- мысль, размышление), в инд. философии созерцание, медитация как этап на пути к освобождению. В совокупности восьми средств йоги...
Мораль - (от лат. moralis - нравственный) - нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения...
ЛАБАРУМ - (Лат.) Знамя, которое несли впереди древнеримских императоров, с изображением орла на нем как знака верховной власти. Это была длинная...
ПРАВО - все, что является легитимным; противопоставляется факту - тому просто реально существует. В морали право -это то, что мы можем требовать...
ЗАБОТА - специфически человеческий вид активности, заключающийся в обеспечении выполнения запланированных действий, достижения намеченных целей...
ЭПОС - (от греч. epos - слово, рассказ, повествование) - 1. Род худож. лит-ры (устной и письменной) наряду с лирикой и драмой, к-рым Э. противо...
КАРМА - (Санскр.) Физически - действие; метафизически - Закон Воздаяния - Закон причины и следствия или Нравственная Причинность. Немезида лиш...
ТИХОН - (Белавин Василий Иванович, 1865-1925) - патриарх Моск. и всея Руси, избранный на Всерос. поместном соборе в ноябре 1917. Призывал верующ...
САТИРЫ - в др.-греч. мифологии - низшие божества, полубоги, первоначально, видимо, лесные и горные духи, олицетворяющие силы природы. Изображал...