Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: Монографія. - К.: Ліра-К, 2004. - 328 с.

Передмова.....6
Розділ 1. Теоретичні засади програмного регулювання соціальної сфери.....9
Глава 1. Об'єктивно-історичні передумови застосування державних соціальних програм.....9
1. Історичні корені застосування систем соціального захисту.....9
2. Об'єктивні передумови застосування державних соціальних програм у сучасний період історії.....13
3. Досвід застосування соціальних програм у країнах «загального добробуту».....21
4. Особливості застосування соціальних програм в Україні у перехідний період.....30
Глава 2. Сутність та методологічні основи програмного регулювання соціальної сфери.....33
1. Програмування як інструмент реалізації соціальної політики.....33
2. Сутність категорії «державна соціальна програма».....35
3. Методологія розробки державних соціальних програм.....39
4. Класифікація соціальних програм.....40
5. Теоретичні принципи визначення обсягів видатків на соціальні потреби.....48
Розділ 2. Соціально-економічні чинники розробки та впровадження державних соціальних програм.....57
Глава 1. Бюджетна політика як передумова впровадження державних соціальних програм.....57
1. Податкова політика і необхідність її реформування.....57
2. Стан фінансування соціальної сфери.....60
3. Забезпечення соціальної спрямованості бюджетної політики.....66
4. Критерії і індикатори соціальної спрямованості бюджетної політики.....71
Глава 2. Макроекономічні чинники впровадження соціальних програм.....74
1. Аналіз економічної ситуації.....74
3. Аналіз бідності, визначеної за комбінованим критерієм.....81
4. Моделювання регіональної диференціації бідності, визначеної за комбінованим критерієм.....87
Глава 3. Розвиток ринку праці та соціальні програми.....97
1. Аналіз ситуації на ринку праці в Україні.....97
2. Перспективи розвитку економічної активності населення України.....104
3. Методичні підходи до оцінки дефіциту гідної праці в Україні.....107
Глава 4. Демографічна ситуація як чинник і передумова розробки соціальних програм.....112
Розділ 3. Методичні підходи до розробки та оцінки соціальних програм.....127
Глава 1. Методика розробки та контролю соціальних програм.....127
1. Пріоритети соціальної політики як основа для розробки програм.....127
2. Визначення програмних цілей, програмних заходів і показників.....129
3. Розробка програм за допомогою методу логічного аналізу.....135
4. Принципи та методи програмного контролю.....144
Глава 2. Оцінка якості та ефективності соціальних програм.....156
1. Загальні підходи до оцінки ефективності соціальних програм.....156
2. Оцінка ступеня досягнення програмних цілей.....158
3. Оцінка ефективності адресних соціальних програм.....161
4. Оцінка вартості приросту соціального капіталу завдяки покращанню ситуації.....162
Глава 3. Регіональні аспекти розробки програм соціального розвитку.....170
1. Диференціація показників розвитку регіонів як передумова впровадження регіональних програм.....170
2. Методика інтегральних оцінок соціального-економічного розвитку регіонів.....172
3. Використання інтегральної оцінки соціального розвитку регіонів для формування регіональних програм.....177
Глава 4. Гендерний аспект реалізації соціальних програм.....185
1. Загальні гендерні підходи щодо впровадження державної соціальної політики.....185
2. Гендерні програми в Україні.....187
3. Проблеми та перспективи подолання гендерної нерівності в Україні.....191
Глава 5. Програми щодо регулювання зайнятості населення.....202
1. Передумови для застосування соціальних програм у сфері зайнятості.....202
2. Джерела інформації для оцінки програм на ринку праці.....208
3. Методичні підходи до оцінки програм щодо забезпечення зайнятості.....209
4. Оцінка програм сприяння зайнятості за період з 1992 по 2002 рік.....211
Розділ 4. Оцінка та перспективи розвитку діючих в Україні соціальних програм.....220
Глава 1. Перспективи розвитку програм соціального страхування.....220
1. Сутність державного соціального страхування.....220
2. Види страхування.....225
3. Функціонування і проблеми існуючої системи соціального страхування.....230
4. Перспективи розвитку медичного страхування.....235
Глава 2. Реформування та перспективи пенсійного забезпечення.....239
1. Передумови реформ пенсійного забезпечення в Україні.....239
2. Сутність та проблеми пенсійної реформи.....245
3. Проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення.....254
Глава 3. Програми надання пільг: аналіз та перспективи реорганізації.....256
1. Оцінка існуючої системи пільг та реформ у сфері їх надання.....256
2. Класифікація пільг за їх призначенням.....259
3. Результати обстеження пільговиків щодо доцільності збереження існуючої системи пільг та можливих шляхів заміни їх на адресну допомогу.....263
4. Пропозиції щодо заміни окремих видів пільг іншими видами допомоги або компенсації.....269
5. Необхідні умови та очікувані результати реорганізації системи пільг.....271
Глава 4. Програми соціальної допомоги та житлових субсидій.....277
1. Допомоги на дітей.....278
2. Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям.....285
3. Програма житлових субсидій.....293
Висновки.....304
Література.....312
Додатки.....322

Одержати книгу
"Макарова О.В. Державні соціальні програми"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ГИПАТИЯ - греческий философ и математик (Александрия, ок. 370 - там же, 415). К 400 г. стояла во главе неоплатонической школы. Убита христианами...
ИНДУИЗМ - совокупность религиозных представлений, обычаев, культовой обрядности и социально-бытовых институтов, характерных для большинства насе...
Ян-ван - в китайской мифологии владыка и верховный судья царства мертвых. В официальном культе, Ян-ван - глава пятого судилища ада. В его подчинен...
Сангха - В буддизме община верующих, основанная самим Буддой и включающая в себя четыре категории (парисады) членов: монахи (бхикшу), священнослу...
АПЕЙРОН - понятие, введенное Анаксимандром для обозначения бесформенного первовещества, из которого состоят все вещи. Бесконечное многообразие в...
Скорость - одна из основных кинематических характеристик движения материальных тел, численно равная величине пути, пройденному за единицу времени...
НИМФЫ - "Девы", в греческой мифологии божества природы, ее живительных и плодоносных сил. Различают Н. рек, морей, источников (водные Н.:...
ЭЛИТА - (франц. elite - лучшее, избранное) - понятие в социологии, обозначающее высшие привилегированные слои в обществе, осуществляющие функции...
ШИИЗМ - (от араб. шиа - группировка, партия, сторонники) - второе по числу приверженцев направление в исламе (после суннизма). Шииты признают Ко...
РЕКЛАМА - по определению Американской ассоциации маркетинга - любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг оп...
ПРИНЦИП - идеальное начало, с помощью которого мыслитель охватывает воедино определенную совокупность фактов, фрагментарных знаний или отдельн...
БЕГЕМОТ - чудовище, символизирующее инфернальный аспект теллурократической субстанции. Слово происходит от древнееврейского "бгемах",...
ИСТИНА - понятие, подвергающееся своего рода деонтологизации в неклассической философии. И. лишается объективного статуса и мыслится как форма...
Отражение - /D/ Reflexion; /Е/ Reflection; /F/ Reflexion; /Esp/ Reflejo. Термин для обозначения универсального свойства взаимодействующих...
СИМОРГ - (Перс.) То же, что крылатый Сиорг, нечто вроде гигантского грифона, наполовину феникс, наполовину лев, наделен пророческими способност...