Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М. М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. - Київ: Кондор, 2003. - 424 с.

Прийняті скорочення.....3
Передмова.....5
Розділ І. Концепція дисципліни БЖДЛ.....7
Концепти БЖДЛ.....8
Правове забезпечення розробки концепції БЖДЛ (на базі «Концепції освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини», затвердженої Міносвіти і науки 12 березня 2001 року).....8
Структура концептів БЖДЛ (етапні завдання).....9
Концепція розвитку науки і практики «Безпеки життєдіяльності».....10
Концепція освітянської діяльності.....10
Мета, завдання і структура посібника.....12
Сучасні обставини, що формують стан життєдіяльності.....14
Характер змін і стан безпеки життєдіяльності.....20
Висновки.....27
Терміни та їх визначення.....27
Контрольні запитання.....28
Розділ II. Теоретичні основи (їх елементи), що формують систему знань дисципліни «безпека життєдіяльності».....29
Загальні положення.....30
Базові уявлення дисципліни.....30
Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих чинників.....34
Зміст основних елементів, що формують систему знань дисципліни «Безпека життєдіяльності».....39
Елементи теорії, що складають зміст предметної сфери дисципліни.....39
Елементи теорії, що складають логічні категорії безпеки життєдіяльності.....41
Елементи теорії, що складають закони, принципи, аксіоми і правила.....43
Закони та їх зміст.....44
Закони і закономірності функціонування інформаційного середовища.....48
Принципи (основні) та їх зміст.....52
Правила та їх зміст.....53
Аксіоми та їх зміст.....55
Класифікації в безпеці життєдіяльності.....57
Елементи теорії, що відновлюють моделі безпеки життєдіяльності.....63
Елементи теорії, що формують системні уявлення.....66
Елементи теорії, що поєднують методи і засоби оцінки стану життєдіяльності.....73
Оцінка ризиків у життєдіяльності людини.....85
Висновки.....89
Терміни та їх визначення.....89
Контрольні запитання.....90
Розділ III. Людина як об'єкт, який потребує захисту в умовах середовища, що оточує виробництво.....91
Стан людини та середовища, де реалізується її діяльність.....92
Середовище, де реалізується діяльність людини.....92
Людина як об'єкт середовища.....102
Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності.....106
Класифікація основних форм трудової діяльності людини.....114
Зміни у фізіологічному стані людини під час роботи.....117
Передумови, що створюють напрями захисту людини.....124
Працездатність людини.....124
Антропометричні характеристики людини.....131
Організація робочого місця.....135
Фізіологія і психологія діяльності людини.....139
Психологія у здійсненні безпеки.....151
Вплив небезпечних чинників на людину.....154
Системи людини, які сприймають стан навколишнього середовища.....154
Зоровий аналізатор людини.....156
Слуховий аналізатор людини.....160
Характеристики шкірного аналізатора.....162
Кінестетичний аналізатор.....164
Нюховий аналізатор.....164
Смаковий аналізатор.....164
Мікроклімат і його вплив на людину.....165
Небезпечні речовини.....167
Небезпечні вібрації та акустичні коливання.....169
Вплив електромагнітних випромінювань.....172
Небезпечні чинники пожеж і вибухів.....173
Негативні дії електричного струму.....175
Висновки.....179
Терміни та їх визначення.....180
Контрольні запитання.....181
Розділ IV. Діяльність людини як джерело небезпек, що діють у середовищі життєдіяльності.....183
Техногенні небезпеки.....184
Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів.....184
Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легко займистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів.....185
Чинники, що впливають на наслідок ураження електричним струмом.....187
Хімічні речовини та шляхи їх потрапляння в організм людини.....191
Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування.....194
Джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання.....195
Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла.....202
Засоби і заходи, спрямовані на запобігання негативної дії джерел небезпеки.....204
Соціальні та політичні небезпеки.....206
Загальні закономірності виникнення небезпек.....206
Соціальні небезпеки.....212
Небезпеки інформаційного простору.....214
Політичні небезпеки.....217
Міжнародний тероризм.....220
Суїцид у СНД.....222
Комбіновані небезпеки.....223
Природно-техногенні небезпеки.....223
Соціально-природничі небезпеки.....226
Соціально-техногенні небезпеки.....228
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.....229
Основні небезпеки в урбанізованому середовищі.....229
Вимоги до стану місць помешкання населення.....231
Особливі заходи безпеки в багатоповерхових будинках.....234
Загальні правила користування і поведінки у приміщеннях багатоповерхових будинків.....237
Безпека дорожнього руху.....238
Висновки.....241
Терміни та їх визначення.....241
Контрольні запитання.....242
Розділ V. Безпека життєдіяльності людини.....243
Природні небезпеки.....244
Види надзвичайних ситуацій та їх класифікація.....260
Залізничний транспорт.....264
Морський та річковий транспорт.....265
Авіаційний транспорт.....265
Дорожньо-транспортні пригоди.....266
Радіаційно небезпечні об'єкти.....267
Підприємства з видобутку та переробки уранової руди.....269
Хімічно небезпечні об'єкти.....269
Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти.....272
Газо-, нафто- та продуктопроводи.....273
Об'єкти комунального господарства.....273
Гідродинамічні аварії.....275
Дії населення в надзвичайних ситуаціях.....276
Зсуви.....276
Землетрус.....278
Сильний вітер, шквали та смерчі.....280
Сель. Лавина.....283
Повінь. Паводок.....285
Пожежа.....287
Підвищення стійкості виробничих об'єктів.....289
Приблизний план ліквідації аварії (загальні вимоги).....293
Загальні положення.....293
Ліквідація аварії до прибуття професійних формувань.....296
Медицина катастроф.....300
Система захисту людини в середовищі виробничих підприємств.....300
Апарат аналізу стану небезпеки.....300
Метрологічне забезпечення безпеки життєдіяльності.....306
Принципи забезпечення безпеки завдяки впровадженню зберігаючих технологій.....308
Модель людини, придатної до професійної діяльності (на прикладі оператора самохідної техніки).....311
Принципи захисту людини.....319
Засоби захисту в умовах виробництва.....321
Надання першої допомоги потерпілим.....330
Порушення дихання і серцевої діяльності.....330
Утоплення.....335
Поранення і кровотечі.....336
Удари.....340
Переломи і вивихи кісток.....342
Травми голови.....348
Травми грудної клітки і живота.....349
Опіки.....351
Відмороження.....352
Електротравми, ураження блискавкою.....352
Висновки.....353
Терміни та їх визначення.....354
Контрольні запитання.....354
Розділ VI. Людина як суб'єкт системи управління безпекою життєдіяльності.....355
Загальні положення.....356
Цілі та завдання системи управління.....357
Система правового забезпечення життєдіяльності людини.....365
Загальні принципи побудови законодавства з безпеки життєдіяльності.....365
Система правового забезпечення безпеки людини.....366
Державна система управління.....385
Правова система як передумова управління безпекою життєдіяльності.....387
Принципи побудови системи державних органів управління та нагляду за безпекою життєдіяльності.....394
Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності.....395
Інформаційне забезпечення системи управління.....397
Система державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності.....398
Регіональна система управління безпекою життєдіяльності.....400
Регіональна політика у сфері управління безпекою життєдіяльності.....400
Структури органів, що реалізують регіональну систему управління безпекою життєдіяльності.....401
Система управління безпекою життєдіяльності на рівні підприємств.....404
Висновки.....411
Терміни та їх визначення.....411
Контрольні запитання.....412
Література.....413

Одержати книгу
"Скобло Ю. С., та ін. Безпека життєдіяльності"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ТОР - (Сканд.) От Тонар - "греметь". Сын Одина и Фрейи, и владыка всех Стихийных Духов. Бог грома, Юпитер Тонанс. Четверг (Thursday) назван...
ДЖАТАКИ - (санскр., букв. -о прежних рождениях) - в буддизме притчи, проповеди, сказки, басни, мифы, обращенные к массам, предназначенные для наст...
МУРТИМАТ - (Санскр.) Нечто присущее или воплощенное в чем-то другом и неотделимое от него; подобно влажности воды, которая является сосуществующе...
КЛИНОПИСЬ - письменность, знаки которой состоят из групп клинообразных черточек (знаки отпечатывались на сырой глине). Возникла около 3000 лет до...
СОФИЗМ - ложное умозаключение, ложность которого носит преднамеренный характер (в отличие от паралогизма - непреднамеренного заблуждения). Софист...
Добро - почти всегда субъективная оценка некоторого действия. Абсолютное добро может быть лишь при оценке Вершиной Духа - Любовью. Человека могут...
Лун-бо - в китайской мифологии страна великанов, расположенная на севере от горы Куньлунь. Древние полагали, что люди этой страны происходили от д...
ПУЛЬГУКСА - будд. монастырь в Корее (гос. Объедин. Силла). Основан в 751 неподалеку от столицы Силла г. Кёнджу на зап. склоне горы Тхохамсан. На...
ЭНТИМЕМА - (от греч. in thymos - в уме) - 1) рассуждение, доказательство, в котором некоторые посылки либо заключение не формулируются в явной...
ИКОНА - (греч. - изображение, образ) - живописное, реже рельефное изображение богов, святых и др. сверхъестественных существ, являющихся объекто...
ТРОИЦА - центральный догмат христианского вероучения, согласно которому единый Бог существует в трех лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-...
БАШКИН - Матвей Семенович (свидетельства о нем относятся к периоду с 1547 по 1554) - рус. вольнодумец. На взгляды Б. оказали влияние идеи Новго...
МОЙРЫ - (греч. moira - доля, участь) - в др.-греч. мифологии 3 богини судьбы: Клото прядет нить жизни, Лахесис определяет жребий людей, Атропос...
Спин - (от англ. spin - вращение) - собственный (внутренний) момент импульса микрочастицы, имеющий квантовую природу и не связанный с движением...
Хаома - (авест.; санскр. сома), неизвестное растение, считавшееся воплощением божества. Его сок играет чрезвычайно важную роль в древних индоира...