Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Навчальний посібник. - К.: Альтер-прес, 2009. - 358 с:

Передмова.....3
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ, ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ.....4
Екотуризм базові поняття і терміни.....5
Принципи, функції та завдання екологічного туризму.....15
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....19
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ.....20
Розвиток теоретичних та практичних засад пізнавальних природознавчих та краєзнавчих подорожей в світі.....21
Розвиток теоретичних та практичних засад пізнавальних туристсько-краєзнавчих подорожей і екскурсій в Україні.....23
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....33
ЕКОТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ЕКОТУРИЗМІ.....34
Екотуристська діяльність.....35
Конструктивно-географічні основи менеджменту в екотуризмі.....38
Науково-методичні основи менеджменту в екотуризмі.....41
Суспільно-економічні основи та економічний зміст стратегічного менеджменту в екотуризмі.....45
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....47
ЕКОТУРИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕЖАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ.....48
Рекреаційне природокористування та екотуризм в межах природоохоронних територій.....49
Еколого-освітня та виховна діяльність засобами екотуризму в межах природоохоронних територій.....57
Методи та форми проведення еколого-освітньої та виховної діяльності засобами екотуризму в межах природоохоронних територій.....62
Напрямки еколого-освітньої та виховної екотуристської діяльності в межах природоохоронних територій.....63
Активні екотуристські еколого-освітні та виховні заходи в природному середовищі.....67
Організаційні форми еколого-освітньої та виховної діяльності.....70
Методичне, матеріальне, фінансове забезпечення еколого-освітньої та виховної екотуристської діяльності на природоохоронних територіях.....72
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....73
Екологічні стежки, маршрути, екотури.....74
Екскурсійна діяльність в екотуризмі.....75
Методика розробки екостежок.....78
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....85
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.....86
Суспільно-економічні чинники розвитку екологічного туризму.....90
Інтеграційні та стабілізаційні основи екологічного туризму 92
Інноваційні форми розвитку екотуризму.....98
Чинники розвитку екотуризму в Україні.....100
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....101
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ГЕОМАРКЕТИНГУ.....102
Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного геомаркетингу.....103
Екологічний туризм в системі урбоекологічного маркетингу.....105
Концепція геомаркетингу в екологічному туризмі як базової основи збалансованого рекреаційного природокористування.....112
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....115
НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГЕОМАРКЕТИНГУ В ЕКОТУРИЗМІ.....116
Зміст та технологія реалізації концепції геомаркетингу в екотуризмі.....117
Цільові ринки екотуризму.....122
Розробка комплексу геомаркетингу в екотуризмі. Маркетинговий профіль екотуриста.....127
Стратегії збуту і прогнозування потенційного попиту в екологічному туризмі.....128
Екотуристський потенціал та специфічні риси екотуристського продукту.....132
Екотуристські геомаркетингові комунікації.....134
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....138
ЕКОТУРИСТСЬКА ОСВІТА.....140
Конструктивно-географічні та дидактичні основи фахової підготовки менеджера екологічного туризму.....141
Основні напрямки фахової екотуристської освіти.....144
Запитання для самоперевірки і контролю знань.....151
ВИСНОВКИ.....152
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....153
ДОДАТКИ.....156
ДОДАТОК 1. Всесвітній самміт з екотуризму Квебек (Канада), 19-22 травня 2002 р. (Квебекська декларація з екотуризму).....156
ДОДАТОК 2. Основні територіальні ресурси екотуризму в Україні: Національні природні парки.....166
Біосферні заповідники.....252
Природні заповідники.....275

Одержати книгу
"Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЦВИНГЛИ - (1 января 1484, Вилвдхауз, Швейцария - 11 октября 1531, близ г. Капелла) - лидер швейцарской Реформации, основатель одного из трех (наряд...
ВЕДАНТА - (от санскр. - знание): последняя из крупных философских систем Индии, лежащая в основе ее современной религии - индуизма. Полемизируя с...
БОНАЛЬД - (Луи, виконт де): французский философ (Шато де Монна, близ Мийо, 1754-1840). Мэр Мийо с 1785 по 1789 г., президент Государственной ассамб...
ЗИО - (Сканд.) Также Тир и Тий. Бог в "Эддах", который победил и заковал в цепи Волка Фенрис, когда тот угрожал самим богом в Асгарде, и при...
МАКРОКОСМ, МАКРОКОСМОС - весь мир, Космос, Вселенная, все внешнее по отношению к микрокосму, внутреннему миру человеческого существа...
Микула Селянинович - Микула Селянинович - пахарь-исполин - один из самых монументальных и загадочных образов русско го эпоса. Это ги...
ХАРША - (полное имя - Харшавардхана) - царь, правивший в Сев. Индии ок. 606 - 647; последний из правителей, покровительствовавших буддизму. Просла...
Эмоции - непроизвольное проявление или выражение внутреннего состояния человека (индивидуума), носящее индивидуальный характер. В некоторых куль...
БАЗИЛЕЙ - (Греч.) Архон или Водитель, выполнявший внешний надзор во время Элевсинских Мистерий. В то время как последний был посвященным мирянин...
ВОЙНА - столкновение сил между государствами, народами или социальными группами, классами, партиями. На основе этого различают войны мировые, ло...
СИСТЕМА - целостный объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимных отношениях. Отношения между элементами формируют структуру С. Этимол...
Вишну - (индуист.) - "проникающий", "всеобъемлющий" - один из высших богов индуизма, вместе с Брахмой и Шивой составляющий...
КАШИНА - (Санскр.) Мистический ритуал Йоги, употребляемый для освобождения ума от всякого колебания и для приведения Камического элемента в пол...
Артист - (аналогично: спортсмен, профессиональный политик, педагог) человек, предметом труда которого является он сам и его качества; в отличие...
Мерило - любое сущее, по отношению к которому оценивается любое другое сущее (измерение является частным - количественным - случаем оценки). На...