Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів / М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. - К., 1998. - 416 с.

Список основних скорочень.....3
Від авторів.....5
Вступ.....7
ЧАСТИНА ПЕРША. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ.....13
Розділ І. Методологічні основи. Наукові підходи і категорії, деякі терміни і поняття.....13
1.1. Ландшафтна оболонка як глобальний об'єкт досліджень у географії.....13
1.2. Інтеграція наук і сутність географічного підходу.....16
1.3. Взаємодія суспільства і природи та її закономірності.....22
1.3.1. Єдність природи і суспільства, їх взаємодія.....22
1.3.2. Закономірності взаємодії.....24
1.3.3. Екологічний підхід. Природокористування і його місце у взаємодії суспільства і природи.....25
1.4. Закономірність комплексності у природі і суспільстві. Гсокомплексологічна концепція.....28
Розділ 2. Системні об'єкти в економічній і соціальній географії.....32
2.1. Суспільно-територіальний комплекс як найбільш інтегрований об'єкт досліджень.....32
2.2. Виробничо-територіальні комплекси і системи.....34
2.3. Територіальні системи розселення.....39
2.4. Територіальні рекреаційні системи (ТРС).....41
Розділ 3. Елементи і функціональні зв'язки у суспільно-територіальному комплексі.....43
3.1. Елементи і компоненти.....43
3.2. Види функціональних зв'язків.....46
3.3. Типізація зв'язків за способом прояву і за компонентною належністю взаємодіючих елементів.....53
3.4. Взаємозумовленість видів зв'язків.....59
Розділ 4. Територіальні відношення.....63
4.1. Відношення взаєморозташування і доступності.....64
4.2. Територіальна спільність елементів та її види.....66
4.3. Територіальна концентрація, географічна спрямованість і місцеположення.....68
4.4. Відношення територіальної взаємодії поєднань елементів.....70
4.5. Територіальна композиція і економіко-географічне положення.....72
4.6. Функціонально-територіальні відношення і суспільно-територіальна комплексність.....76
Розділ 5. Структура суспільно-територіальних систем.....82
5.1. Сутність структури.....82
5.2. Функціональна структура.....87
5.3. Територіальна структура.....96
5.4. Комбіновані структури.....102
ЧАСТИНА ДРУГА. УКРАЇНА ЯК СУСПІЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.....109
Розділ 6. Україна - незалежна держава.....109
6.1. Проголошення незалежності й основні засади Конституції України.....109
6.2. Історико-географічні області. Коротка історія державності українського народу й формування території.....111
6.3. Геополітичне положення.....117
Розділ 7. Населення України. Трудові ресурси.....123
7.1. Кількість населення, його динаміка і структура.....1'24
7.2. Міграція населення. Чорнобильська катастрофа та її вплив на міграцію.....128
7.3. Національний склад населення.....134
7.3.1. Етнографічні групи українців, їх розселення.....136
7.3.2. Некорінні народи. Повернення депортованих народів.....139
7.4. Міське і сільське населення. Системи розселення.....142
7.5. Навколишнє середовище і здоров'я населення.....149
7.6. Трудові ресурси.....151
Розділ 8. Соціальна інфраструктура.....157
8.1. Сутність, особливості функціонування і розвитку соціальної інфраструктури.....158
8.2. Галузеві ланки, рівень їх розвитку та роль у задоволенні потреб населення в послугах.....162
8.3. Інтелектуальний потенціал України.....175
Розділ 9. Природно-ресурсний потенціал. Мінеральні ресурси.....178
9.1. Природні ресурси та їх вплив на розвиток господарства.....178
9.2. Мінеральні ресурси України.....179
9.3. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного вивчення мінеральних ресурсів.....185
9.4. Економіко-географічна типізація і територіальна структура мінеральних ресурсів України.....191
9.4.1. Економіко-географічна типізація.....191
9.4.2. Основні елементи територіальної структури.....192
9.5. Інтегральний природно-ресурсний потенціал України та його територіальні відмінності.....204
9.6. Наслідки геологорозвідувальних робіт за період з 1991 по 1997 рр.....212
Розділ 10. Структура народного господарства України і основні напрями її вдосконалення.....215
10.1. Особливості розвитку господарства. Виробничий потенціал . 215
10.2. Структура матеріального виробництва сучасної України.....219
10.3. Основні стратегічні напрями вдосконалення структури матеріального виробництва.....227
Розділ II. Агропромисловий комплекс.....233
11.1. Теоретичні основи агропромислового комплексотворення.....233
11.1.1. Суть, чинники і закономірності формування територіальних АПК.....233
11.1.2. Типологія агропромислових територіальних комплексів.....238
11.1.3. Теоретичні основи структури територіальних АПК.....244
11.2. Структурні особливості агропромислового комплексу України.....249
11.3. Спеціалізовані АПК і основні напрями їх економіко-географічного дослідження.....260
11.4. Рослинницько-промислові комплекси.....263
11.4.1. Зернопромисловий комплекс.....263
11.4.2. Цукропромисловий комплекс.....270
11.4.3. Олійно-жировий комплекс.....276
11.4.4. Плодоовочепромисловий комплекс.....279
11.4.5. Виноградовиноробний комплекс.....281
11.4.6. Картоплепромисловий комплекс.....283
11.4.7. Льонопромисловий комплекс.....284
11.4.8. Інші спеціалізовані рослинницькі комплекси.....286
11.5. Тваринницько-промисловий комплекс.....288
11.6. Реформування регіональних АПК в умовах переходу до ринкових відносин.....300
11.7. Методичні основи дослідження регіональних АПК.....312
Розділ 12. Комплекс виробництв промислових товарів народного споживання.....316
Розділ 13. Паливно-енергетичний комплекс.....326
13.1. Вугільний підкомплекс.....328
13.2. Нафтогазопромисловий підкомплекс.....334
13.2.1. Ресурси нафти і природних горючих газів та їх видобуток.....334
13.2.2. Нафтопереробна промисловість та її проблеми.....343
13.3. Електроенергетика.....348
Розділ 14. Металургійний комплекс.....359
14.1. Чорна металургія.....360
14.1.1. Сировинна база чорної металургії.....360
14.1.2. Виробництво чорних металів.....365
14.1.3. Розміщення чорної металургії.....369
14.1.4. Проблеми розвитку чорної металургії в умовах ринкових відносин.....371
14.2. Кольорова металургія.....373
Розділ 15. Машинобудівний комплекс.....376
15.1. Історико-географічні особливості розвитку.....377
15.2. Структура машинобудівного комплексу і характеристика його основних ланок.....379
15.3. Проблеми перспективного розвитку і територіальної організації машинобудівного комплексу.....386
Розділ 16. Комплекс хімічних і нафтохімічних виробництв.....392
Розділ 17. Соціально-економічне макрорайонування України.....398
17.1. Теоретичні основи і принципи соціально-економічного районування.....399
17.2. Аналіз спроб економічного і соціально-економічного районування України.....401
17.3. Нова схема соціально-економічного районування України.....403
Список використаної літератури.....406

Одержати книгу
"Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПЛАТОН - Афинский (427, Афины или Эгина - 347 до н. э., Афины), др.-греч. философ, родо­начальник платонизма. Отец П.- Аристон происходил из рода...
НОВИКОВ - Пётр Сергеевич [15(28).8.1901, Москва - 9.1.1975, там же], сов. математик и логик, акад. ?? СССР (1960; чл.-корр. 1953). Осн. труды по те...
ФОНИЗМЫ - (от греч. phone - звук) слуховые галлюцинации, звуковые ощущения, которые вызываются при помощи раздражения не слухового, а др. нерва; а...
ЭЙДОС - (от греч. eidos - образ, вид) - образ, понятие, идея. В феноменологии Гуссерля равнозначно сущности. Эйдетика, или эйдология у Гуссерля,...
ЭВРИСТИКА - (от греч. heurisko - отыскиваю, открываю) - совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих решение познавательных, констр...
У ВЭЙ - (кит., букв. - недеяние, отсутствие [целенаправленной] деятельности) - термин китайской философии, в особенности даосизма. Состоит из ие...
КАЛАМ - (араб., букв.- речь, беседа), общее обозначение мусульм. схоластич. теологии. В развитии К. можно выделить три этапа: ранний, домутазюгат...
НАВЫКИ - действия, к-рые в результате длительного повторения становятся автоматическими. Физиологический механизм Н. - динамический стереотип. Н...
АНАЛОГИЯ - (от греч. analogia - соответствие) - сходство между предметами, явлениями и т. д. Умозаключение по А. (или просто А.) - индуктивное...
ЛЮБОВЬ - универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно...
Причина - требуемое логически условие всего бывающего, или то, без чего, по предложению нашего разума, данный факт не может произойти, а при на...
БОРЬБА - в истории философии одно из основных понятий философских школ диалектического и волюнтаристского толка. Созидательная функция Б. подче...
ДЬЮИ - (Dewey) Джон (1859 - 1952) - амер. философ и психолог, один из гл. представителей философии и эстетики прагматизма. В основе эстетической к...
Грех - С религиозной точки зрения, грех есть моральное зло, беззаконие, намеренное нарушение воли Бога, отступление от заповедей и закона Божия...
Фэйи - в китайской мифологии мифический зверь. Его изображали в виде быка с белой головой, одним глазом и змеиным хвостом. Если фэйи переходил ч...