Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2002. - 223 с.

Вступ.....9
Тема 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ.....12
1.1. "Етика ділового спілкування" як навчальна дисципліна та її завдання.....12
1.2. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії.....14
1.3. Ділове спілкування та його особливості.....17
1.4. Культура ділового спілкування.....18
1.5. Гуманістична спрямованість спілкування.....22
Тема 2. СПІЛКУВАННЯ ЯК НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА.....26
2.1. Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літератури.....26
2.2. Початок формування в Україні наукової думки про спілкування.....28
2.3. Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі.....30
2.4. Напрямки вивчення культури та етики спілкування в Україні.....34
Тема 3. МОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.....38
3.1. Моральна культура як етична основа спілкування.....38
3.2. Моральна культура спілкування та її рівні.....40
3.3. Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування.....41
3.4. Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування.....43
3.5. Прояв гуманістичних комунікативних установок у спілкуванні.....45
Тема 4. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ.....50
4.1. Професійна культура та мораль.....50
4.2. Етикет як сукупність правил поведінки людини.....52
4.3. Моральні основи етикету.....54
4.4. Особливості ділового етикету.....56
4.5. Норми поведінки керівника.....58
4.6. Етика та етикет у взаєминах з клієнтами та партнерами по бізнесу.....62
4.7. Етикет у взаєминах з іноземцями.....63
Тема 5. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ.....67
5.1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини.....67
5.2. Структура спілкування.....68
5.3. Функції спілкування.....68
5.4. Спілкування як обмін інформацією.....69
5.5. Спілкування як взаємодія.....70
5.6. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного.....71
5.7. Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні.....72
5.8. Види та рівні спілкування.....73
Тема 6. ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.....77
6.1. Визначення взаємодії.....77
6.2. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил.....78
6.3. Мораль і особистісний вплив.....80
6.4. Взаєморозуміння та його рівні.....81
6.5. Бар'єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні.....83
6.6. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.....87
Тема 7. ДОБІР СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.....91
7.1. Повідомлення як спосіб спілкування.....91
7.2. Способи впливу на людей під час спілкування.....92
7.3. Маніпулювання та актуалізація.....97
7.4. Моделі спілкування.....99
7.5. Стилі спілкування.....100
7.6. Стратегії та тактики спілкування.....102
Тема 8. ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ.....107
8.1. Що означає мовленнєве спілкування або вербальна комунікація.....107
8.2. Культура слухання.....108
8.3. Культура говоріння.....110
8.4. Значення переконуючого впливу в мовленнєвому спілкуванні.....113
8.5. Вплив особистості на ефективність переконання.....114
8.6. Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень.....114
Тема 9. МОВА ЯК ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ.....118
9.1. Мова - необхідна умова спілкування народу та його культури.....118
9.2. Мова і мовленнєве спілкування.....120
9.3. Функції мови у спілкуванні.....121
9.4. Культура мови та мовленнєвий етикет.....122
9.5. Оволодіння іноземними мовами завдяки спілкуванню.....126
9.6. Шляхи розвитку мови як засобу спілкування.....128
Тема 10. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ.....132
10.1. Поняття про невербальну комунікацію.....132
10.2. Класифікація невербальних засобів спілкування.....134
10.3. Кінесика.....135
10.4. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування.....136
10.5. Контакт очей.....137
10.6. Проксеміка.....139
10.7. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки.....140
10.8. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.....142
Тема 11. ІНДИВІДУАЛЬНА БЕСІДА ЯК ФОРМА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.....145
11.1. Функції та види бесід.....145
11.2. Характеристика та етапи індивідуальної бесіди.....147
11.3. Підготовка до бесіди як умова її результативності.....147
11.4. Встановлення контакту в бесіді.....148
11.5. Орієнтування в ситуації та людях.....150
11.6. Обговорення проблеми, прийняття рішення і вихід із контакту.....153
11.7. Особливості бесіди по телефону.....155
11.8. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами.....155
11.9. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими.....156
11.10. Бесіда виховного характеру.....158
Тема 12. КОЛЕКТИВНЕ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ.....162
12.1. Форми колективного обговорення проблем.....162
12.2. Переговори.....163
12.3. Нарада.....168
12.4. Збори як форма прийняття колективного рішення.....170
12.5. Дискусія.....173
12.6. "Мозковий штурм".....176
Тема 13. ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ.....179
13.1. Особливості публічного виступу.....179
13.2. Особистісний вплив промовця на характер спілкування.....180
13.3. Ораторське мистецтво промовця як умова переконання.....181
13.4. Підготовка до публічного виступу.....187
13.5. Особливості спілкування лектора з аудиторією.....188
13.6. Презентація як форма виступу в аудиторії.....190
Тема 14. КОНФЛІКТИ, ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ.....194
14.1. Визначення конфлікту.....194
14.2. Конфліктні ситуації.....196
14.3. Класифікація конфліктів.....197
14.4. Типи соціально-психологічних конфліктів на виробництві.....199
14.5. Як визначити сутність конфлікту.....201
14.6. Формування готовності до виходу з конфлікту.....201
14.7. Міжособистісні стилі розв'язання конфліктів.....202
14.8. Структурні методи розв'язання конфліктів.....203
14.9. Самостійне розв'язання конфліктів.....204
14.10. Розв'язання конфліктів за допомогою посередника.....206
Тема 15. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.....211
15.1. Культура спілкування як цінність і творчість.....211
15.2. Наслідування кращих зразків спілкування - перший шлях самовдосконалення.....213
15.3. Самоосвіта та самовиховання - другий шлях підвищення рівня культури спілкування.....215
15.4. Спеціально організоване навчання - третій шлях розвитку культури спілкування.....216
15.5. Від діагностики і корекції до гармонії у спілкуванні.....221

Одержати книгу
"Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ШУ - в др.-егип. мифологии -бог воздушного пространства (его имя переводится как "пустота"), к-рый, опираясь на бога земли Геба, поддержива...
Карпократ - гностик первой половины II-го в., александриец, учил, что мир создан низшими звездными духами, возмутившимися против истинного всебла...
Адонис - Прекрасный возлюбленный Афродиты/Венеры, растерзанный кабаном (аналогичная мифологема связана с месопотамским богом Думузи/Таммузом и ан...
ДУХКХА - (санскр. duhkha, пали dukkha - страдание, неудовлетворенность, тягостность, переживание) - одна из важнейших категорий индийской религиозн...
Карма - закон воздаяния, предопределяющий жизнь человека и его судьбу. Согласно представлениям древних и современных индийских религиозно-философ...
ЭН - (Халд.) Суффикс отрицания, подобно а в греческом языке и в санскрите. Первый слог в "Эн-Соф" (см.), или ничто, что начинается или конч...
Гиллель - . Иерусалимский раввин и толкователь закона (конец I в. н.э.). Его школа (Бет Гиллель), находившая в оппозиции к школе Шаммая, пронесла с...
Юнона - Супруга царя богов Юпитера, покровительница родов, начала, юности. В ней соединяются черты двух богинь  - греческой Геры и этрусской Уни...
Зенон - (490-430 до н.э.) - древнегреческий философ, один из представителей элейской школы. Известен своими логическими парадоксами, поставившим...
МЕДВЕДЬ - символ добродушия и ярости, богатырской силы и неуклюжести, обжорства и нежных материнских чувств. Например, в античном мире медведиц...
ДЗЭН - япон. название школы буддизма махаяны, сформировавшейся в ср.-век. Китае (см. Чанъ). Практика Д. появилась в Японии ещё в 7 в., но распро...
СМЕРТЬ - прекращение жизни, естественный конец единичного живого существа или насильственное умерщвление не только индивидов, но и целых видов...
Польде - (6 декабря 1919, Антверпен - 21 декабря 1983) - американский литературовед и философ. Получил образование в Брюссельском свободном униве...
ЕЗДРА - (сер. 5 в. до н. э.) - автор одноименной книги Ветхого завета и кодификатор Пятикнижия. Ок. 444 до н. э. Е. переселился из Вавилона в Ие...
Движение - /D/ Bewegung; /E/ Mouvement; /E/ Mouvement; /Esp/ Movimiento. В широком смысле слова - это всякое изменение вообще, которое ох...