Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - К: Видавн. дім "КМ Академія", 2009. - 356 с.

Передмова (Я. С Калакура, І. Б. Матяш).....7
Розділ 1. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна (Я. С. Калакура).....13
§ 1. Предмет, об'єкт і методи архівознавства.....14
§ 2. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами.....77
§ 3. Джерельна база та історіографія архівознавства.....19
Розділ 2. Історія архівної справи в Україні (К. І. Климова, В. П. Ляхоцький).....27
§ 1. Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі.....27
§ 2. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.).....29
§ 3. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVH-XVIII ст.).....34
§ 4. Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIH-XIX ст.....40
§ 5. Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії XIX - початку XX ст.....56
§ 6. Архіви та архівна справа доби Української революції (1917-1920 рр.).....56
§ 7. Архівна справа в Західній Україні, на Буковині та Закарпатті у 1920-1930-х pp.....62
§ 8. Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1920-1980-х рр.).....65
§ 9. Розвиток архівної справи в незалежній Україні.....75
Розділ 3. Архівна система та система архівних установ (Я. С. Калакура).....81
§ 1. Поняття "архівна система". її основні види.....81
§ 2. Система архівних установ України.....87
Розділ 4. Національний архівний фонд України: склад, структура, правові засади (І. Б. Матяш, К. Є. Новохатський).....99
§ 1.3 історії формування поняття про сукупний архівний фонд держави.....99
§ 2. Склад і структура Національного архівного фонду....103
§ 3. Право власності на документи Національного архівного фонду.....110
Розділ 5. Архівна україніка (Г. В. Боряк).....115
§ 1. Український комплекс.....117
§ 2. Зарубіжний комплекс.....123
§ 3. Проблеми опрацювання і передачі в Україну архівної україніки.....129
Розділ 6. Організація роботи державних архівів (Р. Я. Пиріг).....133
§ 1. Статус та структура архівів.....133
§ 2. Виробничі підрозділи архіву та основні архівні технології.....138
§ 3. Планування, звітність та економічна діяльність архівів.....142
Розділ 7. Організація архівних документів (М. Г. Щербак).....147
§ 1. Організація документів на рівні системи архівних установ.....148
§ 2. Організація документів на рівні архіву.....151
§ 3. Організація документів на рівні архівного фонду.....158
§ 4. Організація документів на рівні справи.....161
Розділ 8. Формування Національного архівного фонду (І. Б. Магпяш, Ш. Б. Сендикі, Н. М. Христова).....163
§ 1. Експертиза цінності документів: завдання, принципи, критерії.....163
§ 2, Діяльність експертних комісій.....166
§ 3. Переліки документів.....169
§ 4. Комплектування державного архіву.....171
§ 5. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду.....176
§ 6. Робота державного архіву з джерелами комплектування.....176
Розділ 9. Архівне описування (К. Т. Селіверстова).....178
§ 1. Архівне описування: поняття, види.....181
§ 2. Принципи і методи архівного описування.....186
Розділ 10. Облік документів Національного архівного фонду (К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова).....195
§ 1. Поняття про облік архівних документів.....198
§ 2. Облікові документи архіву.....198
Розділ 11. Довідковий апарат до документів Національного архінного фонду (Н. М. Христова).....205
§ 1. Поняття про довідковий апарат архівів.....205
§ 2. Типо-видова структура довідкового апарату архівів....207
Розділ 12. Забезпечення збереженості архівних документів (Н. М. Христова, А. К. Шурубура).....219
§ 1. Поняття про матеріальну основу архівних документів....219
§ 2. Технології зберігання документів.....222
§ 3. Забезпечення фізико-хімічної збереженості архівних документів.....228
Розділ 13. Інформатизація архівної справи (Л. А.Дубровіна).....235
§ 1. Інформатизація архівної справи: поняття, мета, завдання.....235
§ 2. Основні шляхи інформатизації архівної справи: світовий досвід.....238
§ 3. Інформатизація архівної справи в Україні.....243
Розділ 14. Науково-дослідна та методична робота архівних установ (І. Б. Матяш).....251
§ 1. Основні напрями та форми науково-дослідної роботи архівних установ.....251
§ 2. Система архівної науково-технічної інформації.....261
§ 3. Завдання, зміст і форми методичної роботи в архівних установах.....264
Розділ 15. Використання архівної інформації. Архівна евристика. Архівний маркетинг (Г. В. Папакін).....277
§ 1. Потреби в архівній інформації та групи її споживачів.....279
§ 2. Основні напрями і форми використання архівної інформації.....281
§ 3. Архівна евристика.....:.....292
§ 4. Архівний маркетинг.....294
Розділ 16. Зарубіжні архіви (Г. В. Боряк).....299
§ 1. Структура архівів та архівні системи зарубіжних країн.....299
§ 2. Правові засади зарубіжної архівістики. Проблеми доступу до архівної інформації.....302
§ 3. Особливості організації архівної справи.....304
§ 4. Приватні архіви.....314
Висновки (Я. С. Калакура).....315
Додаток № 1. Основні поняття та терміни (упоряд. О. М. Загорецька).....319
Додаток № 2. Рекомендовані джерела та література (упоряд. А. А. Слободніченко, Р. В. Романовський).....331
Додаток № 3. Серійні архівознавчі та археографічні видання (упоряд. А. А. Слободніченко).....343
Додаток № 4. Архівні служби та архіви країн світу у мережі Інтернет (упоряд. А. А. Кисельова).....347

Одержати книгу
"Архівознавство / За ред. Я. С. Калакури"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Сансара - Метемпсихоз (инкарнация прежде существовавшей души в новые тела) в традиционном индуизме, парадоксальным образом воспринятый буддизмом,...
Семеро против Фив - (греч.)  - поход на Фивы, предпринятый семью мифическими греческими вождями. Основной причиной похода послужила вра...
ДОКТОР - (лат. - doctor) - почетный титул ведущих теологов и философов средневековья: doctor angelicus (ангельский Д.) - Фома Аквинский; doctor i...
МНЕНИЕ - способ мыслить. Мнение характеризует собой субъективное чувство, основанное на ненаучном познании вещей. Мнение основывается просто на т...
МОНИЗМ - (греч. monos - один, единственный) - философское учение, к-рое принимает за основу всего существующего одно начало. Материалисты началом...
ПРОЦЕСС - (от латин. processus - продвижение, прохождение) - последовательность состояний естественных и искусственных систем, связность стадий их...
МО ЦЗЯ - (школа Мо, школа моистов, моизм) - философское направление и организация последователей МоДи, существовавшая в Китае в 5 - 3 вв. до н. э...
ХРИСИП - из Сол в Киликии (281/277-208/205 до н. э.), др.-греч. философ. Третий архонт школы стоиков после Зенона из Китиона и Клеанфа. Развил и с...
ЧЕСТЬ - оценка и самооценка моральных качеств и поведения человека, связанные с его положением в обществе, видом деятельности, которой он занима...
ПАПСТВО - руководство католич. церкви, один из старейших религ. центров, существующий около 1500 лет. П. начало складываться в период упадка Рим...
ЦЕННОСТЬ - термин, используемый в философии и социологии для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и я...
ФАШИЗМ - социально-политическое движение, получившее преимущественное развитие в странах второго эшелона, вступивших на путь либеральной циви...
Аллели - (греч. allelon взаимно) - одно из альтернативных (двух или более) состояний гена, каждое из которых характеризуется уникальной последова...
КИНИКИ - одна из сократических философских школ Древней Греции в IV в. до н. э. Основана Антисфеном. Название происходит от площади в Афинах, г...
ХЕДЕР - (др.-евр. - комната) - евр. начальная релит, школа, где изучались лишь Пятикнижие Моисеева и Талмуд. Руководили X. меламеды - учителя, к...