Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 464 с.

Частина І
ОСНОВИ ЕКСКУРСОЗНАВСТВА І МУЗЕЄЗНАВСТВА
Розділ 1. Екскурсії в системі рекреаційної діяльності.....9
1.1. Рекреаційна концепція вільного часу.....9
1.2. Рекреаційні потреби.....11
1.3. Рекреаційна діяльність.....11
1.4. Рекреаційна сутність екскурсій.....16
Контрольні запитання.....21
Розділ 2. Основи екскурсійної теорії.....22
2.1. Теорія екскурсійної справи.....22
2.2. Сутність екскурсій.....23
2.3. Ознаки та функції екскурсій.....28
2.4. Класифікації екскурсій.....32
Контрольні запитання.....35
Розділ 3. Основи екскурсійної методики.....36
3.1. Екскурсійний метод пізнання.....36
3.2. Сутність поняття «екскурсійна методика».....40
Контрольні запитання.....44
Розділ 4. Методика підготовки екскурсії.....45
4.1. Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту.....45
4.2. Етапи розробки екскурсії.....47
4.3. Опанування інноваційного екскурсійного продукту.....60 Контрольні запитання.....64
Розділ 5. Методика проведення екскурсії.....65
5.1. Специфіка і класифікація методичних прийомів.....65
5.2. Показ в екскурсії.....66
5.3. Характерні особливості екскурсійного показу.....70
5.4. Методичні прийоми показу.....75
5.5. Розповідь в екскурсії.....79
5.6. Методичні прийоми розповіді.....83
5.7. Особливі методичні прийоми проведення екскурсій.....89
5.8. Системна взаємодія елементів і компонентів екскурсійного процесу.....90
Контрольні запитання.....102
Розділ 6. Основи музеєзнавства.....103
6.1. Еволюція музейної справи.....103
6.2. Музейні скарби України.....122
6.3. Типи і профілі музеїв.....126
6.4. Виставки і виставкова діяльність.....128
6.5. Діорама і панорама як об'єкт музейного екскурсійного показу.....130
6.6. Організація роботи музеїв.....132
Контрольні запитання.....139
Частина II
ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЕКСКУРСОВОДА
Розділ 7. Професія - екскурсовод.....141
7.1. Зміст роботи екскурсовода.....141
7.2. Опанування екскурсоводом методичних прийомів.....143
7.3. Дотримання техніки проведення екскурсій.....146
7.4. Професійна спеціалізація екскурсоводів.....153
Контрольні запитання.....156
Розділ 8. Основи спеціалізації роботи екскурсовода.....157
8.1. Особливості проведення оглядових екскурсій по місту.....157
8.2. Особливості проведення екскурсій на історичну тематику.....159
8.3. Особливості проведення екскурсій на архітектурну тематику.....160
8.4. Особливості проведення мистецтвознавчих екскурсій.....184
8.5. Особливості підготовки і проведення літературних екскурсій.....196
8.6. Специфіка підготовки і проведення музейних екскурсій.....200
8.7. Природознавчі і географічні екскурсії.....204
8.8. Заміські екскурсії.....215
Контрольні запитання.....217
Розділ 9. Професійна майстерність екскурсовода.....218
9.1. Особистість екскурсовода.....218
9.2. Ораторське мистецтво.....224
9.3. Комунікаційна майстерність.....228
9.4. Специфіка роботи екскурсовода з іноземними туристами.....235
Контрольні запитання.....242
Частина III УПРАВЛІННЯ ЕКСКУРСІЙНОЮ СПРАВОЮ
Розділ 10. Розвиток екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності в Україні.....243
10.1. Прообраз туризму в мандрівках давнини (ІХ-ХІХ ст.).....244
10.2. Початок організованого туризму, зародження і становлення екскурсійної справи (кінець XIX - початок XX ст.).....249
10.3. Створення централізованої системи управління туризмом.....255
10.4. Відновлення і розвиток екскурсійної справи в повоєнній радянській Україні (50-80-ті роки XX ст.).....267
10.5. Екскурсійна справа на сучасному етапі.....272
Контрольні запитання.....278
Розділ 11. Управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах.....279
11.1. Сучасний маркетинг - орієнтація на споживача. Маркетинг у сфері екскурсійного обслуговування....279
11.2. Маркетинговий комплекс у сфері послуг.....283
11.3. Специфічні риси екскурсійних послуг - фактори маркетингу екскурсійного продукту.....284
11.4. Управління асортиментом екскурсійного продукту.....286
11.5. Методична робота екскурсійних установ як складова маркетингової діяльності.....288
11.6. Диференційований підхід до просування, збуту екскурсійного продукту і екскурсійного обслуговування.....293
11.7. Маркетинговий аналіз середовища екскурсійної діяльності.....294
11.8. Ціна і ціноутворення в туризмі і екскурсійному обслуговуванні.....296
Контрольні запитання.....302
Розділ 12. Організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні.....303
12.1. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні.....303
12.2. Основи правового регулювання екскурсійної діяльності.....310
12.3. Загальні положення законодавства України стосовно екскурсійної діяльності.....310
12.4. Правовий статус екскурсанта. Страхування та медична допомога. Забезпечення безпеки.....312
12.5. Організація підприємництва в сфері надання екскурсійних послуг.....316
12.6. Організаційно-правові основи функціонування екскурсійних установ.....323
12.7. Міжнародні правові акти з регулювання туристичної діяльності.....326
Контрольні запитання.....329
Розділ 13. Інструменти сучасного менеджменту екскурсійної діяльності.....330
13.1. Вдосконалення екскурсійної діяльності в контексті Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року.....330
13.2. Модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні.....340
Контрольні запитання.....348
ДОДАТКИ.....350
ЛІТЕРАТУРА.....461

Одержати книгу
"Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

БЕРК - (Burke) Эдмунд (1729 - 97) - англ. публицист и эстетик, представитель Просвещения (Просвещения эстетика). В работе "Философское исследован...
СЕМАНТИКА - раздел семиотики, в котором изучаются значение и смысл различных знаковых форм, в т. ч. и языковых знаков и выражений. Выделение С. в...
АРХИВ - Франц. ARCHIVES. Понятие в культурологической концепции М. Фуко, посредством которого ученый описывает правила порождения "новых дискур...
ПЛАТОН - (427-347 до н.э.) - древнегреческий философ, родоначальник европейского объективного идеализма. Разработал учение об идеях, существующих...
АПАТИЯ - (греч. apatheia - бесчувственность, бесстрастие) - термин, встречающийся в свидетельствах о киниках и скептиках, у кинических писателей...
Логика - наука о формально правильном мышлении, о законах построения и преобразования логических форм, в которых протекает наше мышление вне за...
ЗИККУРАТ - в архитектуре Древней Месопотамии культовая ярусная башня. Зиккураты имели 3 - 7 ярусов в форме усеченных пирамид или параллелепипедов...
СИНТАКСИС - (греч. syntaxis - построение, порядок) - раздел семиотики, исследующий структурные свойства систем знаков, правила их образования и...
Фосфена - зрительный образ (в виде вспышки света), возникающий в мозгу при отсутствии оптических явлений в окружающей среде. Пример восприятия о...
Си-хэ - в древнекитайской мифологии богиня-мать десяти солнц и их возница, поднимающая по очереди своих сыновей на небо на колеснице, запряженной...
Ценность - Остается, однако, огромная, традиционно включаемая в философию область, где научные методы не являются адекватными. Эта область вклю...
ГЕРМЕС - в греческой мифологии сын Зевса и Майи, вестник олимпийских богов, передававший их волю людям, покровитель пастухов, путников и торговц...
НАУКА - особая сфера исследовательской деятельности, направленная на производство новых знаний о природе, обществе, мышлении, человеке и сфера...
ФАКТ - (от лат.-свершившееся, сделанное): понятие, озна чающее наличие некоей реальности, в противоположность чему-то вымышленному, в методолог...
Маги - Корпорация жрецов у древних мидийцев. Совершали жертвоприношения и выставляли трупы на открытое место, чтобы изучить поведение хищных пт...