Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. - Видання друге, перероблене та доповнене. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 222 с.

ПЕРЕДМОВА.....7
Частина І
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ.....8
Розділ 1. Предмет психології.....8
1.1. Предмет психології та її завдання.....8
1.2. Рефлекторна природа психіки.....9
1.3. Психіка і свідомість.....17
1.4. Основні галузі психологічних знань.....19
1.5. Зв'язок психології з іншими науками.....19
1.6. Основні напрями в сучасній психології.....20
Розділ 2. Методи психології.....26
2.1. Основні вимоги до методів психології.....26
2.2. Основні методи психології. Спостереження, експеримент.....27
2.3. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка.....29
2.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ.....34
Розділ 3. Розвиток психіки і свідомості.....38
3.1. Виникнення та розвиток психіки.....38
3.2. Розвиток механізмів психічної діяльності.....38
3.3. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу.....42
3.4. Виникнення та історичний розвиток людської свідомості.....47
Частина II
ОСОБИСТІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ.....51
Розділ 4. Психологія особистості.....51
4.1. Поняття про особистість та її структуру.....51
4.2. Активність особистості та її джерела.....52
4.3. Розвиток і виховання особистості.....56
Розділ 5. Соціальні групи.....66
5.1. Поняття про групи.....66
5.2. Міжособистісні стосунки у групі.....68
5.3. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках.....70
Частина III
ДІЯЛЬНІСТЬ.....77
Розділ 6. Психологічний аналіз діяльності.....77
6.1. Поняття про діяльність.....77
6.2. Мета і мотиви діяльності.....77
6.3. Структура діяльності.....79
6.4. Засоби діяльності, процес їх засвоєння.....80
6.5. Перенесення та інтерференція навичок.....84
6.6. Основні різновиди діяльності.....88
6.7. Творча діяльність.....93
Розділ 7. Мова і мовлення.....99
7.1. Поняття про мову та її функції.....99
7.2. Фізіологічні механізми мовної діяльності.....101
7.3. Різновиди мовлення.....104
Розділ 8. Спілкування.....111
8.1. Поняття про спілкування.....111
8.2. Засоби спілкування.....112
8.3. Функції спілкування.....115
8.4. Різновиди спілкування.....119
Розділ 9. Увага.....125
9.1. Поняття про увагу.....125
9.2. Фізіологічне підґрунтя уваги.....127
9.3. Різновиди і форми уваги.....130
9.4. Властивості уваги.....133
Частина IV
ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ.....141
Розділ 10. Відчуття.....141
10.1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття.....141
10.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів.....142
10.3. Класифікація і різновиди відчуттів.....143
10.4. Основні властивості відчуттів.....148
10.5. Відчуття і діяльність.....151
Розділ 11. Сприймання.....156
11.1. Поняття про сприймання.....156
11.2. Різновиди сприймання.....156
11.3. Властивості сприймання.....159
11.4. Спостереження і спостережливість.....161
Розділ 12. Мислення.....167
12.1. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення.....167
12.2. Розумові дії та операції мислення.....169
12.3. Форми мислення.....172
12.4. Процес розуміння.....175
12.5. Процес розв'язання завдань.....176
12.6. Різновиди мислення.....178
12.7. Індивідуальні особливості мислення.....179
Розділ 13. Уява.....185
13.1. Поняття про уяву.....185
13.2. Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю.....186
13.3. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси.....187
13.4.Процес створення образів уяви.....189
13.5. Різновиди уяви.....191
13.6. Уява і особистість.....194
Розділ 14. Пам'ять.....198
14.1. Поняття про пам'ять.....198
14.2. Теорії пам'яті.....198
14.3. Різновиди пам'яті.....201
14.4. Запам'ятовування та його різновиди.....202
14.5. Відтворення та його різновиди.....203
14.6. Забування та його причини.....205
14.7. Індивідуальні особливості пам'яті.....206
Частина V
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ.....211
Розділ 15. Емоції і почуття.....211
15.1. Поняття про емоції і почуття.....211
15.2. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів.....213
15.3. Вираження емоцій і почуттів.....214
15.4. Форми переживання емоцій і почуттів.....215
15.5. Вищі почуття.....217
Розділ 16. Воля.....223
16.1. Поняття про волю.....223
16.2. Довільні дії та їх особливості.....224
16.3. Аналіз складної вольової дії.....226
16.4. Основні якості волі.....228
16.5. Безвілля, його причини і переборення.....230
Частина VI ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ.....235
Розділ 17. Темперамент.....235
17.1. Поняття про темперамент.....235
17.2. Типи темпераментів.....238
17.3. Основні властивості темпераменту.....239
17.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту.....241
17.5. Роль темпераменту в діяльності людини.....242
Розділ 18. Здібності.....247
18.1. Поняття про здібності.....247
18.2. Структура здібностей.....249
18.3. Різновиди здібностей.....251
18.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови.....252
Розділ 19. Характер.....259
19.1. Поняття про характер.....259
19.2. Структура характеру.....260
19.3. Основні риси типового характеру.....263
19.4. Природа характеру.....266
19.5. Формування характеру.....267

Одержати книгу
"Максименко С.Д. Загальна психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Саошйант - (саошьянт): 13.5.2 (авест.; пехлеви сошан), спаситель мира в зороастризме. В позднем маздакизме число Саошйантов увеличивается до трех...
ПОЛНОТА - в логике и дедуктивных нау­ках, свойство аксиоматич. теории, характеризующее достаточность для к.-л. определ. целей её выразит. и дедукти...
EXPERIMENTUM CRUSIS - (лат. испытание крестом) - решающий эксперимент: считают, что можно мучением заставить природу выдать свою тайну...
ПЛАТОН - (427 - 347 до н.э.) - др.-греч. мыслитель, наряду с Пифагором, Парменидом и Сократом - родоначальник европейской философии, глава филос. ш...
СЕЛЕНА - (от греч. selas - свет, блеск) - др.-греч. богиня луны, дочь Гелиоса (солнца) и Геи. Изображалась в виде женщины с серпом луны на голове...
Евномий - (398 - ересиарх IV века, представитель (после Аэтия) крайнего арианства, родом из Каппадокии, сын сельского учителя; учился риторике в ...
ЭТИКА - (греч. ethika, от ethos - обычай) - философская наука, объектом изучения к-рой является мораль. Э. - одна из древн. теоретических дисцип...
Биота - (от греч. biote - жизнь) - 1) исторически сложившаяся совокупность растений и животных на определенной территории, в отличие от понятий б...
МИМАНСА - одна из ортодоксальных систем индийской философии. Основатель - Джаймини. В основе учения лежит убеждение в том, что конечное освобожд...
Лемма - (от греч. lemma - взятка, прибыль, доход, корысть) - вспомогательное предложение (теорема), используемое для доказательства одной или нес...
ИВА - , или верба - дерево, символизирующее скорбь и печаль. Традиционный эпитет ивы - "плакучая". "На вербах посреди его повесили св...
БРАХМА - в индуизме одно из лиц, составляющих наряду с Вишну и Шивой божеств, троицу (тримурти). Первоначально Б. выступал как высш. божество,...
ХОДЖА - (перс. хадже - господин, хозяин) - почетный титул духовных лиц, состоят, чиновников, феодалов, в нек-рых случаях - поэтов и писателей. Е...
ЧЕСТЬ - понятие морального сознания и категория этики; включает в себя моменты осознания индивидом своего общественного значения и признания э...
Атом - (гр. неделимый) - мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. В центре атома находится положительно заряженное яд...