Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги: (Навч. посібник). - X.:Основа, 1992. - 160 с.

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ.....3
I. Бібліотечні каталоги, їх значення і види. Централізована каталогізація.....4
І.1. Значення каталогів.....4
І.2. Види каталогів.....6
І.3. Форма бібліотечних каталогів.....8
І.4. Обладнання для карткових каталогів.....10
І.5. Централізована каталогізація.....12
ІІ. Бібліографічний опис
ІІ.1. Бібліографічний опис: поняття, значення і вимоги. Стандартизація бібліографічного' опису.....14
ІІ.2. Загальні правила складання бібліографічного опису.....17
ІІ.3. Складання бібліографічного опису під заголовком індивідуального автора.....24
ІІ.4. Бібілографічні описи під назвою.....26
ІІ.5. Бібліографчні описи на твори авторів-укладачів.....27
ІІ.6. Бібліографічні описи збірників.....28
ІІ.7. Бібліографічні описи на офіційні видання.....30
ІІ.8. Бібліографічні описи багатотомних видань.....34
ІІ.9. Бібліографічні описи серіальних видань.....37
ІІ.10. Бібліографічні описи частини книги та серіального видання.....40
ІІ.11. Бібліографічні описи нотних видань.....44
ІІ.12. Біблїографічні-описи кінофотофонодокументів.....45
III. Алфавітний каталог
ІІІ.1. Функції і значення алфавітного каталога.....49
ІІІ.2. Організація алфавітного каталога.....51
ІІІ.3. Відображений в алфавітному каталозі літератури, виданої різними мовами.....55
IV. Бібліотечно-бібліографічна класифікація
IV. 1. Поняття про бібілотечно-бібліографічну класифікацію, її значення.....56
IV.2. Види систематичних бібліотечно-бібліографічних класифікацій.....58
IV.3. Систематична бібліотечно-бібліографічна класифікація і класифікація наук.....59
IV.4. Вимоги до бібліотечно-бібліографічної класифікації.....61
IV. 5. Сучасні класифікаційні системи, їхня характеристика.....62
IV.5.1. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК).....62
IV.5.1.1. Структура основного ряду ББК.....63
IV.5.1.2. Система типових ділень.....65
IV.5.1.3. Варіанти таблиць ББК.....66
IV.5.1.4. Упровадження ББК.....68
IV.5.1.5. Таблиці ББК для масових бібліотек, їхня характеристика.....70
IV.5.1.6. Таблиці ББК для дитячих і шкільних бібліотек.....71
IV.5.2. Інші системи класифікації.....74
IV.6. Предметизація документів як метод їхньої бібліотечно-бібліографічної обробки
IV.6.1. Поняття про предмет і предметну рубрику.....77
IV.6.2. Мова предметних рубрик. Функції предметної рубрики.....78
IV.6.3. Види предметних рубрик.....79
IV.6 4. Загальні положення методики предметнзації.....80
IV.6.5. Послідовність процесу предметнзації документів.....81
IV6.6. Допоміжний довідково-методичний апарат предметизатора.....82
IV.6.7. Поняття про дескриптори і дескрипторні словники.....84
IV.7 Загальна методика систематизації видань.....85
IV.7.1. Поняття про загальну методику систематизації.....85
IV.7.2. Основні принципові положення систематизації видань.....85
IV.7.3. Уточнення таблиць класифікації.....86
IV.7.4. Забезпечення однаковості процесу систематизації.....87
IV.7.5. Зміст і послідовність процесу систематизації видань.....87
IV.7.5.1. Аналіз об'єкта систематизації.....88
IV.7.5.2. Прийняття класифікаційного рішення.....89
IV.7.5.3. Складання предметних рубрик для алфавітно-предметного
покажчика.....93
IV.7.5.4. Редагування класифікаційних індексів і предметних рубрик для АПП.....93
IV.7.5.5. Оформлення класифікаційного рішення і карток АПП.....93
IV.8. Систематизація видань з окремих галузей знання і окремих видів видань.....95
IV.8.1. Поняття про спеціальну методику систематизації.....95
IV.8.2. Природничонаукова література.....96
ІV.8.3. Технічна література.....100
IV.8.4. Література з сільського і лісового господарства.....103
IV.8.5. Література з охорони здоров'я і медицини....105
IV.8.6. Література суспільно-політичної і гуманітарної тематики....106
IV.8.6.1. Література з суспільних наук.....107
IV.8.6.2. Література з питань культури, науки, освіти, мистецтва, філології і художні твори.....111
IV.8.6.3. Видання з питань атеїзму і релігії, філософії і психології.....122
IV.8.7. Окремі види документів.....124
IV.8.7.1. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання.....124
IV.8.7.2. Методична та навчальна література.....125
IV.8.7.3. Картографічні і нотні видання.....126
IV.8.7.4. Кінофотофонодокумеити.....127
IV.8.8. Література для дітей....129
V.....Систематичний каталог, його організація
V.I. Значення систематичного каталога, його функції....132
V.2. Організація систематичного каталога....134
V.2.1. Формування розділів систематичного каталога.....134
V.2.2. Розстановка карток у систематичному каталозі.....135
V.2.3. Розкриття структури каталога і його оформлення.....136
V.2.4. Надання допомоги читачам у користуванні систематичним каталогом.....139
V.2.5. Редагування систематичного каталога.....141
V.2.6. Систематичні каталоги в дитячих і шкільних бібліотеках....142
VI.....Система каталогів і картотек бібліотек
VI.1. Поняття про систему каталогів і основні положення її побудови.....143
VI.2. Каталоги і картотеки' в ЦБС.....145
VI.3. Каталоги і картотеки в дитячих бібліотеках.....147
VII.....Робота з каталогами в бібліотеці....8
VII.1. Первинна організація каталогів....148
VII.2. Ведення каталогів.....152
VII.3. Редагування каталогів.....153
VII.4. Пропаганда бібліотечних каталогів. Вивчення якості та ефективності використання каталогів.....154

Одержати книгу
"Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

АСУРАМАЯ - (Санскр.) Известен также под именем Маясура. Астроном Атлантиды, считался великим магом и волшебником, популярен в санскритских сочине...
Семинар - (от лат. seminarium - рассадник) - особая форма групповых занятий по какому-либо предмету, проблеме или теме при всеобщем активном участи...
Анализ - (от греч. analysis - разложение, расчленение) - метод исследования, состоящий в мысленном или фактическом разделении целого на составные...
МНЕНИЕ - суждение, выражающее чувственное отношение к чему-нибудь - оценку, взгляд и т. п. В античной философии докса была противопоставлена лого...
МОНИЗМ - учение о всеединстве, согласно которому действительность едина и в основном своем качестве однообразна. М, признает лишь одну основную с...
ИДЕАЛ - то, к чему мы стремимся; совершенный образец. Представление об идеале предполагает состояние совершенства, воображаемое духом, который н...
Сансара - (др. - инд.) - "блуждание", "круговорот" - обозначение мирского бытия, связанного с цепью рождений и переходом из...
ЦЕЛЬС - (Келье, 2 в.) - философ.-эклектик платонич. ориентации, один из первых античных критиков христианства, автор антихрист. соч. "Правдивое...
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ - материальная жизнь общества в совокупности ее условий и материальных отношений людей к природе и друг к другу...
ПЛОТИН - (ок. 205 - ок. 270) - греч. философ эллинистической эпохи, систематизатор идеалистического учения, основывающегося на идеях Платона и по...
ИУДАИЗМ - монотеистическая религия богоизбранного народа. В центре - жизнь согласно Закону Моисееву, священная книга Танах (совпадает с канони...
КААБА - (араб.-куб): здание из серого камня в форме не совсем куба высотой 12 м и основанием 12 на 10 м; главная исламская святыня. Находится на...
МАЙЯ - (инд. слово, означающее иллюзию): (санскр.): означает относительность, относительную правду, творимый разумом и физической силой мир, не...
АГАДА - (др.-евр. - рассказ) - в Талмуде назидательные комментарии к отд. законоположениям Галахи, изложенные в виде басни, притчи, анекдота, из...
МОДУС - (лат. образ, вид, мера) - у Б.Спинозы это индивидуализированное проявление Субстанции, напр., тело, если Субстанцию рассматривать в ас...